Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
final.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
58.19 Кб
Скачать

Розділ 2

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРЕСІЇ

2.1. Програма емпіричного дослідження агресії

Для даного дослідження була обрана методика "Басса-Дарки". Опитувальник Басса-Дарки - одна з найбільш популярних в зарубіжній психології методик для дослідження агресії. Згідно з відомими уявленням, агресія є одним з поширених способів вирішення проблем, що виникають у складних і важких (фрустрирующих) ситуаціях, що викликають психічну напруженість. Психологічний підхід до розуміння агресії і агресивності довгий час визначався як концепцією потягу, так і теоріями, що розглядають агресію як наслідок фрустрації (Д. Доллард, С. Розенцвейг та ін.). В кінці 50-х рр. з'явився ряд публікацій з агресії і агресивності (Дж. Скотт, А. Бандура і Р. Вальтерс, А. Басьо, А. Берковіц, К. Лоренц та ін.), Які викликали великий потік експериментальних і теоретичних робіт по даній темі. Аналіз основних поглядів на зміст поняття "агресія" дозволяє розуміти її як мотивоване руйнівну поведінку, що суперечить нормам і правилам існування людей в суспільстві, що заподіює шкоду об'єктам нападу (живим і неживим), що завдає фізичний збиток або викликає у них психічний дискомфорт (негативні переживання, стан напруженості, страху, пригніченості і т. д.). Агресивні дії виступають в якості: 1) засоби досягнення який-небудь значимої мети; 2) способу психічної розрядки, заміщення задоволення блокованої потреби і перемикання діяльності; 3) задоволення потреби в самореалізації та самоствердженні. Агресія є одним з приватних способів вирішення проблем, виникають у складних і важких (фрустрирующих) ситуаціях, викликають психічну напруженість. Агресивними способами подолання труднощів можуть бути як прямо спрямовані на ціль поведінкові акти, так і символічні дії. Істотно, що агресивні дії, використовувані для подолання труднощів і зняття напруженості, далеко не завжди адекватні ситуації. Найбільш поширеними методами вивчення агресії були і залишаються різні опитувальники і тести, широке вживання яких пов'язано з експертними завданнями. У зарубіжній практиці широкого поширення набуло використування проективних методик для оцінки агресії і агресивності. Найбільш відомим і популярним при дослідженні агресії є тест Розенцвейга. Іншим, широко застосовуваним останнім часом тестом, став опублікований в 1962 р "Тест руки", який, на думку ряду авторів, дає дуже хороші результати в роботі з дітьми та підлітками. Найчастіше при дослідженні агресії використовуються опитувальники. У 50-і і 60-і рр. Широке застосування при діагностиці агресивної поведінки отримав опитувальник MMPI. На основі питань цього тесту було розроблено багато різних шкал для вимірювання агресії. Більш вживаними є шкала агресивності (М. Закс і Р. Вальтері, 1959) і шкала агресивності з "Списку особистісних переваг "(А. Едварт, 1954). Недолік цих шкал - їх стислість. У німецькомовних країнах використовується також Фрайбурзький опитувальник агресивності (Х. Сельге). Бас і Дарки в 1957 р. першими виконали роботу, яка характеризувались спробою розглянути агресію як комплексний феномен. Ними був запропонований опитувальник, що з 8 індексів, які вони вважають важливими показниками агресії. Цей опитувальник зараз широко застосовується в зарубіжної та вітчизняної практиці [35].

Форми агресії і відповідні шкали:

1. Фізична агресія (напад) - використання фізичної сили проти іншої особи.

2. Вербальна агресія - вираз негативних відчуттів як через форму (сварка, крик, вереск), так і через зміст словесних відповідей (погроза, прокляття, лайка).

3. Непряма агресія - агресія, яка обхідним шляхом спрямована на іншу особу, злобні плітки, жарти, так і агресію, яка ні на кого не спрямована, - вибух люті, що виявляється в крику, тупання ногами, биття кулаками по столу. Ці вибухи характеризуются неправильністю, ненаправленої і невпорядкованістю.

