Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПСИХОЛОГІЯ Практика магістрів..doc
Скачиваний:
62
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
253.44 Кб
Скачать

Міністерства освіти і науки України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Факультет психології

Кафедра психології освіти, праці і управління

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА МАГІСТРАНТІВ

ЗАВДАННЯ З ПСИХОЛОГІЇ

(для магістрантів денної і заочної форми навчання для всіх факультетів університету)

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ З ПСИХОЛОГІЇ

(Укладач О.В.Савицька — доцент кафедри психології освіти, праці і управління, кандидат психологічних наук, доцент)

Практика магістрантів сприяє формуванню та вдосконаленню системи вмінь та навичок психологічного забезпечення організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

Особливістю педагогічної практики магістрантів є те, що вони, залучаючись до виконання обов’язків науково-педагогічного працівника, не лише знайомляться із специфікою, змістом та обсягом його роботи, але мають нагоду для перевірки теоретичних знань на практиці, теоретичного переосмислення цілісного навчально-виховного процессу вишу, інтеграції та узагальнення теоретичних знань з дисциплін психолого-педагогічного циклу, основного (фахового) циклу та власного досвіду в єдину систему професійних знань.

Основними завдання педагогічної практики з психології є поглиблення і закріплення психолого-педагогічних знань, творче застосування їх у практичній діяльності викладача вищого навчального закладу; оволодіння методами і прийомами психолого-педагогічної діагностики; формування та розвиток педагогічної рефлексії власної педагогічної діяльності тощо.

Виконуючи завдання з психології магістрант повинен продемонструвати знання теоретичних основ психології вищої школи, а також такі вміння:

 • використовувати психологічні знання для пояснення конкретних психологічних та педагогічних фактів;

 • добувати фактичний матеріал, тобто збирати об’єктивні дані для психологічного осмислення психологічних явищ та феноменів, використовуючи основні загальнопсихологічні методи дослідження;

 • застосовувати психологічні знання в практиці навчання і виховання, підготовці фахівців;

 • повно, разом з тим, узагальнено та переконливо, використовуючи конкретні факти, в письмові формі подавати результати своєї педагогічної діяльності.

Відповідно до поставленої мети педагогічної практики, магітсранти, виконуючи завдання з психології, повинні:

 • грамотно використовувати психодіагностичний інструментарій для збору фактичного матеріалу про психологічні особливості пізнавальної, мотиваційної, емоційно-вольової сфери особистості студентів, їх індивідуально-психологічні особливості;

 • здійснювати обробку та аналіз матеріалів, отриманих в результаті бесіди, опитування, спостереження тощо;

 • узагальнити, осмислити отриману в ході психодіагностики інформації та підготувати психологічну характеристику особистості студента (Див.Додаток А);

 • на основі отриманої характеристики підготувати необхідні матеріали для проведення зі студентами бесіди на одну із запропонованих тем (Див.Додаток Г).

Виконання магістрантом завдань з психології може відбуватися за такою схемою:

перший тиждень магістрант знайомиться зі студентами, обирає об’єкти вивчення, налагоджує з ним психологічний контакт;

наступні тижні практики магістрант, продовжуючи спостерігати за поведінкою студентів, проводить психодіагностичне обстеження з використанням принаймі трьох з пропонованих методик (Див. Додатки Б, В), здійснює обробку їх результатів з метою з’ясування особливостей пізнавальної, мотиваційної, емоційно-вольової сфери особистості студента тощо; готує всі необхідні матеріали для проведення бесіди зі студентами на одну з пропонованих тем (Див. Додаток Г).

останній тиждень практики передбачає написання психологічної характеристики особистості студента (Див. Додаток А), яка містить не лише узагальненні, теоретично осмисленні дані про особливості професійного становлення та розвитку студента, але й педагогічні висновки про основні напрямки виховної роботи з ним, прогнозування успішності професійної діяльності студента.

Складена за поданою в додатку формою (Див. Додаток А), характеристика завіряється підписом магістранта.

Бланки відповідей підписуються досліджуваним, протоколи бесіди і спостережень — лише магістрантом.

Конспект бесіди на обрану тему підписується магістрантом.

Конспект бесіди складається з дотриманням всіх вимог до структури та змісту конспекту. Обсяг бесіди 10-12 сторінок.

Для перевірки методисту від кафедри психології освіти, праці і управління надається така звітна документація:

 1. Бланки відповідей трьох з пропонованих психодіагностичних методик, протоколиспостереження з обробкоюта інтерпретацією результатів.

 2. Психологічна характеристика особистості студента.

 3. Конспект та необхідні матеріали для бесіди зі студентами на одну з пропонованих тем.

Всі ці документи оформляються на білому папері формату А4 з дотриманням вимог до ведення ділової документації.

При роботі над завданнями з психології магістрант може скористатися такою літературою:

 1. Батаршев А.В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности. — СПб: Речь, 2005. — 208 с.

 2. Дуткевич Т.В., Максимчук Н.П. Психологія вищої школи. — Кам”янець-Подільський , 2010. —228 с.

 3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека.: Учебн. Пособие для студентов ВУЗ. — М.: ТЦ Сфера, 2004. — 464 с.

 4. Мороз А.Г, Психологія вищої школи. — К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова. 2000. —334 с.

 5. Практикум по психологии состояний: учеб. Пособие / Под ред. А.О.Прохорова. — СПб: Речь, 2004. — 480. с.

 6. Пугачёв В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. — М.:Аспект Пресс. — 2002. — 285 с.

 7. Терлецька Л.Г. Психологія зрілості: Практикум. Навчальний посібник. — К.: Главник, 2006. — 144 с.