Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції з імунології.doc
Скачиваний:
941
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
2.26 Mб
Скачать

Імунотоксичні ефекти хімічних ксенобіотиків

Результатом впливу хімічного агенту на організм є гостре та хронічне отруєння. При гострому отруєнні на перший план виходять ураження печінки, нирок, тканини мозку і т.д. При хронічному впливі через місяці, а то й роки розвиваються захворювання, в основі яких лежать порушення імунної системи.

Важкі метали. Сполуки миш´яку, ртуті, кадмію, сурми, берилію можуть необмежено довго перебувати у воді та грунті, накопичуватися в рослинах, а потім по харчових ланцюгах потрапляти в організм людини (через продукти з риби, печінки, нирок тварин). Надмірне поступлення в організм важких металів сприяє нервово-психічним порушенням (особливо в дітей), негативно впливає на функцію нирок і печінки. Імунотоксичний вплив цих ксенобіотиків у ранньому онтогенезі приводить до змін тимусу і системи Т-лімфоцитів; на більш пізніх стадіях онтогенезу – до порушення функції В-лімфоцитів та продукції антитіл.

Механізми імунотоксичного впливу важких металів включають: 1) порушення репарації ДНК, генотоксичний ефект з мутацією генів імунокомпетентних клітин; 2) зміна молекулярної структури мембранних рецепторів, антигенів, епітопів; 3) порушення процесів міжклітинної взаємодії – пригнічення секреції інтерлейкінів, інтерферонів; 4) активація синтезу медіаторів запалення і алергії (гістамін, лейкотрієни, фактор активації тромбоцитів тощо); 5) порушення процесів клітинної біоенергетики (пошкодження мітохондрій); 6) інактивація білків системи комплементу; 7) провокація процесу перекисного окислення ліпідів і білків сполуками важких металів та білків крові (трансферину, металотіонеїну).

Свинець, кадмій і ртуть порушують проліферацію та дозрівання тимоцитів, викликають дисплазію й атрофію вилочкової залози, гіпоплазію лімфоїдних органів. Свинець пригнічує метаболізм макрофагів. Під впливом свинцю та кадмію збільшується число CD20+- лімфоцитів на тлі нормальної кількості CD4+- лімфоцитів та NK клітин, у результаті чого активується гуморальний імунітет з підвищеним ризиком розвитку автоімунних та алергічних хвороб. Свинець та ртуть у малих дозах виявляють властивості імуномодуляторів, змінюють функцію імунної системи, сприяють формуванню імунопатологічних порушень (автоагресія, алергія). Ртуть може приводити до розвитку автоімунної патології, зокрема автоімунного гломерулонефриту; може стати причиною лімфаденопатії, утворення антиядерних антитіл, підвищеного синтезу IgЕ, зниження числа циркулюючих CD25+-лімфоцитів, пригнічення секреції фактору некрозу пухлин. Хронічна дія важких металів супроводжується: пригніченням стану неспецифічного захисту - сменшення більше, ніж у два рази, рівня лізоциму та бактерицидної активності сироватки при одночасному підвищенні активності фагоцитозу; зниженням функціональної активності моноцитів; активацією апоптозу моноцитів; підвищенням показників бласттрансформації лімфоцитів у відповідь на фітогемаглютинін та конканавалін А; пригніченням синтезу нуклеїнових кислот імунокомпетентними клітинами; зниженням синтезу IgG3 тощо. У дітей під впливом важких металів формується вторинна імунна недостатність через порушення інтерфероногенезу та фагоцитозу на тлі незначних змін у системі Т- і В-лімфоцитів.

Токсичні вуглецеві сполуки. Фосфорорганічні та більшість полігалогенових сполук утворюють найбільш токсичну групу засобів боротьби з сільськогосподарськими шкідниками та бур´янами – пестициди.

Пестициди можуть потрапляти в організм через шкіру, шлунково-кишковий канал та дихальні шляхи. Тривалий їх вплив викликає глибокі зміни в периферичній крові (стійка анемія, тромбоцитопенія, токсична зернистість нейтрофілів). Зі сторони імунної системи виявляють наступні зміни: 1) порушення бактерицидних властивостей сироватки крові та шкіри; 2) зниження рівня лізоциму в слині; 3) пригнічення фагоцитарної активності нейтрофілів та моноцитів (зниження вмісту катіонних білків); 4) підвищення рівня С-реактивного білка; 5) зниження числа CD2+-, CD2+DR+- , CD19+- лімфоцитів; 6) зниження активності Т-лімфоцитів; 7) підвищення показників реакції бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) на Т-мітогени.

