Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

бх тести біосинтез білка

.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
67.07 Кб
Скачать

Модуль 4-4 ТЕСТИ БІОСИНТЕЗ БІЛКА

1. Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, інгібує синтез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний етап чи реакцію біосинтезу гальмує хлорамфенікол :

А. Ініціація транскрипції в прокаріотах

В. Транскрипція в прокаріотах і еукаріотах

С. Ініціація трансляції у прокаріотах D

D. Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції в прокаріотах

Е. Зв’язування аміноацил-тРНК в А-центрі рибосоми прокаріотів

2. При алкаптонурії в сечі хворого виявлено велику кількість гомогентизинової кислоти ( сеча темнішає на повітрі). Природжений дефект якого ферменту спостерігається?

А. Тирозин амінотрансферази E

В. Аланінамінотрансферази

С. Тирозинази

D. Фенілаланін-4-монооксигенази

Е. Оксидази гомогентизинової кислоти

3. Пацієнтові, що проживає на специфічній геохімічній території, встановлено діагноз – ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?

А. Фосфорилювання

В. Метилювання

С. Ацетилування D

D. Йодування

Е. Глікозилювання

4. Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного зниження синтезу білків у гепатоцитах. Які органели постраждали від інтоксикації найбільше?

А. Лізосоми C

В. Комплекс Гольджі

С. Гранулярна ендоплазматична сітка

D. Мікротрубочки

Е. Мітохондрії

5. Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, інгібує синтез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний етап чи реакцію біосинтезу гальмує пуроміцин:

А. Ініціація транскрипції в прокаріотах

В. Транскрипція в прокаріотах і еукаріотах E

С. Ініціація трансляції у прокаріотах

D. Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції в прокаріотах

Е. Елонгація поліпептидного ланцюга в прокаріотах і еукаріотах

6. Експериментально ( дією мутагенних факторів) у клітині порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболічному процесі це позначиться?

А. Біосинтез білка

В. Біосинтез вуглеводів A

С. Фотосинтез

D. Біологічне окиснення

Е. Синтез АТФ

7. Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину у хворих на цингу здебільшого зумовлено порушенням дозрівання колагену. Який етап післятранляційної модифікації проколагену порушено при цьому авітамінозі?

А. Утворення поліпептидних ланцюгів

В. Видалення з проколагену С-кінцевого пептиду

С. Глікозилювання гідроксилізинових залишків D

D. Гідроксилювання проліну

Е. Відщеплення N-кінцевого пептиду

8. У біотехнології при отриманні нових речовин використовують плазміди. Для яких процесів їх використовують?

А. Перенесення генетичної інформації

B. Біосинтезу білка

C. Біосинтезу ензимів A

D. Біосинтезу гормонів

E. Біосинтезу ліпідів

9. Велика група антибіотиків, що використовуються в медицині, інгібує синтез нуклеїнових кислот і білків. Який конкретний етап чи реакцію біосинтезу гальмує стрептоміцин:

А. Ініціація транскрипції в прокаріотах

В. Транскрипція в прокаріотах і еукаріотах C

С. Ініціація трансляції у прокаріотах

D. Пептидилтрансферазна реакція процесу трансляції в прокаріотах

Е. Зв’язування аміноацил-тРНК в А-центрі рибосоми прокаріотів

10. На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батьківства. Ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в досліджуваній крові?

А. рРНК

В. тРНК С

С. ДНК

D. мРНК

Е. мя РНК

11. У хворого виявлено серповидноклітинну анемію. Заміна якої амінокислоти в поліпептидному ланцюзі гемоглобіну на валін призводить до цього захворювання?

А. Лейцину

В.Серину

С.Глутамінової кислоти C

D. Аспарагінової кислоти

Е.Треоніну

12. У 50-річної жінки на місці видаленого зуба регенерувала нова тканина. Які органели клітин, виходячи з їх функції, найбільш активні при відновленні тканини?

