Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Фролова Л. С. Методика підготовки до екзамену_Вступ до спеціальності

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
288.97 Кб
Скачать

14.Самостійна робота студента.

15.Наукова робота студента.

16.Практична підготовка студента.

17.Контрольні заходи.

18.Консультації.

19.Пам’ять.

20.Академічна година.

21.Конспект.

22.Спорт.

23.Фізичне виховання.

24.Особистість.

25.Кінезофілія.

26.Гіпокінезія.

27.Гіподинамія.

28.Фізична реабілітація.

29.Фізична рекреація.

30.Професія.

10

РОЗДІЛ 2

ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ В

ЕКЗАМЕНІ

Екзамен – це оцінка засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни. Екзамен з дисципліни «Вступ до спеціальності» повинен проводитися в спеціально підготовленій для цього аудиторії. На ньому присутні тільки екзаменатор і студенти. Кожна академічна група складає іспит у визначений дирекцією день (згідно з графіком).

2.1. ПІДГОТОВКА АУДИТОРІЇ.

Староста групи разом із черговими здійснює підготовку аудиторії до екзамену:

-за 30 хвилин до початку екзамену технічні працівники повинні здійснити вологе прибирання аудиторії, староста групи повинен за цим прослідкувати;

-за 15 хвилин до початку екзамену староста групи чи призначений черговий провітрюють аудиторію;

-за 10 хвилин до початку екзамену викладач-екзаменатор та староста групи перевіряють стан аудиторії та наявність в столах шпаргалок, які, при наявності, повинні бути вилучені із аудиторії. Для проведення екзамену слід підготувати 5 столів, які повинні стояти у шахматному порядку на відстані одного метра один від одного: 3 столи попереду + 2 столи позаду, інші столи та стільці посуваються вглиб аудиторії. Біля входу розміщується стіл для особистих речей студентів, а з іншого боку – стіл для мінеральної води;

-за 5 хвили до початку екзамену викладач-екзаменатор розкладає на столі білети та готує аркуші паперу з печатками для запису студентами відповідей.

11

ЗАБОРОНЕНО:

1.Приносити та виставляти на стіл екзаменатора квіти.

2.Здійснювати попередні записи на дошці та інших предметах інтер’єру.

ДОПУСКАЄТЬСЯ:

1. Активу групи можна придбати та залишити в аудиторії на окремому

столі мінеральну воду та пластикові стаканчики для студентів.

2.2. ПРАВИЛА УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНУ.

1.До екзамену допускаються студенти, які у ході поточного контролю набрали не менше 20 балів.

2.На екзамен студенти академічної групи повинні прийти охайно одягнені і мати при собі лише знання, особисту залікову книжку та ручку для запису відповіді на питання.

3.До аудиторії студенти заходять по-одному студенту, вибирають білет, беруть аркуш паперу і займають будь-яке визначене для підготовки місце. Одночасно в аудиторії може здійснювати підготовку тільки 5

студентів.

4. На підготовку студенту надається не більше 30 хвилин часу. Рейтинг відповідей підвищується, якщо студент достроково готовий до захисту своїх знань.

5. Під час екзамену студенту видається аркуш паперу із печаткою навчального закладу, на якому він повинен записати своє прізвище та ініціали, вказати свою академічну групу, дисципліну з якої складається іспит,

та номер білету. Для запобігання конфліктних ситуацій з необ’єктивного оцінювання знань, студент повинен занотувати основні положення кожного питання, або послідовність викладення матеріалу. Записи відповідей здійснюються у довільному порядку.

12

6. Під час підготовки відповідей на питання білету, студент може один раз скористатися навчально-методичним посібником з дисципліни чи текстом Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», які викладач триматиме на своєму столі.

7. Для об’єктивного оцінювання студент повинен продемонструвати:

-глибокі знання за темами дисципліни;

-розумові здібності (сприймати та запам’ятовувати інформацію, а

також аналізувати матеріал та робити висновки);

-уміння правильно формулювати речення;

-уміння чітко та зрозуміло висловлювати свою думку;

-уміння послідовно та аргументовано доводити свою точку зору, при цьому спираючись на дані літератури);

-навички використання нормативно-правової бази у студентській діяльності.

8. Після завершення захисту своїх знань, студент повинен забрати у викладача залікову книжку і перевірити наявність та правильність виставленої у ній оцінки.

9. Якщо студент не погоджується з оцінкою, але при умові наявності письмових відповідей на питання білету, він повинен повідомити про це викладача, і після захисту знань останнім студентом групи, студент має право на апеляцію до викладача. Якщо викладач приймає апеляцію, то він надає можливість студенту самому обрати із додаткових питань з різних тем дисципліни - 2 питання. Якщо студент у ході такого опитування не зміг на них відповісти, або відповідь була не точною чи неповною, студент не має права на повторну апеляцію і отримує оцінку, яку попередньо виставив йому викладач.