Фосфорорганічні сполуки є важливими, але не єдиними представниками групи пестицидів. Другий клас речовин – це полігалогеновані вуглеводи, найчастіше хлорорганічної природи, які сприяють розвитку імунозалежної та онкологічної патології. Найбільш інтенсивно вони впливають на В-лімфоцити, підвищуючи рівень IgG та IgА, а особливо різко підвищується рівень IgЕ. Отже, отруєння фосфорорганічними сполуками приводить до формування алергічних, автоімунних хвороб, імунодефіцитів та інших імунозалежних захворювань.

Діоксини присутні в пестицидах у вигляді домішок. Діоксини є високотоксичними хімічними речовинами, походять з навколишнього середовища і більш відомі під назвою полютанти. Найбільшою токсичністю володіє 2,3,8-тетрахлорований дібензо-р-діоксин. Токсичність діоксинів зумовлена високою спорідненістю до арилгідрокарбонового рецептору. Це – лігандозалежний протеїн, який опосередковує більшість біологічних реакцій. Високі концентрації цього рецептору знайдені на тимоцитах, стромальних та епітеліальних клітинах тимусу, клітинах печінки, шкіри та на лейкоцитах. Активований діоксином рецептор взаємодіє з ДНК, активуючи її певні ділянки, які, в свою чергу, пригнічують інші гени. Одночасно з цим відбуваються наступні процеси: 1) руйнування низькомолекулярних гормонів; 2) руйнування вітамінів; 3) активація попередників мутагенів, канцерогенів, нейро- та імунотоксичних речовин; 4) утворення вільних радикалів, супероксиданіонів, пероксиду водню.

Найважливішим наслідком впливу діоксину на імунну систему є зниження резистентності до вірусних та бактерійних збудників, а також паразитарних інвазій. Діоксин – переважно полютант із зовнішнього середовища, є відомим стимулятором реплікації вірусів у тварин, але ці механізми вивчені недостатньо. Існують повідомлення, що діоксин запускає експресію гену ВІЛ-1, що приводить до збільшення реплікації ВІЛ в хронічно інфікованих промоноцитах. Цей ефект діоксину є частково опосередкованим активацією ядерного фактору каппа В (NF-kB), котрий є фактором клітинної транскрипції й відіграє важливу роль в індукції ВІЛ-генів та генів цитокінів, які регулюють ВІЛ-реплікацію. Ядерний (транскрипційний) фактор каппа В (NF-kB) має потужну підсилюючу дію на рівні промоторних генів. Його стимулююча діяльність стосується синтезу імуноглобулінів, прозапальних цитокінів (IL-2, TNF, IFN-γ), молекул головного комплексу гістосумісності (HLA) I-го та II-го класів, адгезивних молекул, геному ВІЛ. При блокуванні ядерного фактору каппа В гальмується диференціація клітин, а також трансформація нормальних клітин у пухлинні. Сигнали, які сприяют ь активації лімфоцитів щодо презентації антигену, виділення цитокінів і т.д. – здійснюються через ядерний фактор каппа В. Діоксин стимулює продукцію TNF-α в U-1 клітинах. Це дослідження виявляє молекулярну та клітинну основу збільшення реплікації вірусу в клітинах, оброблених 2,3,7,8-тетрахлородібензо-р-діоксином. У багатьох випадках при дослідженні шкідливих факторів довкілля виявляють сліди діоксину та подібних до нього речовин, які утворюються в результаті розпаду пестицидів та спалювання сміття.

Виявлені наступні механізми впливу діоксину на імунну систему: 1) зменшенння резистентності до вірусних інфекцій, що призводить до посилення реплікації вірусів; 2) імуносупресія; 3) вплив як на клітинну, так і на гуморальну ланки імунної системи; 4) розвиток алергічного патології та автоімунних реакцій.

Нітрити та нітрати

У результаті широкого застосування в сільському господарстві азотних добрив виникла проблема забруднення довкілля аміно- та нітросполуками, які присутні в грунті, воді, в рослинних і тваринних продуктах, загрожуючи здоров’ю людей. Іншими джерелами солей азотної кислоти є: продукти гниття органічних речовин, промислові і комунально-побутові відходи, використання вибухових речовин, фейєрверки.