А. Рибосоми

В. Центросоми A

С. Гладка ЕПС.

D. Постлізосоми

Е. Лізосоми

13. На рибосомах, зв’язаних з ендоплазматичним ретикулумом синтезуються…

А. Білки для мітохондрій

B. Білки для ядра C

C. Білки для зовнішньої секреції

D. Білки для цитозолю

E. Білки для рибосом

14. При захворюванні на дифтерію спостерігається інгібування трансляції в клітинах людини внаслідок втрати фактором елонгації еEF-2 здатності здійснювати транслокацію пептидного залишку з А- на П-сайт рибосом. Дія якого ензиму є причиною блокування еEF-2?

A. АДФ-рибозилтрансферази A

B. еIF-2 – Протеїнкінази

C. Пептидилтрансферази

D. Пептидилтранслокази

E. Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази

15. У хворої дитини в крові- спадкова гіперліпопротеїнемія. Генетичний дефект синтезу якого ферменту зумовлює це явище?

А. Глікозидаза B

В. Ліпопротеїнліпаза

С. Протеїназа

D. Гемсинтетаза

Е. Дипептидаза

16. Біохіміки встановили , що гемоглобін дорослої людини містить 2 альфа- і 2 бета-поліпептидні ланцюги. Гени, що кодують ці ланцюги, розміщені в різних парах гомологічних хромосом. Яка форма взаємодії між генами спостерігається?

А. Полімерія

В. Повне домінування

С. Наддомінування D

D. Комплементарність

Е. Епістаз

17. Виродженість генетичного коду означає, що...

А. Один кодон кодує одну амінокислоту

B. Один кодон кодує кілька амінокислот E

C. Три кодони з 64 не кодують амінокислот

D. Одна амінокислота кодується трьома амінокислотами

E. Одна амінокислота кодується кількома кодонами (триплетами)

18. У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

А. Фосфорилювання-дефосфорилювання

В. Метилювання A

С. Аденілування

D. Обмежений протеоліз

Е. АДФ-рибозилювання

19. Плазміди-це:

А. Ділянки молекули ДНК

В. Один ланцюг молекули ДНК D

С. Молекули рРНК

D. Кільцеві молекули дволанцюгової ДНК

Е. Молекули і РНК

20. У дитини з точковою мутацією генів виявлено відсутність глюкозо-6 фосфатази, гіпоглікемію. Визначте вид патології, для якої характерні ці ознаки.

А. Хвороба Мак-Ардла

В. Хвороба Корі

С. Хвороба Адісона

D. Хвороба Паркінсона E

Е. Хвороба Гірке

21. Виродженість генетичного коду- здатність декількох триплетів кодувати одну амінокислоту. Яка амінокислота кодується одним триплетом?

А. Лейцин

В. Метіонін B

С. Аланін

D. Лізин

Е. Тирозин

22. При ряді гемоглобінопатій відбуваються амінокислотні заміни в альфа – і бета- ланцюгах гемоглобіну. Яка з них характерна для HbS ( серповидноклітинної анемії)?

А. Аланін- серин

В. Глутамат- валін

С. Аспартат- лізин B

D. Метіонін- гістидин

Е. Гліцин- серин

23. Яке з тверджень про ознаки генетичного коду сьогодні заперечується?

А. Універсальний

B. Лінійний

C. Колінеарний C

D. Вироджений

E. Однонаправлений

24. Для лікування інфекційних бактеріальних захворювань використовують антибіотики (стрептоміцин, неоміцин, каноміцин). Який єтап синтезу білків мікробної клітини вони інгібують?

A. Реплікацію

B. Транскрипцію C

C. Трансляцію

D. Процесинг

E. Сплайсинг

25. Формілметіонін-тРНК використовується на стадії ініціації трансляції… B

А. Еукаріотичними клітинами

B. Прокаріотичними клітинами

C. Вірусами

D. Прокаріотичними і еукаріотичними клітинами

E. Не використовується

26. Які речовини ( лікарські препарати) пригнічують процеси біосинтезу білків?