4. Негативізм - опозиційна форма поведінки, спрямована зазвичай проти авторитету або керівництва; така поведінка може наростати від пасивного опору до активної боротьби проти сталих звичаїв і законів.

5. Схильність до роздратування (коротко - роздратування) -готовність до прояву при щонайменшому збудженні запальності, різкості і брутальності.

6. Підозрілість - недовір'я і обережність по відношенню до людей, заснована на переконанні, що оточуючі мають намір заподіяти шкоду.

7. Образа - почуття, викликане заздрістю і ненавистю до оточуючих, обумовлене гіркотою, гнівом на весь світ за дійсні або уявні страждання.

8. Почуття провини або аутоагресія - виражає можливе переконання обстежуваного в тому, що той є поганою людиною, надходить злобливо.

Також індекс висловлює наявність у нього докорів сумління.

При аналізі отриманих даних, за допомогою ключа нараховуються бали, як за кожен плюс так і за кожен мінус, при відповідності знову же ключем, по одному балу. Так індекс, ворожості включає в себе п'ятий (образа) і шосту (підозрілість) шкали. А індекс агресивності: перший (фізична) третій (роздратування) і сьому (вербальна агресія) шкали. Нормою ворожості є величина її індексу, рівна 6 плюс- мінус 3, а агресивності: 21 плюс-мінус 4. Так само на кожному бланку випробуваний вказував свій вік і стать. Дослідження було проведено з 28.10.15 по 16.11.15. Діагностика була проведена на юнаків і дівчат у віці від 18 до 23 років. Для цього було продіагностувати 31 чоловік, а саме 15 дівчат, і відповідно 16 юнаків.

2.2 Результати дослідження агресії

Методика Басса-Дарки в обробці виявилася дуже довгою і складною. З

отриманими індексами агресивності і ворожості можна ознайомитися

завдяки наступним таблицями:

Таблиця 2.1 Індекс агресивності.

Нижче норми

Норма

Вище норми

Кількість досліджуваних дiвчат

0

13

0

% -е співвідношення

0

42

0

Кількість досліджуваних хлопцiв

7

7

4

% -е співвідношення

23

23

13

З даної таблиці, ми бачимо, що індекс агресивності у піддослідних дівчат знаходиться в межах норми. Показників перевищуюючих норму не було виявлено. Що стосується піддослідних хлопців - показник норми - 7 осіб, нижче норми - 7 осіб, вище норми - 4 особи.

Таблиця 2.2 Індекс ворожості.

Нижче норми

Норма

Вище норми

Кількість досліджуваних дiвчат

0

11

3

% -е співвідношення

0

35

10

Кількість досліджуваних хлопцiв

7

8

10

% -е співвідношення

23

26

32

За результатами даної таблиці можна зробити висновок, що індекс ворожості у піддослідних дівчат в більшості знаходиться в нормі, лише у трьох він опинився в межах, що перевищують норму. Що стосується хлопців, у восьми осіб індекс знаходиться в нормі, а у 10 - в межах, що перевищують норму.

Висновки до 2 роздiлу

Головні етапи роботи завершені, проведено аналіз, і отримані результати дослідження, які в середньому дуже не погані. На початку роботи була сформульована гіпотеза, що індекс агресивності і ворожості яскравіше виражений у чоловічої половини піддослідних. експериментальна гіпотеза про те, що індекс агресивності і ворожості більш яскраво виражаються у чоловічої половини випробовуваних, підтвердилася частково, а саме, індекс агресивності не перевищує норму у деяких з досліджуваних у незначних кiлькостях, а індекс ворожості як і передбачалося, у чоловіків виражений більше.