Потрапляючи в організм людини через ШКК, солі азотної кислоти під впливом мікроорганізмів підлягають метаболізму, продуктами якого стають нітрити, нітрозоаміни і нітрозоаміди. Нітрити і нітрати викликають утворення метгемоглобіну, сприяють формуванню пухлин, негативно впливають на функцію серцево-судинної і нервової системи; впливають на ембріогенез, сприяють викидням. Смертельна доза цих хімічних речовин становить - 8-14 грам, гостре отруєння нітритами і нітратами наступає при дозі - 1- 4 грам через 1-6 год. з наступними клінічними проявами: нудота, блювота, пронос, важкість і болючість у правому підребер’ї, зниження артеріального тиску, пульс ослаблений, синусова аритмія, задишка, судоми м’язів обличчя, розвиток коми. Продукти, які містять велику кількість нітратів - салат, шпинат, петрушка, кріп, зелена цибуля, капуста, кабачки, баклажани, морква, буряк, редис, щавель. Ранні овочі, особливо зелена цибуля та редиска містять у 3-5 разів більше нітратів і нітритів, ніж ці ж пізні овочі. З метою зменшення негативного впливу нітратів і нітритів на імунну систему та організм в цілому, рекомендовано вживати вітамін С (до 0,5 г/день), під час приготування їжі відкривати покришку каструлі; не вживати у великій кількості моркв’яний сік. На основі результатів експерименту на тваринах встановлено, що через 3-10 днів виникає жирова та білкова дистрофія, амілоїдоз, мікронекрози печінки і селезінки. У осіб, які довготривало вживали харчові продукти, забруднені нітритами і нітратами, знижується активність продукції поствакцинальних антитіл та специфічне антитілоутворення.

Результати дії нітритів, нітратів наступні: 1) зниження кількості Т-лімфоцитів (в 40% випадків); 2) зниження кількості В-лімфоцитів (в 44% випадків); 3) зниження рівня IgA (53%); IgM (42%); IgG (60%); 4) підвищення IgЕ (в 85% випадків).

Отже, поступлення в організм людини великої кількості нітритів і нітратів сприяє розвитку автоімунних, інфекційних, алергічних, онкологічних хвороб та інших імунозалежних хвороб (в першу чергу вторинних імунодефіцитів).

Сірчанокислий ангідрид, бензол, пари сірчаної кислоти, окис вуглецю - високі концентрації цих речовин у повітрі сприяють зниженню фагоцитарної активності лейкоцитів, підвищення ризику інфікування вірусами, в т.ч. вірусом грипу, які часто ускладнюються бронхітами і пневмоніями.

Імунна система та шум

Шум різної інтенсивності та експозиції негативно впливає на стан імунної системи: пригнічує бактерицидність і комплементарну активність сироватки, знижує титр природних і специфічних антитіл.

Імунна система та виробничий порох

Виробничий порох впливає на людей при їх роботі в гірничовидобувній, гірничопереробній, азбестовій, металургійній, харчовій, текстильній, деревообробній, паперовій і т.д. промисловості. Вплив пороху на організм залежить від його хімічного складу, розміру частинок і тривалості контакту. Виробничий порох володіє механічною, фібриногенною дією, пригнічує неспецифічні фактори захисту організму (показники фагоцитозу, активність комплементу, бактерицидність шкірних покривів), специфічні імунологічні чинники (пригнічення синтезу антитіл, функціональну активність Т-лімфоцитів), в результаті чого розвиваються імунодефіцитні порушення, сенсибілізація організму, посилена продукція автоантитіл з формуванням алергічних та автоімунних хвороб, онкопатології тощо.

Імунна система та медикаменти

Проблема безпеки лікарських засобів стає все більш актуальною у всьому світі. Це пов’язано з тим, що в медичній практиці зростає впровадження лікарських засобів з високою біологічною активністю, застосування яких може супроводжуватися виникненням побічних реакцій та побічних дій різних за проявами та ступенем важкості. Частота формування побічних реакцій на медикаменти в госпіталізованих хворих складає від 1,5% до 35%, летальність займає 5-те місце в світі після серцево-судинних, легеневих, онкологічних хвороб та травм. Основними шляхами вирішення проблеми розвитку ускладнень при медичному застосуванні лікарських засобів є виробництво нових більш, якісних, ефективних та безпечних ліків, розвиток системи оптимального контролю та безпеки лікарських засобів.

Імунна система та біологічне забруднення

У деяких деяких галузях промисловості (фармацевтичній, мікробіологічній, харчовій, сільськогосподарській тощо) широко використовується мікробіологічний синтез для отримання біопрепаратів. При цьому в повітрі виробничих приміщень збільшується вміст біологічного пороху, мікроорганізмів, що посилює ризик розвитку захворювань верхніх і нижніх дихальних шляхів, шкіри і слизових; формування алергопатології, імунодефіцитних порушень та антибіотикорезистентних форм мікроорганізмів. Значні порушення стану імунної системи спостерігаються в робітників, які займаються виробництвом антибіотиків (зменшення активності фагоцитозу, комплементу, лізоциму, зміна кількісного та якісного складу автомікрофлори, зниження бактерицидної здатності шкіри, пригнічується активність постінфекційного імунітету, синтезу специфічних антитіл до вакцинальних препаратів).