ЗАБОРОНЕНО:

1. Користуватися під час екзамену мобільними пристроями,

планшетами, комп’ютерами, навушниками. Усе це та особисті речі можна

13

залишити при вході в аудиторію на столі, спеціально для цього

призначеному.

2.Проносити в аудиторію шпаргалки.

3.Консультуватися під час екзамену з іншими студентами чи викладачем.

4.Ходити по аудиторії, або виходити з неї під час підготовки відповідей.

5.У голос коментувати відповіді під час підготовки, або відповіді товариша при здійсненні захисту знань.

6.Робити зауваження іншим студентам чи викладачеві.

7.У недопустимій (хамській) формі доводити свою правоту.

ДОПУСКАЄТЬСЯ:

1. Під час підготовки відповідей на питання студент може взяти до себе

на стіл пластиковий стаканчик з мінеральною водою.

2.3. ДІЇ ВИКЛАДАЧА ПІД ЧАС ЕКЗАМЕНУ.

Під час екзамену викладач повинен:

-надати студентам рейтинговий список, за яким здійснюватиметься захист знань;

-створити позитивний емоційний фон, аби зменшити психологічне напруження студентів;

-уважно вислухати студента з кожного питання;

-не переривати студента, вдаючись до діалогу, це викликає у більшості студентів занепокоєння, нервовість, від чого відповідь стає плутаною,

логічно непослідовною. Однак, у процесі монологічної відповіді на запитання викладач, зрозумівши, що студент відповідає впевнено, змістовно,

може зупинити його і попросити перейти до розкриття наступного запитання білета;

14

-задавати питання для з’ясування проблемних моментів відповіді студента;

-задавати додаткові питання за темами дисципліни, які виходять за межі питань білету;

-повідомляти студенту про оцінювання кожної відповіді та загальну оцінку захисту знань;

-об’єктивно оцінювати знання студентів;

-слідкувати за дотриманням студентами правил поведінки;

-видаляти студента з екзамену з негативною оцінкою, якщо у нього вилучено шпаргалки чи приховані технічні пристрої;

-видаляти студента з екзамену з негативною оцінкою, якщо його поведінка є недопустимою;

-приймати апеляцію студентів на оцінювання їх знань, для чого ним підготовлено додаткові питання за темами дисципліни.

ЗАБОРОНЕНО:

1.Присутність на екзамені інших осіб, крім екзаменатора, без дозволу ректора, проректора чи директора.

2.До, під час та після екзамену приймати від студентів винагороду у будь-якому вигляді.

3.Підвищувати голос на студентів, тобто виявляти дратівливість,

грубість, байдужість, а також створювати конфліктну ситуацію.

4.Консультувати окремих студентів під час підготовки.

5.Виходити з аудиторії під час екзамену.

6.Виявляти упередженість, симпатію і антипатію.

7.Намагатися «завалити» студента.

15

РОЗДІЛ 3

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

Існує два типи підготовки до складання екзамену: завчасна і термінова.

Найбільш успішний результат матимуть ті студенти, які обирають шлях завчасної підготовки, при цьому вони:

-відвідують лекції;

-виявляють активність на семінарах, заробляючи тим самим бали;

-дотримуються нормального режиму дня;

-ведуть здоровий спосіб життя.

Такий спосіб навчання, нехай і не найцікавіший, але найбільш ефективний.

Завчасна підготовка студентів до екзамену з дисципліни «Вступ до спеціальності» включає дії, при яких студент повинен:

-фіксувати інформацію, що подається на лекціях, у тій формі, яка найбільш доступна та оптимальна для студента. Використання різних засобів для фіксації інформації на лекціях залежить від їх доступності для студента та навичок роботи з ними. Тому студенту необхідно ретельно продумати і прийняти рішення з використання тих засобів, які даватимуть відчуття комфорту під час лекції. Це означає, що студент повинен фіксувати інформацію у необхідному йому обсязі, не втрачаючи зв’язок із суттю матеріалу;

-готуватися до семінарських занять, використовуючи конспект, в

якому, згідно з планом заняття, ретельно опрацювати ті питання, які не подавалися на лекції, але є у переліку самостійної роботи студента. Для того,

щоб студент зрозумів суть теми і зміг розібратися в основних її проблемах,

йому необхідно зрозуміти мову того тексту, який він опрацьовує. Для цього студент перечитує текст з будь-якого джерела (лекція, підручник, навчально-

методичний посібник, сайт, періодичні видання, тощо), вибирає незрозумілі йому терміни і поняття, знаходить їх визначення у тлумачних словниках і ще

16

раз опрацьовує матеріал. При підготовці до кожного семінару студенту необхідно вивчати терміни та поняття, які зустрічаються у даній темі та внесені у перелік екзаменаційних питань;

-сформувати словник термінів та понять, які незрозумілі для студента та внесені до екзаменаційних питань. Повторний запис визначень підкріплює у пам’яті формулювання, допомагає тривалий час зберігати нові терміни та поняття, що полегшує сприйняття і розуміння матеріалу інших дисциплін;

