Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Фролова Л. С. Методика підготовки до екзамену_Вступ до спеціальності

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
288.97 Кб
Скачать

ФРОЛОВА Л. С.

Методичні рекомендації для студентів галузі знань

0102 - фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

Черкаси – 2015

УДК 796 (09)

Фролова Л. С. Методика підготовки до екзамену з дисципліни «Вступ до спеціальності»: методичні рекомендації для студентів галузі знань 0102 – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. – Черкаси, 2015. – 30 с.

Рецензенти:

Т. М. Десятов, докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

П. М. Гунько, кандидат педагогічних наук, методист циклової комісії фізичного виховання Черкаського державного бізнес-коледжу.

Методичні рекомендації вміщують матеріал, що стосується методичного забезпечення процесу підготовки до екзамену з дисципліни «Вступ до спеціальності» студентів 1 курсу галузі знань 0102 – фізичне виховання спорт і здоров’я людини. Розроблені автором інструкції сприятимуть усвідомленню необхідності виконання правил проведення такого контрольного заходу як зі сторони студента, так і викладача. Також конкретні рекомендації допоможуть студенту дотримуватися послідовності вивчення матеріалу, незалежно від обраного типу підготовки: завчасного чи термінового. Представлені інструкції за кожним типом підготовки розраховані на студентів з різним рівнем знань, умінь та навичок. Це дає студенту можливість самому обрати способи засвоєння матеріалу, не порушуючи при цьому структуру підготовки до екзамену.

Методичні рекомендації, окрім інструктивно-методичних матеріалів, включають перелік екзаменаційних питань, згрупованих у блоки, та перелік основних і додаткових джерел інформації за темами дисципліни, що полегшує студенту процес підготовки.

Рекомендовано до друку Вченою радою Черкаського національного

університету імені Богдана Хмельницького

(протокол № від

)

©ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2015

©Л.С. Фролова, 2015

1

ЗМІСТ

 

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

4

1.1.

ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БЛОКУ

5

1.2.

ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО БЛОКУ

7

1.3.

ПИТАННЯ БЛОКУ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

9

РОЗДІЛ 2.

ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ УЧАСТІ

11

 

СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНУ

 

2.1.

ПІДГОТОВКА АУДИТОРІЇ

11

2.2.

ПРАВИЛА УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС

12

 

ЕКЗАМЕНУ

 

2.3.

ДІЇ ВИКЛАДАЧА ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНУ

14

РОЗДІЛ 3.

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

16

РОЗДІЛ 4.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

 

 

«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

21

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ

24

 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

24

 

ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

25

2

ВСТУП

Вершиною навчальної діяльності кожного студента традиційно вважається застосування контрольного заходу підсумкового характеру -

екзамену. Екзамен у вищому навчальному закладі є оцінка засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни. Для забезпечення якісного рівня знань, умінь та навичок дисципліни, що будуть продемонстровані на екзамені, студенти протягом семестру з допомогою викладача повинні бути включені в активну навчальну роботу, побудувати систему організації самостійної навчальної роботи, щоб не підійти до екзаменаційної сесії з надто бідним багажем знань. Тобто, для успішного складання екзамену студентами викладач повинен створити умови, за яких більшість студентів оберуть завчасний тип підготовки, так як терміновий тип не сприяє формуванню системи знань.

Під час екзамену студент, як правило, витрачає надто багато фізичних і психічних зусиль. Екзамен часто супроводжується великою нервовою напругою, стресовими ситуаціями. Знизити ризик перевантаження студента можна як високим рівнем педагогічної культури викладача, так і довірою та відкритістю студентів. З метою скорочення терміну адаптації студентів 1

курсу до стресових умов складання екзамену автором підготовлено і представлено методичні рекомендації спрямовані на інформаційне,

методичне а, головне, психологічне забезпечення процесу підготовки.

У розробці методичних рекомендацій автору допомагав великий досвід професійної діяльності та значні напрацювання у вищій школі з викладання дисципліни «Вступ до спеціальності». Автор має фахову освіту, є

Заслуженим тренером України, кандидатом наук з фізичного виховання і спорту, доцентом кафедри ТМФВ та спортивних ігор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

3

РОЗДІЛ 1

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Екзаменаційні білети з дисципліни «Вступ до спеціальності» представлені у вигляді трьох питань:

-перше питання з інформаційного блоку;

-друге питання з нормативно-правового блоку;

-третє питання з блоку термінів та понять.