Імунна система та психоемоційні й фізичні перевантаження

Психоемоційні та фізичні перевантаження викликають адаптивну реакцію регуляторних і гомеостатичних систем організму, скерованих на підтримку постійності внутрішнього середовища. При психоемоційному та фізичному стресі пригнічуються неспецифічні фактори захисту, специфічний імунітет, збільшується концентрація біологічно активних речовин (пізніх медіаторів) у крові. Пригнічення імунітету при стресі пов’язано з впливом подразників на гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову систему, в результаті чого спостерігається посилений синтез глюкокортикостероїдів, які пригнічують активність імунокомпетентних клітин.

У спортсменів-рекордистів розвивається синдром «голих лімфоцитів» - дефект регуляторних генів, який проявляється відсутністю експресії на лімфоцитах молекул I-го та II-го класів системи HLA.

Людство надзвичайно дорого платить за можливість користуватися благами технічного прогресу. Імунна система людини є складним витвором природи, і, чим сильніше забруднене навколишнє середовище й порушений природній гомеостаз, тим більше розбалансовуються захисні механізми організму людини. Єдиним виходом із складної ситуації є впровадження конкретних заходів для очищення від промислових відходів навколишнього середовища та налагодження сучасних засобів його охорони. Як бачимо, це завдання виходить на передній план роботи не тільки екологів та вчених-біологів, але і клінічних імунологів, алергологів та практикуючих лікарів різних спеціальностей.

Л е к ц і я 8

ПРОТИІНФЕКЦІЙНИЙ ІМУНІТЕТ

________________________________________________________________

Інфекційні хвороби продовжують залишатися основною причиною захворюваності та смертності в цілому світі. За останні роки виникли нові причини для збільшення числа хворих на інфекції:

 • ідентифіковані нові збудники, які викликають такі хвороби, як хвороба легіонерів, синдром набутого імунодефіциту, SARS, каліфорнійський грип тощо;

 • все частіше констатується той факт, що клінічний перебіг “старих” інфекційних хвороб не вкладається в класичну клінічну картину;

 • зростає кількість хворих на вторинні імунодефіцити, зумовлені ятрогенними причинами, що стають фактором ризику розвитку опортуністичних інфекцій у таких хворих;

 • встановлено, що нетипова імунна відповідь на мікроорганізми часто є причиною розвитку соматичної, автоімунної, алергічної, онкологічної патології;

 • дедалі частіше для пересування на далекі відстані використовуються повітряний транспорт, завдяки якому посилюється можливість “обміну” регіональними специфічними збудниками.

Історично розвиток імунології розпочався з вивчення протиінфекційного захисту. Сьогодні чітко доведено, що сприйнятливість людини до різних видів збудників інфекційних хвороб неоднакова і має значні індивідуальні відмінності, які залежать як від збудника, так і від “господаря”.

Зі сторони збудника мають значення фактори:

 • інфікуюча доза;

 • вхідні ворота інфекційного агенту;

 • вірулентність збудника.

Існують наступні фактори, які визначають можливість розвитку інфекційного захворювання зі сторони “господаря”:

 • злагодженість роботи факторів природженого імунітету;

 • адекватна функція адаптивного імунітету;

 • індивідуальні імуногенетичні особливості, скеровані на розпізнавання специфічного мікроорганізму клітинами імунної системи “господаря”

Всі системи організму людини, в тому числі імунна, еволюціонували в постійній взаємодії з мікроорганізмами, які живуть в оточуючому середовищі. Мікроорганізми також удосконалювалися та адаптувалися до існування в організмі людини, використовуючи його резерви для своєї життєдіяльності. У результаті цього склалися наступні стосунки між мікро- та макроорганізмом: антагоністична взаємодія, яка призводить до розвитку інфекційного процесу; синергічна взаємодія, яка пов΄язана з існуванням в організмі людини умовно-патогенних мікроорганізмів (в основному в кишківнику, на шкірі та дихальних шляхах тощо). Важливим типом взаємодії організму людини та мікроорганізму є кооперація з нормальною мікрофлорою та формування колонізаційної резистентності.

Одним з найважливіших факторів, які визначають розвиток інфекційного процесу, є стан імунної системи людини, її природжених факторів захисту та адаптивного імунітету. Коли імунна система людини розпізнає патоген, вона повинна на нього відповісти достатньо швидко, сильно і в певному місці. Значне посилення імунної відповіді може призвести до надмірного запального процесу в організмі. Її значна тривалість створює загрозу “переорієнтації” атаки на власні тканини з наступним формуванням автоімунної патології. Тому, і протиінфекційна мунна відповідь повинна бути добре регульованою та контрольованою, з метою досягнення рівноваги між усуненням патогену та посиленям запального процесу. Відсутність такої рівноваги може призвести до формування хронічної інфекції та пошкодження тканин. Перспективу взаємодії збудник-організм людини створюють фактори резистентності організму, які мають назву - механізми природженого імунітету. Особливості їх дії в організмі при контакті з мікроорганізмами показані в таблиці 1.

Таблиця 1