Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОЗДІЛ 1.docx
Скачиваний:
35
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
366.75 Кб
Скачать

Розділ 3. Організація і методика проведення аналізу та аудиту виробничих запасів на псрп «ремавтоагрегат»

3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу виробничих запасів на підприємстві

Важливою умовою розвитку підприємства й інтенсифікації виробництва продукції є стабільне забезпечення матеріальними ресурсами (матеріаль­ними оборотними активами) та ефективне їх використання. Це зумовлено тим, що вартість матеріальних ресурсів становить значну питому вагу у витратах виробництва продукції, відповідно, економне та раціональне використання сировини, матеріалів, напівфабрикатів чи комплектуючих виробів сприяє поліпшенню фінансового стану підприємства.

Основними завданнями аналізу матеріальних ресурсів ПСРП «Ремавтоагрегат» є:

 1. вивчення потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

 2. оцінка реальності та економічного обґрунтування планів матеріально-технічного забезпечення, його взаємозв’язку з планом виробництва;

 3. оцінка забезпечення плану поставок укладеними договорами, якості договорів;

 4. оцінка вибору постачальників матеріально-технічних ресурсів;

 5. аналіз виконання планів матеріально-технічного забезпечення за обсягом, асортиментом, строками, якістю ресурсів і аналіз впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість та інші показники;

 6. оцінка ефективності використання матеріальних ресурсів;

 7. виявлення та оцінка внутрішніх невикористаних резервів економії матеріальних ресурсів та розроблення заходів щодо їх використання [40, c. 50].

Напрями аналізу виробничих запасів ПСРП «Ремавтоагрегат» подано нижче (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Основні напрями аналізу матеріальних ресурсів ПСРП «Ремавтоагрегат»

Аналіз забезпечення підприємства матеріальними ресурсами здійсню­ють за такими напрямами:

1. Аналіз динаміки, складу та структури матеріальних ресурсів, що дає змогу визначити:

 • які де­фіцитні та дорогі матеріали використовує підприємство;

 • споживання яких з них переважає у виробництві конкретного виду продукції;

 • чи є продук­ція матеріаломісткою.

Для цього розраховують такі показники:

1) частка матеріальних витрат у загальних витратах на виробництво;

2) частка окремих видів матеріальних ресурсів, здебільшого сировини, основних матеріалів, палива, енергії, в їх загальній вартості;

3) частка матеріальних витрат на виробництво окремих виробів у загальній їх вартості та її зміна за від­повідний період;

4) якість отриманих від постачальників матеріалів, від­повідність їх стандартам, технічним умовам.

2. Аналіз руху матеріальних ресурсів, що передбачає оцінку ритмічності їх поставок, а у випадку виникнення порушень у надходженні матеріальних ресурсів розраховують такі показники як:

 • середньоквадратичне відхилення;

 • рівень нерівномірності постачання;

 • коефіцієнт варіації [46, c. 78].

Під час аналізу стану та використання виробничих запасів ПСРП «Ремавтоагрегат» з метою визначення надлишкових (наднормативних) запасів фактичну величину запасів зіставляють з нормативною, вивчають динаміку їх залишків, ком­плектність, наявність непотрібних і зіпсованих матеріалів та сировини. Найважливішими показниками, які характеризують інтенсивність спо­живання виробничих запасів підприємства, є коефіцієнт оборотності, коефіцієнт закріплення і тривалість обороту.

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів ПСРП «Ремавтоагрегат» здійснюють за такими основними напрямами: аналіз використання матеріальних ресурсів, аналіз узагальнювальних і часткових показників ефективності їх використання, факторний аналіз матеріаломісткості про­дукції.

Використання матеріальних ресурсів характеризують загальні витрати матеріалів і витрати матеріалів на виробництво одиниці продукції. До узагальнювальних показників оцінки ефективності їх використання належать: прибуток на одну гривню матеріальних витрат, матеріаловіддача, матеріаломісткість, коефіцієнт співвідношення темпів зростання обсягу виробництва продукції та матеріальних витрат, частка матеріальних витрат у собівартості продукції, коефіцієнт використання матеріалів. Для детальнішого аналізу використання матеріальних ресурсів послуговуються частковими показниками, які характеризують споживан­ня окремих складових матеріальних ресурсів (основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії тощо).

Для визначення впливу матеріальних ресурсів на виробничі результа­ти підприємства використовують методи факторного аналізу. Вплив ефективності використання матеріальних ресурсів на обсяг виробленої продукції визначають з різним рівнем деталізації. Факторами першого рівня є зміна матеріальних витрат і ефективності їх використання (ма­теріаловіддача чи матеріаломісткість) [58, c. 509].

До джерел інформації аналізу матеріальних ресурсів ПСРП «Ремавтоагрегат» належать: планові, обліково-звітні й необлікові документи. Планова інформація для оцінки забезпечення потреби підприємства в матеріальних ресурсах міститься в перспективних і поточних планах матеріально-технічного забезпечення, специфікаціях, планових калькуляціях виробів тощо.

Для проведення ретроспективного аналізу матеріальних ресурсів використовують первинні й звітні документи. Основними формами первинної облікової інформації є акти приймання матеріалів, картки складського обліку, відомості обліку залишків матеріалів на складі, рахунки-фактури, акти про брак, доручення.

До форм статистичної звітності, що використовується в процесі проведення аналізу виробничих запасів ПСРП «Ремавтоагрегат», належать:

 • форма №1-підприємництво, малі «Звіт про основні показ­ники діяльності малих підприємств»;

 • форма № 3-мтп «Звіт про залишки і витрати матеріалів»;

 • форма № 4-мтп «Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти»;

 • форма № 11-мтп «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії».

Основними формами фінансової звітності, які використовують для аналі­зу матеріальних ресурсів, є форма №1-м «Баланс» та форма №2-м «Звіт про фінансові результати».

До необлікової інформації належать договори на постачання сировини та матеріалів, норми і нормативи витрачання матеріальних ресурсів, ре­зультати маркетингових досліджень, П(С)БО 9 «Запаси».

Аналіз матеріальних ресурсів ПСРП «Ремавтоагрегат» передбачає застосування системи показників. За характером відображення економічних процесів ці показники поділяють на абсолютні та відносні. Абсолютні показники характеризують задоволення потреби підприємства в матеріальних ресурсах і вимірюють­ся у вартісних і натуральних одиницях виміру. Відносні показники дають змогу оцінити використання підприємством матеріальних ресурсів, наприклад, рівень матеріаломісткості чи матеріаловіддачі продукції. Тільки поєднання цих двох груп показників дає повне уявлення про можливість підвищення ефективності виробництва за рахунок раціонального вико­ристання матеріальних ресурсів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]