Для кожної академічної групи підготовлено свій конверт з білетами,

який завчасно запаковано та затверджено печаткою навчального закладу.

Конверт відкривається у присутності активу групи. Білети розкладаються у довільному порядку.

Для проведення екзамену з дисципліни «Вступ до спеціальності» підготовлено 30 білетів, кожний з яких має три питання:

1 питання – з «Інформаційного блоку». Відповідь повинна бути розгорнута, описова, з обов’язковою характеристикою відповідних моментів,

трактовкою понять, можна своїми словами, але ключові моменти повинні прозвучати. Виклад інформації повинен мати логічну послідовність: від пояснення чи трактування сутності питання до опису чинників та властивостей з детальним представленням окремих аспектів проблеми.

2 питання – з «Нормативно-правового блоку». Відповідь повинна бути стисла і точна, у відповідності до нормативно-правових документів із зазначенням відповідної статті даного документа.

3 питання – з блоку «Поняття і терміни». Відповідь повинна бути точною, чіткою згідно з трактуванням понять чи термінів у спеціальній літературі. Трактування від себе не допускається.

Питання до білетів підбиралися у довільному порядку.

Максимально за екзамен студент може отримати 50 балів.

4

1.1.ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БЛОКУ

1.Мета викладання дисципліни «Вступ до спеціальності» та шляхи її досягнення.

2.Історичні особливості формування освіти в Україні (у стислому викладі: первісні освітні установи, утворення шкіл та розвиток системи освіти, особливості навчання у Києво-Могилянській Академії).

3.Еволюція системи підготовки фізкультурно-спортивних кадрів у світі (у стислому хронологічному викладі).

4.Становлення та розвиток системи професійної підготовки фізкультурних кадрів в Україні у ХХ-ХХІ столітті (у стислому викладі).

5.Сучасний студент, його соціально-психологічний портрет.

Особливості емоційно-мотиваційної сфери студента-спортсмена.

6.Труднощі навчання студентів та форми їх адаптації до навчання.

7.Типологія студентів (за характером діяльності та орієнтацією у

навчанні).

8.Права та обов’язки студентів.

9.Навчальний час та форми організація навчання студентів (дати коротку характеристику кожній формі).

10.Пам’ять людини, її феномен та особливості. Значення пам’яті у навчальній діяльності студентів.

11.Способи та чинники запам’ятовування інформації (успішного запам’ятовування навчального матеріалу). Дати коротку характеристику кожному.

12.Форми та методи запису лекції. Дати коротку характеристику, а

також розкрити особливості та можливості використання.

13.Особливості та етапи підготовки до практичного (семінарського)

заняття.

14.Особливості та етапи підготовки до лабораторного заняття.

15.Контрольні заходи та шкала оцінки знань студентів.

5

16.Самостійна робота студентів, процеси та рівні їх самостійної діяльності.

17.Особливості та етапи організації самостійної роботи студентів.

18.Значення раціональної організації розумової праці для успішності студентів. Умови та правила раціональної організації розумової праці.

19.Наука у широкому та вузькому розумінні. Завдання, предмет та головна функція науки. Групи наук.

20.Особливості наукового пізнання (ідея, принцип, теорія, закон).

21.Функції наукової теорії (надати детальну характеристику кожної).

22.Форми організації науково-дослідної роботи студентів (надати детальну характеристику кожної).

23.Фізична культура як частина загальної людської культури.

Складові фізичної культури та аспекти діяльності людини.

24. Значення здорового способу життя для сучасних людей

(біологічна потреба в русі, норма рухової активності, гіпокінезія та її види,

гіподинамія).

25. Особливості професійної діяльності вчителя фізичного виховання

(посадові обов’язки, умови роботи, можливості зростання професійної майстерності, професійні досягнення).

26. Особливості професійної діяльності тренера з виду спорту

(посадові обов’язки, умови роботи, можливості зростання професійної майстерності, професійні досягнення).

27. Особливості професійної діяльності у сфері фізичної реабілітації

(посадові обов’язки, умови роботи, можливості зростання професійної майстерності, професійні досягнення).