ВИСНОВКИ

У ході вивчення феномена агресії, в теоретичній частині, можна сказати, що цим феноменом займалися багато вчених, і практично всі розглядають агресію як якийсь інстинкт, який люди перейняли від тварин предків. Так само багато хто з них відзначають, що цей феномен може мати як руйнівний, деструктивний характер як для індивіда, так і для його оточення, але так само агресія може сублімуватися в корисні і вигідні для людини форми. Також слід сказати, що експериментальна гіпотеза про те, що індекс агресивності і ворожості більш яскраво виражаються у чоловічої половини випробовуваних, підтвердилася частково, а саме, індекс агресивності не перевищує норму у жодного з досліджуваних, а індекс ворожості як і передбачалося, у чоловіків виражений більше.

Дана робота дозволила зазирнути вглиб феномена агресії, і зіставити теоретичні основи соціально-психологічного феномена агресії з емпіричним вивченням його ж, що дозволило побачити повну картину агресії. Звичайно, у кожної людини в характері має місце бути агресивність. І в кожного проявляється вона різною мірою, у когось виключно в оборонній формі, для захисту, а у кого-то перебувати в деструктивну форму, тобто є злоякісною. Але на якій би стадії не перебувала людина, і чим би він не керувався, у нього завжди є право вибору, і кожен з нас, як істота розумна, здатний контролювати агресію, і запобігати її проявам.

На завершення хочу навести деякі висновки отримані з книги К. Лоренца.

Різні види агресії: інструментальна і емоційна агресія

«Спроби заподіяти біль або знищити інших людей відбуваються неоднаково і викликані різними біологічними і психологічними процесами, хоча всяка агресія спрямована на умисне заподіяння болю іншій людині. Вчені, які займаються дослідженнями процесів, що у виробленні агресії, не завжди одностайні у визначенні основних видів агресії. "

Неминуче чи насильство?

"Мабуть, важко або навіть неможливо цілком виключити насильство з соціального життя. Зовсім не тому, що людські істоти від природи злі або володіють вродженим бажанням вбивати і знищувати. Є ясні і незаперечні докази того, що агресивного інстинкту, передбачуваного Зигмундом Фрейдом, Конрадом Лоренцом і іншими теоретиками, насправді не існує.

Фактори ризику

«Фактично неможливо уникнути або повністю виключити всі чинники, що впливають на виникнення агресії, я не маю на увазі, що ці впливи завжди дуже сильні або що кожен з цих факторів обов'язково породжує відкрите насильство. Розглянемо роль бідності у злочинах, пов'язаних з насильством».

Контроль насильства

«Хоча неймовірно, що людство коли-небудь зітре насильство з лиця землі, але ми можемо зробити деякі кроки для зниження шансів нападу або прояви злоби серед людей. Очевидно, одним з таких кроків могло б бути скорочення числа викликають агресію стимулів. Точно так само очевидно й те, що у вільному суспільстві це вкрай важко здійснити. Навіть якщо залишити осторонь заплутані питання конституції, то й на соціальному рівні цей крок був би досить суперечливим. Досить багатьом людям подобається дивитися жорстокі фільми, інші вважають, що зможуть захиститися від небезпечних непроханих гостей, якщо у них вдома є револьвер».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Немов Р. С. Психология: Учебник для студентов с высш. пед. учеб. учреждений. Общие основы психологии. / Р. С. Немов. – М.: Просвещение: Владос 1994. – 576 стр.

 2. Агрессия у детей и подростков / Под ред. Н. М. Платоновой. - СПб.: Речь, 2004. - 336 с.

 3. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. - М.: Прогресс, 1990. - 245 с.

 4. Лоренц К. Агрессия / К. Лоренц. - М.: Наука, 1994. - 361 с.

 5. Реан А. А. Агрессия и агресивность личности // Психологический журнал. – Т. 17. – 1996. - №5. С. 3-18

 6. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции З. Фрейд. - М.: Просвещение, 1989. - 457 с.

 7. Авдулова Т.П. Агрессивный подросток / Авдулова Т.П. – М., 2008 год, - 128 с.

