Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
розділ 2.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
85.14 Кб
Скачать

43

Розділ 2. Діагностика фінансово-економічного потенціалу ват «вінницька кондитерська фабрика»

2.1 Організаційно-правова характеристика ват "Вiнницька кондитерська фабрика"

ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" розташована за адресою м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8.

ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика" створена рiшенням Вiнницького мiськвиконкому у 1929 роцi. Першi технологiчнi процеси здiйснювались переважно вручну. Випуск продукцiї складав 2-5 т. на добу в обмеженому асортиментi: карамель у цукрi, пряники, печиво, цукрове драже. У виробництвi було зайнято до 60 чоловiк. У 1932-33 роках була здiйснена часткова механiзацiя виробничих процесiв: встановлено вакуум-апарат марки "Беккер" у карамельному виробництвi, лiнiйно-рiжучу машину, холодильнi столи i кулачкову машину-вибивалку карамельної маси. Органiзовано виробництво м`яких цукерок. У 1936 роцi в м.Києвi був створений ""Укрпромінвест кондитер", якому було пiдпорядковано фабрику. чисельнiсть працюючих в цей час становила 200 чоловiк. На початок 1941 року випуск кондитерських виробiв становив 3400 тн на рiк, чисельнiсть працюючих - 400 чоловiк. Пiд час Великої Вiтчизняної вiйни майже всi будiвлi фабрики були зруйнованi. Згодом було збудовано двоповерхову будiвлю, де на другому поверсi було розмiщено зефiрно-мармеладний цех. Завершено у 1963 роцi будiвництво триповерхового головного виробничого корпусу, цехи якого в основному були оснащенi новим технологiчним устаткуванням i поточно-механiзованими лiнiями. На другому поверсi головного корпусу було оснащено цукерково-iрисний цех, де парк загорточних машин становив 14 одиниць. На пiдприємствi придiляється велика увага вирiшенню соцiальних проблем колективу: створенi добрi умови для працi i вiдпочинку пiвторатисячного, в основному, жiночого колективу, впорядковано територiю пiдприємства, створено зону зелених насаджень i квiтникiв. За розробленими Вiнницьким ПКТI проектами було збудовано триповерховий корпус еханiзованого складу безтарного зберiгання фруктово-ягiдних напiвфабрикатiв. Нинi цей об`єкт став плацдармом для нового прориву у розширеннi виробництва кондвиробiв. Реконструйовано всi складськi примiщення фабрики з впровадженням пакетно-пiддонного способу вiдвантаження готової продукцiї. На 59,6% оновлено технологiчне i енергетичне устаткування фабрики. Впроваджено 30 нових виробiв.

Організаційна структура ват "Вiнницька кондитерська фабрика"

Загальнi збори акцiонерiв Товариства - вищий орган управлiння ВАТ "Вiнницька кондитерська фабрика". Наглядова рада є органом, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства. Президент Товариства - повноваженний представник при реалiзацiї прав, повноважень, функцiональних обовьязкiв, що передбаченi Статутом та положеннями, укладенлго з ним контракту. Директор Товариства - виконавчий орган Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, обирається i вiдкликається з посади Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Йому пiдпорядкованi: Головний iнженер, якому пiдпорядкованi:

 • Енергомеханiчний вiддiл, в який входять:

- механiчна майстерня;

- електродiльниця;

- парокотельня;

- холодильно-компресорне вiддiлення.

 • Вiддiл головного метролога, в який входять:

- дiльниця метрологiї;

- метрологiчна служба.

 • Технiчний вiддiл, в який входить:

- начальник технiчного вiддiлу, якому пiдпорядкована бригада по модернiзацiї устаткування № 1;

- ведучий iнженер технiчного вiддiлу, якому пiдпорядкована бригада по модернiзацiї устаткування № 2.

 • Дiльниця благоустрою та господарського обслуговування, в яку входить:

- ремонтно-будiвельна дiльниця.

 • Начальник виробничого вiддiлу, якому пiдпорядкованi:

- виробничий вiддiл;

- карамельний цех;

- цукерковий цех № 1;

- цукерковий цех № 2;

- бiсквiтний цех;

- дiльниця по виготовленню шоколадних плиток;

- цех напiвфабрикатiв;

- дiльниця допомiжних матерiалiв.

Головний бухгалтер, якому пiдпорядкована:

- центральна бухгалтерiя.

 • Планово-економiчний вiддiл;

 • Вiддiл головного технолога;

 • Служба охорони працi;

 • Служба контролю за якiсті;

 • Юрисконсульт ;

 • Вiддiл АСКВ ;

 • Дiльниця постачання та вiдвантаження продукцiї, якiй пiдпорядкована:

-дiльниця вантажно-розвантажувальних робiт.

 • Дiльниця транспорту ;

 • Штаб цивiльної оборони;

 • Їдальня;

 • Медпункт;

 • Гуртожиток.