Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

МР_ІУ_Сам Роб

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
481.96 Кб
Скачать

13.Історія України в особах. Козаччина / В. М. Горобець. – К. : Україна, 2000. – 302 с.

14.Історія України : нове бачення / [за ред. В. А. Смолія]. – К. : Альтернатива, 2000. – 464 с.

15.Історія України. Документи. Матеріали : посіб. для студентів ВНЗ / [укладач В. Ю. Король]. – К. : Видаіничий центр Академія, 2001. – 448 с.

16.Історія України : посібник / [за ред. Г. Д. Темка, Л. С. Тупчієнка]. – К. :

Видавничий центр «Академія», 2002. – 480 с.

17.Історія України : навч. посібник / [за ред. М. О. Скрипника]. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 366 с.

18.Історія України : навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник. – К. : Знання-

Прес, 2006. – 460 с.

19.Історія України : навч. посібник / [за ред. В. А. Смолія]. – К. :

Альтернатива, 2007. – 424 с.

20.Історія українського козацтва : нариси / [за ред. В. А. Смолій]. – К. :

Видавничий дім Києво-Могилянської академії, 2006. – 799 с.

21.Історія українських політичних партій (кінець XIX – 1917 р.) :

хрестоматія / [упоряд. Б. І. Корольов, І. С. Михальський]. – К. :

Видавництко Європейського університету, 2003. – 561 с.

22.Комаринська З. М. Історія України : посібник для самостійного вивчення та підготовки до семінарських занять / З. М. Комаринська. – Львів : ЛБІ

НБУ, 2005. – 191 с.

23. Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття : підруч. /

А. І. Кудряченко, Г. І. Калінічева, А. А. Костиря. – К. : МАУП, 2006. –

694 с.

24.Савченко Н. М. Історія України. Модульний курс : навч. посібник /

Н. М. Савченко, М. К. Подольська. – К. : Видавництво «Фірма ІНКОС», «Центр навчальної літератури», 2006. – 544 с.

51

25.Скляренко В. Г. Русь і варяги. Історико-етимологічне дослідження : монографія / В. Г. Скляренко. – К. : Довіра, 2006. – 118 с.

26.Дорошенко Д. Нарис історії України : у 2-х томах / Д. Дорошенко. – К. : Глобус, 1992. – 356 с.

27.Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. Т. 1 / [редкол. В. А. Смолій та ін.]. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянської академії, 2007. – 799 с.

28.Історія українського козацтва : нариси у 2-х т. Т. 1 / [редкол. В. А. Смолій та ін.]. – К. : Видавничий дім Києво-Могилянської академії, 2007. – 723 с.

29.Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 1. До середини XVII століття. / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1993. – 640 с.

30.Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року / Н. Полонська-Василенко. – К. : Либідь, 1993. – 608 с.

Додаткова

31.Гарін В. Б. Історія України : навч. посібник / В. Б. Гарін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 320 с.

32. Горський А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі /

А. Горська // Український історичний журнал. – 1994. –№ 1. – С. 56-69

33.Зайцев Ю. Дисиденти : опозиційний рух 60-80-х pp. / Ю. Зайцев // Сторінки історії України. – 1992. – № 3. – С. 102-110

34.Патриляк І. До питання про внесок ОУН та УПАу боротьбу проти нацистських окупантів на території України / І. Патриляк // Український історичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 81-95.

35.Центральна Рада і Тимчасовий уряд : перший дипломатичний досвід

[Електронний ресурс] – Режим доступу до статті :

http://forum.apostrof.in.ua/viewtopic.php?f=4&t=14

36. Криваві землі : Європа між Гітлером і Сталіним [Електронний ресурс] — Режим доступу до статті : http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/10/24/60277/

52

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Кафедра українознавства

РЕФЕРАТ

з навчальної дисципліни «Історія України»

на тему: «_____________________________________

____________________________________________________»

Виконав студент групи__________________

_______________________

(п. і. п.)

ВИКЛАДАЧ:

_______________________

(п. і. п.)

КРЕМЕНЧУК 20__

53

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

«Історія України» для студентів денної та заочної форм навчання усіх напрямів

Укладачі: к. і. н., доцент В. І. Маслак,

к. і. н., доцент В. О. Крот,

аспірант Д. П. Василенко Відповідальний за випуск к. філол. н., доц. кафедри українознавства О. М. Тур

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно.

Видавничий відділ Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

54

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]