Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
240.64 Кб
Скачать

11. Методи навчання

Лекції, семінарські заняття, індивідуальна і самостійна робота з історичними джерелами, літературою, картами; тестові завдання, підготовка ІНДЗ, складання термінологічних словників, хронології основних подій, пошукова робота в Інтернеті, екскурсії до музеїв, по визначних історичних місцях.

12. Методи контролю

Поточні опитування на семінарських заняттях, перевірка й оцінка ІНДЗ (творчих робіт, проектів, історичних реконструкцій, мап), КМР, підсумковий тестовий контроль.

13. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1

(поточний контроль)

Модуль 2

(ІНДЗ)

Підсумковий

тестовий контроль

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т.1

Т.2

Т.3

Т.4

20

10

10

30

10

20

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з урахуванням національної шкали та шкали ekts.

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальних дисциплін здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, які побудовано таким чином, що певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані студентами повністю.

Рівні

навчаль­них

досягнень

б а л и

критерії оцінювання навчальних досягнень

національна шкала

шкала

ECTS

теоретична підготовка

практична підготовка

2 … 5

1 … 100

F … A

С т у д е н т

Початковий

2

не-

задовільно

1

...

34

F

- розпізнає окремі об’єкти, явища і факти навчального матеріалу за допомогою викладача;

- під час відповіді припускається суттєвих помилок

- виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача

- розпізнає окремі об’єкти, явища і факти навчального матеріалу та може фрагментарно відтворити знання про них;

- під час відповіді припускається суттєвих помилок

- виконує фрагменти завдання з постійною допомогою викладача

35

59

FX

- має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі, менше половини навчального матеріалу, за відсутності сформованих умінь та навичок;

- під час відповіді припускається суттєвих помилок

- планує та виконує частину завдання з допомогою викладача

- має початковий рівень, більше половини частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

- під час відповіді припускається значної кількості помилок, які не може самостійно виправити

- при виконанні практичних завдань припускається помилок, які не може самостійно виправити

Середній

3

задовільно

60

74

DE

- має рівень знань вищий, ніж початковий;

- на рівні запам’ятовування відтворює значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків

- має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

- знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

- може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення

- має елементарні навички виконання завдання

Достатній

4

добре

75

89

BC

- вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

- може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи н фор­маційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень.

- вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою

.

- вміє самостійно аналізувати навча­льну інформацію і самостійно застосовувати її на практиці;

- самостійно виправляє вказані вчителем помилки

- самостійно виконує завдання

- вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

- вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію

- може аргументовано обрати раціональ­ний спосіб виконання завдання;

- має стійкі навички виконання завдання

Високий

5

від-

мін-

но

90

100

A

- володіє міцними знаннями, самості­йно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює основні факти, явища;

- вміє самостійно знаходити додатко­ву інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань

-може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності

- володіє узагальненими знаннями з предмета;

- вміє планувати особисту навчальну діяльність, знаходити джерела інформації і використовувати її

- вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

- має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

-вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань

- вміє вільно використовувати знання для розв’язання поставлених перед ним завдань;

-має стійкі навички у нестандартних ситуаціях.

Примітка:

шкала ECTS¾шкала оцінювання за Європейською кредитно-трансферною та акумулюючою системою

Соседние файлы в папке Спец.курс з історіїї України