Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
предмет трудового права.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
48.82 Кб
Скачать

Висновок

Особливості трактування предмету трудового права пов’язаний передусім з появою у нашому вітчизняному законо­давстві терміну, який раніше не визнавався, — "найманий праців­ник". Згідно зі ст. З КЗпП законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виду діяльності й галузевої приналежності, а також осіб, які працюють за тру­довим договором з фізичними особами. У даній статті не вживається термін "найманий працівник", однак посилання до трудового договору як підстави виникнення таких відно­син, підтверджує цей висновок. Визначення поняття "найманий працівник" дано у більш сучасному акті - Законі України.

Предмет трудового права відповідає на питання: які суспільні відносини регулюються цією галуззю права? Саме найменування трудового права свідчить про те, що зміст відно­син, що регулюються цією галуззю права, складає трудова діяльність людей. Однак не всі відносини, пов'язані з пра­цею, включаються в сферу дії трудового права, а ті відноси­ни, які входять в предмет — неоднорідні за своїм змістом, цільовим призначенням і суб'єктним складом.

Визначення предмета трудового права має особливе зна­чення, адже тільки визначивши коло суспільних відносин, які в цей час становлять предмет, можна окреслити сферу застосування трудового законодавства.

Основу (ядро) предмета трудового права складають індивідуальні відносини трудового найму. Приступаючи до обгрунтування цього висновку, необхідно брати до уваги наступні положення.

Використана література

 1. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. — М., 1948.

 2. Воловик В. Про галузеву на­лежність правовідносин, пов'язаних з застосуванням праці мілітаризованих державних службовців // Право України. - 1999. - №2.

 3. Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право: Учеб. для вузов. - М.: Изд. группа "ИНФРА-М - НОРМА", 1998. -263с.

 4. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. — М.: Юристъ, 2002. — С. 406.

 5. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. -564 с.

 6. Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П.Д. Пилипенка. - Львів: Вільна Україна, 2002. -С.15.

 7. Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. - М.: БЕК, 2000. - С. 55.

 8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В. К. Бабаева. — М.: Юристъ, 2001. - С. 252

 9. Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. проф. Р.З. Лившиц и проф. Ю.П. Орлов­ский. - М.: Изд. группа "ИНФРА-М - НОРМА", 2002.

 10. Трудовое право: Учебник. - М.: "Статус ЛТД+", 1996. - С. 23.

 11. Трудове право: Учебник / Отв. ред. проф. О.В. Смир­нов. - М.: "Статус ЛТД+", 2002. - С. 23-24

 12. Пашков А. С. Собственность и труд: правовые аспек­ты взаимодействия // Советское государство и право. — 1991. - №11.

 13. Пилипенко Л.Д. Про концепцію трудового права Украї­ни // Право України. - 1993. - №3. - С. 63-70.

 14. Право України. — 1996. — №12. - С. 91 —94

 15. Процевский А. И. Метод правового регулирования тру­довых отношений. — М.,2001.