-створювати мнемонічні фрази. Це такі вирази, що допомагають запам’ятати ключові поняття, визначення тощо. Багатьом відома фраза для запам’ятовування кольорів веселки російською: «Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан», кожне слово тут починається з букви, з якої і назви кольорів веселки. Такі фрази допомагають краще запам’ятати конкретну перелічувальну інформацію і називаються мнемонічними;

-створювати «флеш-картки» (англ. flash card – картка з текстом і картинкою, призначена для навчання). Виготовлення таких карток займає трохи часу, проте відволікає вас від рутинного читання і писання. «Флеш-

картки» – ідеальні для вивчення нових слів; - ретельно опрацювати нормативно-правові документи, що

пропонуються для вивчення. Будь-яка діяльність регулюється нормативно-

правовими актами, що допомагає сформувати у студента не тільки усвідомлення своїх прав та обов’язків, але й фундамент професійної відповідальності;

-скласти стислий план відповіді на кожне питання в окремому зошиті для відповідей в логічній послідовності і з фіксацією необхідного ілюстративного матеріалу (приклади, малюнки, схеми, цифри). Якщо окремі питання програми залишаються незрозумілими, їх необхідно виписати окремо, для з’ясування на консультації.

-повторювати декілька разів основні положення теми (правила,

закони, визначення та ін.) після глибокого усвідомлення їх суті;

17

- поступово переходити від повторення матеріалу з однієї теми до іншої. Коли ж повторено й систематизовано весь навчальний матеріал,

необхідно переглянути його ще раз уже за своїми записами, перевіряючи подумки, як засвоєно логіку розкриття кожної теми, як зафіксовано в пам’яті основні факти, формули, ілюстративний матеріал, чим і як можна доповнити окремі питання;

-консультуватися з окремих проблемних питань у викладача. У

ході підготовки до семінарських занять чи до екзамену у студента повинні виникати питання, або сумніви щодо розуміння певних положень, тому студент може звертатися до викладача за консультацією, тобто отримати пояснення певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування;

-перевіряти сам себе. Щоб переконатися, що ви засвоїли матеріал,

проводьте «самоекзамен». Під час навчання робіть список ключових слів і запитань, залишаючи біля кожного трохи місця. Згодом, влаштуйте собі екзамен, відповідайте на власні питання;

- розібратися, як побудований іспит. Він складається лише з тестових завдань чи також із завдань з розгорнутою відповіддю? Якого типу ці завдання? Запитайте у викладача на консультації більше про типи питань.

Знання структури екзамену дуже допоможе у підготовці;

-дізнатися, як оцінюють екзамен. Чи всі завдання оцінюють однаково, чи деякі з них – більш важливі і складні? Яка відповідальність за списування? Коли ви зрозумієте, як оцінюють ваш екзамен, будете знати, над чим слід попрацювати найбільше;

-достатньо спати. Ті студенти, які сплять всю ніч (замість нічного навчання чи зависання в Інтернеті), 100% будуть більш уважними і зосередженими, вчитимуться набагато легше і швидше, ніж ті, хто недосипають. Особливо це стосується останнього тижня перед іспитом: дуже чітко дотримуйтеся режиму в ці дні, тоді в день екзамену почуватимете себе чудово;

18

- не забувати робити перерви. Необхідно робити короткі перерви,

щоб мозок зміг обробити і утримати інформацію. Робіть перерви, а коли починаєте навчатися знову, повторіть попередній матеріал, а тоді переходьте до чогось нового;

- не навчатися лише самостійно. Навчання з іншими людьми – чудовий спосіб покращити якість навчання і настрій.

Однак, більшість студентів воліють готуватися до екзаменів експрес-

методом, тобто за кілька днів до цієї знаменної події. У арсеналі способів підготовки таких студентів на першому місці шпаргалки, які, на їх думку,

виконують роль «страхуючого» засобу, однак, на цей «опорний матеріал» особливо сподіватися не варто. Наявність шпаргалок не звільняє від відповідальності, а тому вчити матеріал дисципліни однак потрібно.

Якщо часу на підготовку у студентів обмаль, то такий студент використовуватиме терміновий тип підготовки. Таким прихильникам експрес-підготовки варто прислухатися до декількох порад:

-розбийте всі питання на кількість годин, відведених вами для самостійної підготовки;

-розробіть алгоритм підготовки: скільки питань ви повинні пропрацювати за годину (день). Не відступати від наміченої мети вам допоможуть відключені засоби зв’язку: телефон, телебачення, веб-сайти

«Однокласники», «Facebook»;

-читайте відповіді на питання з перервою на відпочинок (5-10-хв) і

не захоплюйтеся ним;

-обов’язково вголос відтворювати матеріал, що покращує якість запам’ятовування. При цьому, спробуйте закрити очі і відтворити сторінку,

звідки був узятий матеріал;

- увечері перед іспитом можна дозволити собі прогулятися, проте перед сном не зайвим буде переглянути всю прочитану (або завчену)

інформацію. Так би мовити, «галопом по Європі»;

19