Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

бх тести ксенобіотики

.doc
Скачиваний:
71
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
101.38 Кб
Скачать

Модуль 5 Тема № 7.

Дослідження процесів біотрансформації каенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450.

Варіант 1

  1. Детоксикаційна функція печінки; біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів.

  2. Електронно-транспортні ланцюги ендоплазматичного ретикулуму. Генетичний поліморфізм та індуцибельність синтезу цитохрому Р-450.

  3. Реакції кон’югації з глюкуроновою та сірчаною кислотою в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

Варіант 2

  1. Реакції мікросомального окиснення; індуктори та інгібітори мікросомальних монооксигеназ.

  2. Типи реакцій біотрансформації чужорідних хімічних сполук у печінці.

  3. Реакції метилування та ацетилування в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

Варіант 3

 1. Типи реакцій біотрансформації чужорідних хімічних сполук у печінці.

 2. Виникнення і природа розвитку толерантності до лікарських засобів.

 3. Реакції кон’югації з SAM та гліцином в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

Варіант 4

 1. Детоксикаційна функція печінки; біотрансформація ксенобіотиків та ендогенних токсинів.

 2. Електронно-транспортні ланцюги ендоплазматичного ретикулуму. Генетичний поліморфізм та індуцибельність синтезу цитохрому Р-450.

 3. Реакції кон’югації з глюкуроновою та сірчаною кислотою в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

Варіант 5

 1. Реакції мікросомального окиснення; індуктори та інгібітори мікросомальних монооксигеназ.

 2. Типи реакцій біотрансформації чужорідних хімічних сполук у печінці.

 3. Реакції метилування та ацетилування в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

Варіант 6

 1. Типи реакцій біотрансформації чужорідних хімічних сполук у печінці.

 2. Виникнення і природа розвитку толерантності до лікарських засобів.

 3. Реакції кон’югації з SAM та гліцином в гепатоцитах: біохімічні механізми, функціональне значення

1. В організмі людини реакції трансметилювання потрібні для синтезу катехоламінів, креатину, лецитину, бетаїну та інших сполук. Донором метильних груп у цих реакціях є...

А. Аденозин

B. Лейцин

C. Глутатіон

@D. S-Аденозилметіонін

E. Фенілаланін

2. В організмі людини відновлений НАДФН+Н+ необхідний для біосинтезу жирних кислот, холестерину, знешкодження аміаку та ксенобіотиків. У процесі яких реакцій він здатний утворюватися?

А. Гліколізу

B. Пентозофосфатного шляху

C. Циклу Кребса

D. Мікросомального окиснення

@E. β-Oкиснення жирних кислот

3. Мікросомальне окиснення – це процес...

А. Використання кисню в біоенергетичних процесах

@B. Використання кисню з “пластичною” метою

C. Розпаду жирних кислот в організмі

D. Розпаду амінокислот

E Аеробного розпаду вуглеводів

4. Інактивування в печінці нікотинаміду відбувається внаслідок…

A. Ацетилювання

B. Метилювання

C. Кон’югації з глюкуроновою кислотою

@D. Кон’югації з сульфатною кислотою

E. Кон’югації з гліцином

5. Етанол знешкоджується в печінці в результаті...

A. Ацетилювання

@B. Дезамінування

C. Кон’югації з глюкуроновою кислотою

D. Кон’югації з сульфатною кислотою

E. Окиснення

6. Яка сполука утворюється внаслідок біотрансформації кодеїну – окиснювального дезалкілювання в організмі?

А. Морфін

B. Фенобарбітал

C. Гексобарбітал

@D. Амінозин

E. Сульфодіоксид

7. Специфічні фармакологічні ефекти багатьох лікарських засобів послаблюються або втрачаються при їх тривалому застосуванні (розвиток толерантності) внаслідок...

А. Зниження інтенсивності мітохондріального окиснення

В. Посилення інтенсивності мітохондріального окиснення

С. Зниження інтенсивності мікросомального окиснення

@D. Посилення інтенсивності мікросомального окисненння

E. Зниження інтенсивності перекисного окиснення

8. У пацієнта порушена детоксикаційна функція печінки. Які клініко-біохімічні показники використовують для виявлення її порушення?

 1. @Активність ензимів мікросомального окиснення,

 2. вміст у крові альбумінів, протромбіну, проконвертину

 3. Концентрацію антигемофільного глобуліну А (фактору VIII)

 4. Вміст у сироватці крові - і -глобулінів

 5. активність секреторного ензиму - сироваткової холінестерази.

9. Реакція на індикан у сечі пацієнта позитивна,вміст індикану становить 50 мкмоль/добу при нормі 46,9-56,4 мкмоль/добу. Яку функцію печінки можна оцінити за його допомогою?

  1. Білоксинтезуючу

  2. @Детоксикаційну

  3. Сечовиноутворювальну

  4. Жовчоутворювальну

  5. Пігментну

10. Відомо, що при ендогенній інтоксикації організму, яка супроводжує тиреотоксикоз, гнійні запальні захворювання, опіки тощо існує загроза медикаментозних уражень організму. Який процес уможливлює ці ураження?