А. Рифампіцин, еритроміцин

B. ретаболіл А

C. Інсулін

D. Калію оротат

E. Анаболічні стероїди

27. Субстратом, потрібним для включення амінокислотного залишку в поліпептидний ланцюг білка є... D

А. Вільна амінокислота

B. Комплекс амінокислоти з АДФ

C. Комплекс амінокислоти з УДФ

D. Комплекс амінокислоти з тРНК

E. Комплекс амінокислоти з мРНК

28. Методи генної інженерії використовують для об’єднання генів різних організмів. Розташуйте стадії пересадки генів у порядку їх виконання: ABCDE

А. Вибір генів для об’єднання

В. Одержання рекомбінантної (гібридної) ДНК

С. Одержання необхідного гена, що кодує біосинтез відповідного білка

D. Перенесення рекомбінантної ДНК у клітину реципієнта

Е. Клонування рекомбінантних ДНК

29. Після тривалої, виснажливої хвороби й операційного втручання у пацієнта спостерігається різка втрата маси тіла і затримка процесу одужання. Лікар призначив йому анаболічний препарат. Який біохімічний процес стимулюють такі препарати?

A. Протеоліз

B. Глікогеноліз

C. Протеосинтез C

D. Ліполіз

E. Гліколіз

30. За допомогою якого ферменту здійснюється шлях синтезу різних генів з матричних РНК та ДНК в генній інженерії (цей фермент каталізує процес, відкритий у деяких РНК-вмісних вірусів)?

А. Ревертази

В. Ензонуклеази

С. Ендонуклеази

D. ДНК-лігази A

Е. Хелікази

31. Наслідками генетичних порушень можуть бути такі, крім: Е

А. Несумісність з життям- плід гине на ранніх етапах розвитку

В. Смерть у ранньому дитячому віці

С. Спадкові захворювання проявляються тільки у випадку дії провокаційних зовнішніх чинників

D. Відсутність функціональних і клінічних проявів

Е. Збільшення тривалості життя

32. Вибрати білки, яким властива посттрансляційна модифікація у виді часткового протеолізу:

A. Овальбумін, муцин

B. Трипсин, пепсин, інсулін В

C. Казеїн молока, церулоплазмін

D. Гістонові білки

E. Інтерферони

33. Вказати речовину ( лікарський препарат), яка посилює швидкість білоксинтетичних процесів:

А. Рифампіцин D

B. Лінкоміцин

C. Еритроміцин

D. Калію оротат

E. Тетрацикліни

34. Яким білкам властива така пост трансляційна модифікація , як ковалентна - шляхом фосфорилювання?

A. Овальбумін, гістонові білки

B. Трипсин, пепсин А

C. Церулоплазмін

D. Інсулін, муцин

E. Інтерферони

35.Вказати речовину ( лікарський препарат), яка посилює швидкість білоксинтетичних процесів:

А. Рифампіцин D

B. Лінкоміцин

C. Еритроміцин

D. Ретаболіл

E. Тетрацикліни

36.Яким білкам властива така пост трансляційна модифікація , як ковалентна - шляхом глікозилювання ?

A. Овальбумін, казеїн молока

B. Трипсин, пепсин Е

C. Гістонові білки

D. Інсулін, муцин

E. Інтерферони, муцин, церулоплазмін

37. Який лікарський препарат посилює швидкість біосинтезу білка в організмі людини?

А. Рифампіцин В

B. Інсулін

C. Еритроміцин

D. Лінкоміцин

E. Тетрацикліни

38. Назвіть речовину (лікарський препарат), що пригнічує швидкість білоксинтетичних процесів:

A. Інсулін

B. Калію оротат

C. Тетрацикліни С

D. Анаболічні стероїди

E. Ретаболіл