Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Sys_Programming / МУ_КР_СистПрогр.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
174.08 Кб
Скачать

МІнІстерство оСвІти І НАУКи УкраЇни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УкраЇнський державний хІмІко-технологІЧний

унІверситет”

Методичні вказівки

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ПО КУРСУ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

для студентів спеціальностіСпеціалізовані комп'ютерні системи

Дніпропетровськ ВДНЗ УДХТУ 2013

МІнІстерство оСвІти І НАУКи УкраЇни

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УкраЇнський державний хІмІко-технологІЧний

унІверситет”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

ПО КУРСУ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

для студентів спеціальностіСпеціалізовані комп'ютерні системи

Затверджено на засіданні

кафедри СКС

Протокол № 1 від 3.09.2013

Дніпропетровськ ВДНЗ УДХТУ 2013

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПО КУРСУ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

для студентів спеціальностіСпеціалізовані комп'ютерні системи

/ Укл. О.Г. Капітонов, А.С. Перетятько — Дніпропетровськ: ВДНЗ УДХТУ, 2013. — 29 с.

Укладачі: О.Г. Капітонов, канд.хім.наук

А.С. Перетятько

Відповідальний за випуск Л.Д.Чумаков, доктор тех. наук.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ПО КУРСУ «СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

для студентів спеціальностіСпеціалізовані комп'ютерні системи

Укладачі: О.Г. Капітонов, канд.хім.наук

А.С. Перетятько

Редактори Т.Г. Самойленко

Л.М. Тонкошкур

Коректор Л.Я. Гоцуцова

Підписано до друку . Формат 6084 1/16. Папір друк. №2.

Друк офсетний. Умовн. -друк. арк. . Облік.-видавн. арк. .

Тираж 100 пр. Замовлення. №

Свідоцтво ДК303 від 27.12.2000____________________________

УДХТУ, 49005, Дніпропетровськ, 5, просп. ім. Гагаріна, 8______

Дільниця оперативної поліграфії ІнКомЦентру

ЗМІСТ

1 ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ………………………………...4

2 ЗМІСТ РОБОТИ ……………………………………………………………..4

3 ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ …………………..…………………………………7

3.1 Оформлення текстової частини …………………………………………..7

3.2 Оформлення опису алгоритмів програм …………………………………8

3.3 Оформлення списку літератури …………………………………………11

4 ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ……………………………………………12

5 ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ ………………………………………………...12

6 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………….18

Додаток А ……………………………………………………………………..20

Додаток Б ……………………………………………………………………...21

Додаток В ……………………………………………………………………..23

Додаток Г ……………………………………………………………………...28

1 Цілі й завдання курсової роботи

Мета курсової роботи - поглиблення і закріплення знань, отриманих студентами на практичних заняттях і в ході самопідготовки, придбання і закріплення навичок програмування на Асемблері, що є базовою мовою для дисциплін «Периферійні пристрої», «Системне програмне забезпечення» і «Захист інформації у комп’ютерних системах», що вивчаються студентами в подальших семестрах.

Задачі, які розв’язуються в процесі виконання курсової роботи:

  • розвиток у студентів здібності до творчого самостійного вивчення і аналізу учбової і спеціальної літератури;

  • вироблення умінь систематизувати і узагальнювати засвоєний матеріал і критично оцінювати його;

  • формування навичок аргументованого, логічного і грамотного викладу теоретичних питань;

  • розвиток логічного мислення при розробці алгоритмів розв’язку практичних задач і їх програмної реалізації;

  • вдосконалення навичок усного захисту готової роботи.

Соседние файлы в папке Sys_Programming