 8. Алфимова М.В., Психогенетика агрессивности // Алфимова М.В., Трубников В.И.- М: Вопросы психологии. - 2000. - №6. - С.112.

 9. Бандура А., Подростковая агрессия / Бандура А.,Уолтерс Р. - М., 1999. – 512с

 10. Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль / Берковиц Л. - СПб.: Прайм-Еврознак, 2001. - 510 с.

 11. Бэрон Р., Агрессия / Бэрон Р., Ричардсон Д. - СПб, 1997. - 336 с.

 12. Ениколопов С. Н. Понятие агрессии в современной психологии // Ениколопов С. Н. – Прикладная психология. – 2001. - № 1. – С. 60 – 61.

 13. Жигинас Н.В. Гендерные особенности социализации (На примере агрессивных девиантных подростков): Дис. ... канд. психол. наук. / Жинигас Наталья Владимировна – Т., 2002. - 151 c.

 14. Васильева Н.В. Клинико-психологическое исследование агрессивности человека: Дисс. ... канд. психол наук. / Васильева Наталья Владимировна - СПб., 1998. - 296 с.

 15. Копченова Е.Е. Детская агрессивность как качество личности: Дис. ... канд. психол. наук. / Копченова Елена Евгеньевна - М., 2000. - 193 c.

 16. Насилие, жестокость, агрессия. Криминально-психологическое исследование: Сборник научных трудов / ВНИИ проблем укрепл. закон. и правопорядка. - М., 1990. - 149 с.

 17. Петров В.Г. Психологические особенности агрессивного поведения и пути его коррекции: Дис. ... канд. психол. наук. / Петров Вадим Геннадьевич - Иркутск, 1999. - 195 c.

 18. Сироткин С. Ф. Психоаналитические концепции агрессивности // И., 2004г.- 292с.- 1-я книга

 19. Сироткин С. Ф. Психоаналитические концепции агрессивности // И., 2004г.- 345с.- 2-я книга

 20. Сельченок К.В. /Психология человеческой агрессивности. – М., 1999. - 656 с.

 21. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности. // Психологический журнал. – Т. 17. – 1996. - №5. – с. – 3-18

 22. Румянцева Т.Т. Понятие об агрессивности в современной и зарубежной психологии // Румянцева Т.Т., Вопросы психологии. - 1991. - №1. - С.81.

 23. Соловьева С.Л. Агрессивность как свойство личности в норме и патологии: Дис. ... д-ра психол. наук. / Соловьева Светлана Леонидовна - СПб., 1996. - 600 c.

 24. Хлыстова Н.М. Социально-психологическая причинность агрессивности личности: Дис. ... канд. психол. наук. / Хлыстова Наталья Михайловна - Новосибирск, 2003. - 171 c.

 25. Реан А.А. Социализация агрессии // Реан А.А, Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. - СПб., 1999. - С. 36-43.

 26. Соловьева С.Л. Агрессивное поведение и агрессивность как свойство личности // Соловьева С.Л. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В.М.Бехтерева. - 1995. - №3-4. - С.13-20.

 27. Старшиков Ю.В. Стилевые детерминанты противоправного агрессивного поведения личности: Дис. ... канд. психол. наук. / Старшиков Юрий Владимирович – С., 2004. - 156 c.

 28. Фонаги П., Моран Дж.С., Таргет М. Агрессия и психологическая самость // Журнал практической психологии и психоанализа. - 2004. - №2.

 29. Шабалин О.М. Агрессивное отношение к людям и правонарушающее поведение как опосредующие звенья во взаимосвязях психодинамических и личностных характеристик индивидуальности (На материале подростков-правонарушителей): Дис. ... канд. психол. наук. / Шабалин Олег Михайлович – П., 2004. - 159 c.

 30. Шипунова Т.В. Агрессия и насилие как элементы социальной реальности // СоцИс. - 2002. - № 5. - C.23-25.

