Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
pitannya.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
93.18 Кб
Скачать

«Цивільне право» перелік питань:

 1. Цивільне право як галузь права.

 2. Поняття та види цивільних правовідносин.

 3. Форми (джерела) цивільного права.

 4. Поняття та загальна характеристика Цивільного кодексу України.

 5. Акти цивільного законодавства, цивільний договір.

 6. Загальні засади цивільного законодавства.

 7. Суб’єкти цивільних правовідносин.

 8. Об’єкти цивільних прав.

 9. Поняття, види і значення юридичних фактів у цивільному праві.

 10. Загальні положення про фізичну особу.

 11. Поняття, ознаки і класифікація юридичних осіб.

 12. Речі як об’єкти цивільних прав (правовідносин). Види речей приватного права.

 13. Поняття, ознаки, види і форма правочинів.

 14. Недійсність правочинів. Правові наслідки недійсності правочину.

 15. Представництво в цивільному праві.

 16. Строки та терміни. Позовна давність в цивільному праві.

 17. Захист цивільних прав та інтересів судом.

 18. Поняття і загальна характеристика права власності.

 19. Поняття і види права спільної власності.

 20. Захист права власності.

 21. Загальна характеристика прав на чужі речі.

 22. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.

 23. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.

 24. Поняття та система права інтелектуальної власності.

 25. Авторське право і суміжні права.

 26. Право промислової власності.

 27. Поняття та система зобов’язального права.

 28. Зміст та форма цивільно-правового договору.

 29. Спадкування за законом.

 30. Спадкування за заповітом.

Список рекомендованої літератури

     1. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право України. Підручник. – К., 2003.

     2. Цивільний кодекс України.

     3. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України: у 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В. Луця – 2-е вид., переробл. і доповнен. Т.1. – К: Юрінком Інтер, 2005. – 832 с.

     4. Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України: у 2 т. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В. Луця – 2-е вид., переробл. і доповнен. Т.2. – К: Юрінком Інтер, 2006. – 1088 с.

     5. Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 583 с.

     6. Цивільне право України. Академічний курс. / За ред. Шевченко Я.М.: в 2-х томах. – Т.1. Загальна частина.– К., 2006.

     7. Цивільне право України. Підручник. – Ч.1. – Ред. кол. Боброва Д.В., Дзера О.В., Кузнєцова Н.С., Підопригора О.А..– К., 2004.

     8. Цивільне право України : Підручник / Є. О. Харитонов. Н. О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с.

     9. Цивільне право України. Частина перша. Підручник / Ч.Н. Азімов, М.М. Сібільов, В.І. Борисова, та ін.; За ред.. Ч.Н. Азімова, С.Н. Приступи, В.М. Ігнатенка. – Харків, 2004.

     10. Зобовязальне право: теорія і практика/ За ред. О.В. Дзери. – К., 1998.

     11. Кабалкин А.Ю. Законодательство в сфере обслуживания населення. – М., 1988.

     12. Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве. – К., 1994.

     13. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.,2008.

     14. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: 2-е вид. – К.,2003.

     15. Шимон С. І. Цивільне право України: Навч.-метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни. Мін-во освіти і науки України; КНЕУ ім. В. Гетьмана. – К: КНЕУ, 2006. – 307с.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]