Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
RGF_3_kurs_METODIChKI.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
35.71 Кб
Скачать

Рекомендована література

 1. Васенко Л. А. Фахова українська мова : [Навч. посібник] / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Крилець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 2. Глуховцева К. Д. Модульний курс української мови за професійним спрямуванням / К. Д. Глуховцева, О. М. Горюшкіна, В. В. Лєскова, О. І. Ніколаєнко, М. О. Нікульчев. – Донецьк, 2007. – 116 с.

 3. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : [Навч. посібник] / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнародна агенція “Bee Zone”, 2004. – 336 с.

 4. Дубічинський В. В. Українська лексикографія: історія, сучасність і комп’ютерні технології / В. В. Дубічинський. – Харків: НТУ “ХПІ“, 2004. – 203 с.

 5. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності: [Навч. посібник] / В. В. Жайворонок, В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. – К. : Вища школа, 2006. – 431 с.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : [Навч. посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів] / М. Зубков. – Х. : Торсінг, 2001. – 384 с.

Практичне заняття № 7 Оформлення результатів наукової діяльності

1. Анотування: реферування наукових текстів

А) ознаки довідкової анотації

Б) ознаки рекомендаційної анотації

В) класифікація рефератів

Г) структура рефератів

2. Стаття як самостійний науковий твір

3. Вимоги до оформлення курсової та дипломної роботи.

Завдання, обов’язкові для домашнього виконання

 1. Напишіть описову анотацію до статті одного з фахових видань (6–7 речень).

 2. Уявіть, що Ви стали провідним науковцем у своїй галузі знань. Спроектуйте назву своєї монографії. Складіть анотацію до майбутньої праці.

 3. Визначте і запишіть актуальність, мету, об’єкт, предмет, наукову новизну, теоретичне значення і практичну цінність теми Вашої курсової роботи.

Рекомендована література

 1. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : [Навч. посібник] / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

 2. Радишевська М. Українська мова / Радишевська М. // Новий довідник. Українська мова. Українська література : [Довідковий посібник для школярів та абітурієнтів] / [Відп. ред. Н. Крупчан, Т. Корольова]. – К. : Казка, 2008. – С. 6–446.

 3. Чорненький Я. Я. Українська мова (за професійним спрямуванням). Ділова українська мова. [Теорія. Практика. Самостійна робота] : [Навч. посібник] / Я. Я. Чорненький. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 304 с.

 4. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови : [Навч. посібник] / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

Тема 3. Переклад і редагування наукових текстів Практичне заняття №8 Суть перекладу як дієвого способу міжкультурної комунікації

 1. Поняття «переклад». Види перекладу.

 2. Типові помилки під час перекладу текстів українською мовою.

 3. Переклад термінів.

Завдання, обов’язкові для домашнього виконання

 1. Запишіть подані прізвища, імена та імена по батькові українською мовою у Д. в. однини. У чому виявляються типові помилки при перекладі?

Мотрич Ольга Ильинична, Гречко Федор Моисеевич, Беспалько Илья Филиппович, Гречуха Таисия Игнатовна, Зорькина Вера Прокоповна, Хмелев Геннадий Фомич, Гречка Инна Вячеславовна, Лукьянов Филипп Глебович, Пескова Раиса Артемовна, Мажуга Кирилл Васильевич, Комарь Ольга Прокофьевна, Костенко Виктор Анатольевич.

 1. Перекладіть українською мовою наведені конструкції. Усно поясніть вживання прийменників.

По мере возможности, очутиться в таком положении, по собственной воле, заседание по понедельникам, за отчетный период, без десяти минут двенадцать, найти выход из положения, по недоверию к, за исключением воскресений, к исполнению.

 1. Перекладіть українською мовою фаховий текст з російської мови (150 слів), складіть словник фахової термінології. Кожен термін охарактеризуйте за схемою: дефініція, ступінь спеціалізації (загальногалузевий, міжгалузевий, вузькоспеціальний), походження (власний, запозичений), спосіб творення (для українських термінів).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]