28. Особливості професійної діяльності у сфері фізичної рекреації

(посадові обов’язки, умови роботи, можливості зростання професійної майстерності, професійні досягнення).

6

29.Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології (дати характеристику програмам різної спрямованості, назвати декілька фітнес-програм кожного напряму, коротко їх охарактеризувати).

30.Правова відповідальність у сфері фізичної культури (яка є правова відповідальність, коли вона наступає, правила уникнення правових порушень).

1.2.ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО БЛОКУ

1.В якій статті Закону України «Про освіту» визначено право громадян на освіту? В чому полягає це право?

2.Чи можуть втручатися у навчально-виховний процес політичні партії, громадські та релігійні організації? Яка стаття Закону України «Про освіту» про це говорить?

3. Чи можуть залучатися студенти до участі у політичних,

громадських та релігійних заходах під час навчально-виховного процесу?

Яка стаття Закону України «Про освіту» про це говорить?

4.В якій статті Закону України «Про вищу освіту» дається визначення типів вищих навчальних закладів? Дати визначення, що таке університет.

5.Які форми навчання визначені Законом України «Про вищу освіту», і в якій статті вони наведені?

6.Які види документів про вищу освіту встановлено Законом України « Про вищу освіту» і у якій статті про це говориться?

7.Кому видається документ про вищу освіту і у якій статті Закону України «Про вищу освіту» на це вказано?

8.Назвати основні структурні підрозділи вищого навчального закладу і статтю Закону України «Про вищу освіту» де на це вказується?

9.В якій статті Закону України «Про освіту» вказано на основні принципи освіти? Назвати основні принципи освіти.

7

10.В якій статті Закону України «Про освіту» і що говориться про систему освіти?

11.Яке право на мову навчання мають громадяни України? В якій статті Закону України «Про освіту» говориться про мову освіти?

12.В якій статті Закону України «Про освіту» говориться про структуру освіти і що вона в себе включає?

13.В якій статті Закону України «Про освіту» і що говориться про освітні рівні?

14.Які вчені звання визначені Законом України «Про освіту» і у якій статті про це йде мова?

15.Які наукові ступені визначені Законом України «Про освіту» і у якій статті про це йде мова?

16.В якій статі Закону України «Про освіту» визначені види підготовки, які забезпечує вища освіта? Назвати їх.

17.Що таке студентське самоврядування і у якій статті Закону України «Про вищу освіту» говориться про нього?

18.Які умови прийому до вищих навчальних закладів і у якій статті Закону України «Про вищу освіту» говориться про них?

19.Що є підставою для відрахування студентів і у якій статті Закону України «Про вищу освіту» на це вказується?

20.Чи має право відрахований студент на поновлення на навчання,

коли здійснюється поновлення і у якій статті Закону України «Про вищу

освіту» на це вказується?

21.За якими формами організовується освітній процес у вищих навчальних закладах і у якій статті Закону України «Про вищу освіту» на це вказується?

22.Якою мовою викладають у вищих навчальних закладах і у якій статті Закону України «Про вищу освіту» на це вказано?

23.При яких умовах ви можете взяти академвідпустку і у якій статті Закону України «Про освіту» на це вказується?

8

24.Які навчальні заклади відносяться до вищої освіти? Вказати статтю Закону України «Про освіту».

25.В якій статі Закону України «Про освіту» визначені ступені вищої освіти? Назвати їх.

26.В якій статі Закону України «Про вищу освіту» визначені рівні вищої освіти? Назвати їх.

27.В якій статті Закону України «Про освіту» і що говориться про освітні ступені?

28.Дати визначення навчально-науковому інституту і у якій статті Закону України «про вищу освіту» воно наводиться?

29.В яких статтях Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» прописано права студентів? Назвати 5 основних прав студентів.

30.В яких статтях Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту» прописано обов’язки студентів? Назвати 5 основних обов’язків студентів.

1.3.ПИТАННЯ БЛОКУ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ

1.Студент.

2.Освіта.

3.Права студента.

4.Обов’язки студента.

5.Науковий ступінь.

6.Вчене звання.

7.Університет.

8.Адаптація студента.

9.Диплом.

10.Лекція у ВНЗ.

11.Практичне (семінарське) заняття у ВНЗ.

12.Лабораторне заняття у ВНЗ.

13.Індивідуальна робота студента.

9