 31. Фенько А. Сегодня, без объявления войны: Агрессивное поведение. Как избежать агрессии по отношению к себе. Что делать с собственной агрессией // Коммерсантъ - daily. - 1998. - 24 октября.с. 9

 32. Назаретян А. П. Агрессивная толпа, массовая паника, слухи / А. П. Назаретян. - СПб.: Питер, 2004. - 242 с.

 33. Алтунин А. Психическая агрессивность // Студенческий меридиан. - 1997. - № 2. - с. 9-10

 34. Румянцева Т. Г. Агрессия и контроль // Вопросы психологии. - 1991. №1. - с. 81-89

 35. Хван А.А., Зайцев Ю.А., Кузнецова Ю.А. Стандартизация опросника А. Басса и А. Дарки. / Психологическая диагностика, 2008, № 1, - с. 35-58

 1. ДОДАТОК

Інструкція до тесту Басса-Дарки:

Прочитайте запропонований Вам опис ситуації, подумайте, наскільки

вони схожі на Ваш стиль поведінки, Ваш спосіб життя, і відповідайте

одним із запропонованих Вам варiантiв.

Ключі до тесту:

Відповіді оцінюються по восьми шкалах, вказанимх нижче.

1. Фізична агресія:

«Так» - № 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68.

«Ні» - № 9, 17, 41.

2. Непряма агресія:

«Так» - № 2, 18, 34, 42, 56, 63.

«Ні» - № 10, 26, 49.

3. Роздратування:

«Так» - № 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72.

«Ні» - № 11, 35, 69.

4. Негативізм:

«Так» - № 4, 12, 20, 28.

«Ні» - № 36.

5. Образа:

«Так» - № 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58.

«Ні» - № 44.

6. Підозрілість:

«Так» - № 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59.

«Ні» - № 65, 70.

7. Вербальна агресія:

«Так» - № 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73.

«Ні» - № 39, 66, 74, 75.

8. Каяття совісті, почуття провини:

«Так» - № 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 61, 67.

Індекс ворожості включає в себе 5 і 6 шкалу, а індекс агресивності включає в себе шкали 1, 3, 7.

Ворожість = Образа + Підозрілість;

Агресивність = Фізична агресія + Роздратування + Вербальна агресія.

Нормою агресивності є величина її індексу, рівна 21 ± 4, а ворожості - 6-7 ± 3.

Первинні дані піддослідних.

Піддослідний

Вік

Стать

Iндекс ворожості

Рівень ворожості

Iндекс агресивності

Рівень агресивності

1

19

м

11

вище норми

11

нижче норми

2

18

м

15

вище норми

9

нижче норми

3

21

м

13

вище норми

30

вище норми

4

18

ж

6

норма

20

норма

5

19

ж

5

норма

18

норма

6

21

м

6

норма

17

норма

7

22

ж

7

норма

20

норма

8

20

м

13

вище норми

25

вище норми

9

20

ж

7

норма

22

норма

10

23

м

10

вище норми

18

норма

11

19

м

9

норма

13

нижче норми

12

18

м

8

норма

15

нижче норми

13

18

ж

11

вище норми

24

норма

14

18

ж

9

норма

16

нижче норми

15

19

м

9

норма

18

норма

16

21

ж

12

вище норми

19

норма

17

22

м

9

норма

22

норма

18

23

м

12

вище норми

26

вище норми

19

25

м

10

вище норми

21

норма

20

19

ж

4

норма

20

норма

21

18

м

3

норма

20

норма

22

18

ж

8

норма

25

норма

23

22

м

10

вище норми

10

нижче норми

24

23

ж

16

вище норми

23

норма

25

25

ж

8

норма

20

норма

26

25

ж

5

норма

19

норма

27

19

м

3

норма

18

норма

28

20

м

10

вище норми

15

нижче норми

29

21

м

11

вище норми

15

нижче норми

30

20

ж

4

норма

18

норма

31

21

м

6

норма

26

вище норми

30

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]