@A. Пригнічення активності мікросомального окиснення

B. Посилення активності мікросомального окиснення

C. Пригнічення пероксидної оксидації

D. Посилення пероксидної оксидації

E. Пригнічення мітохондріального окиснення

11. Знешкодження неполярних (гідрофобних) сполук ендогенного й екзогенного походження найінтенсивніше відбувається в печінці. Цей процес полягає у перетворенні їх на полярні (гідрофільні) сполуки, які легко виводяться з організму. Які реакції відбуваються в процесі біотрансформації?

A. Фосфорилювання

B. Трансамінування

C. Окиснення

@D. Кон’югація

@E. Окиснення і кон’югація

12. Монооксигеназна система ендоплазматичного ретикулуму гепатоцитів, що включає НАДФ(Н)-залежний флавопротеїн, цитохром Р-450, цитохром-Р-450-редуктазу, цитохром b5, бере участь у знешкодженні ліпофільних сполук ендо- й екзогенного походження. Ензими монооксигеназної системи мікросом каталізують реакції...

А. Ацетилювання

@B. Гідроксилювання

C. Кон’югації

D. Метилювання

E. Фосфорилювання

13. Метаболізм саліцилової кислоти та її похідних відбувається головним чином, шляхом кон’югації гідроксильної чи карбоксильної груп. Яка сполука вступає у реакцію кон’югації з обома функціональними групами саліцилової кислоти?

@А. Глюкуронова кислота

В. Ацетильна група

С. Метальна група

D. Гліцин

Е. Сульфатна кислота

14. Хворому на хронічний гепатит для оцінки знешкоджуючої функції печінки було проведено пробу з навантаженням бензоатом натрію. Виділення якої кислоти з сечею характеризуватиме знешкоджуючу функцію печінки?

@А. Гіпурової

В. Валер’янової

С. Щавлевої

D. Фенілоцтової

Е. Лимонної

15. При жировій інфільтрації печінки порушується синтез фосфоліпідів. Яка з перелічених речовин може посилювати процеси метилювання в синтезі фосфоліпідів?

A. Глюкоза

B. Аскорбінова кислота

C. Цитрат

D. Гліцерин

@E. Метіонін

16.У печінці хворого порушена детоксикація природних метаболітів та ксенобіотиків. Знижена активність якого хромопротеїна може бути причиною цього?

A. Цитохром b

B. Гемоглобін

C. Цитохромоксидаза

@D. Цитохром Р-450

E. Цитохром с1

17. Мікросомальне окиснення відбувається за участю:

 1. Коензиму Q

 2. Цитохрому с

 3. Цитохрому а

 4. Цитохрому Р-450

 5. Молекули АТФ

18. Мікросомальне окиснення має значення для:

 1. Утворення АТФ

 2. Знешкодження токсичних сполук

 3. Генерування теплоти

 4. Знешкодження пероксиду водню

 5. Синтезу білків

19. До монооксигеназної системи мембран ендоплазматичного ретикулума печінки входить НАДФ, флавопротеїн і цитохром Р-450. Вона функціонує для знешкодження токсичних речовин, здійснюючи реакції:

    1. Відновлення

    2. Окиснення

    3. Гідроксилювання

    4. Метилювання

    5. Фосфорилювання

20. Тваринний індикан – один із кінцевих продуктів гниття білків, що утворюється з амінокислоти триптофану. Який тип реакції використовується в процесі його синтезу?

 1. Метилування

 2. Ацетилування

 3. Глюкуронування

 4. @Сульфування

 5. Кон’югація з гліцином

21. В ході реакцій мікросомального окиснення відбувається включення атому одного кисню безпосередньо в молекулу субстрату, який окиснюється за загальною схемою: R-H + 1/2O2 →r-oh. До якого типу окисно-відновних реакцій належать ці реакції?

 1. Дегідрогеназних

 2. Оксидаз них

 3. @Моноосигеназних

 4. Діоксигеназних

 5. Пероксидазних

22. За методом М.Я. Малахової речовини низької та середньої молекулярних мас визначають методом:

А. Спектрофотометричним

В. Хроматографічним

С. Ультрацентрифугуванням

D. Гель-фільтрації

Е. Електрофоретичним

23. Концентрацію олігополіпептидів за методом Лоурі і співавт. визначають методом:

@А. Спектрофотометричним

В. Хроматографічним

С. Ультрацентрифугуванням

D. Гель-фільтрафії

Е. Електрофоретичним

24. Визначення інтегрального індексу ендогенної інтоксикації рекомендують для:

А. Визначення білків гострої фази

В. Визначення ОП

С. Визначення РСММ

D. Розрахунку концентрації альбумінів

@Е. Оцінки ступеня важкості захворювання

25. Фенацетин метаболізується в організмі людини шляхом:

А. Метилювання

В. Дезалкілування

С. Гідроксилювання

@D. Дезалкілування і гідроксилювання

Е. Декарбоксилювання

26. Монооксигеназна система мембран ендоплазматичного ретикулуму печінки включає флавопротеїн НАДФН-цитохром Р-450-редуктазу і цитохром Р-450, яка каталізує метаболічні перетворення різноманітних сторонніх речовин і лікарських препаратів. У результаті:

@А. гідроксилювання неполярних гідрофобних речовин підвищується їх гідрофільність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

В. гідроксилювання неполярних гідрофільних речовин підвищується їх гідрофобність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

С. гідроксилювання полярних гідрофобних речовин підвищується їх гідрофільність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

D. гідроксилювання полярних гідрофільних речовин підвищується їх гідрофобність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і виведення із організму

Е. гідроксилювання неполярних гідрофобних речовин підвищується їх гідрофільність, що сприяє інактивації біологічно активних речовин чи знешкодженню токсичних речовин і неможливість їх виведення із організму

27. При біотрансформації лікарських засобів з класу барбітуратів (гексобарбіталу, фенобарбіталу, пентобарбіталу) реакції протікають за типом:

 1. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

 2. Реакції окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

 3. @Окиснювального гідроксилювання алкільних бічних ланцюгів циклічних сполук

 4. Реакції відновлення, зокрема відновлювального дегалогенування

 5. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

28. Біотрансформація моноциклічних вуглеводнів (анілін, ацетанілід) відбувається за типом:

 1. Окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

 2. Реакції відновлення, зокрема відновлювального дегалогенування

 3. Окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

 4. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

 5. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

29. Біотрансформація хлорованих циклічних вуглеводнів (пестицидів гептахлору, альдрину) відбувається за типом:

 1. Реакції окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

 2. Реакції окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

 3. Реакції відновлення, зокрема відновлювального дегалогенування

 4. @Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

 5. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

30. Біотрансформація поліциклічних вуглеводнів, що мають канцерогенні властивості відбувається за типом:

 1. Окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

 2. Реакції відновлення, зокрема відновлювального де галогенування

 3. @Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

 4. Окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

 5. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

31. Біотрансформація тетрахлоретану відбувається за типом:

 1. @Реакції відновлення (без участі кисню), зокрема відновлювального дегалогенування

 2. Окиснювального дезалкілування, зокрема N-дезалкілування

 3. Окиснювального гідроксилювання за типом гідроксилювання бензолу

 4. Окиснювального дезалкілування, зокрема О-дезалкілування

 5. Реакції відновлення, зокрема відновлення нітросполук та азосполук

32. У клінічній практиці як індикатор активності гниття білків у кишечнику та функціонального стану печінки розглядається величина екскреції тваринного індикану, який утворюється в печінці в результаті реакції кон’югації:

@А. Сульфування

В. Глюкурування

С. Метилювання

D. Ацетилювання

Е. З гліцином

33. Показником активності біотрансформації лікарських засобів в організмі людини є інтенсивність реакції:

А. Метилювання пеніциліну

В. Ацетилювання пеніциліну

С. Ацетилювання аспірину

D. Метилювання сульфаніламідів

@Е. Ацетилювання сульфаніламідів

34. Визначення інтенсивності реакції (кількості екскретованої з сечею гіпурової кислоти після введення per os стандартної дози бензоату), яка лежить в основі дослідження антитоксичної функції печінки, є так звана:

А. Нінгідринова реакція

В. Реакція Фоля

С. Реакція Мілона

D. Реакція Тромера

@Е. Проба Квіка

35. Якою із приведених нижче реакцій здійснюється інактивація кадаверину та путресціину у гепатоцитах:

 1. Окиснення

 2. Відновлення

 3. Кон’югація з глюкуроновою кислотою

 4. Кон’югація з гліцином

 5. @Дезамінування

36. За класифікацією М.Я. Малахової до молекул середньої маси відносять речовини низької (РНММ) і середньої молекулярних мас (РСММ) і олігопептиди (ОП). Яка з перерахованих речовин належать до ОП:

 1. Сечовина

 2. Креатинін

 3. @Соматостатин

 4. Білірубін

 5. Холестерин

37. У пацієнта, який вживав фенобарбітал для лікування хвороби Жільбера, розвинулося звикання до цього препарату. Причиною звикання є?

 1. @Індукція синтезу цитохрому Р-450.

 2. Інгібування синтезу цитохрому Р-450

 3. Індукція синтезу цитохрому с.

 4. Активування реакції кон’югації з глюкуроновою кислотою

 5. Блокуванням дихального ланцюга мітохондрій.

38. У експериментальної тварини, що знаходиться на безбілковому раціоні, розвинулася жирова інфільтрація печінки внаслідок дефіциту метилюючих агентів. Утворення якого метаболіту порушено у піддослідної тварини?

А. ДОФА

В. Холестерину

С. Ацетоацетату

D. Лінолевої кислоти

Е.@ Холіну

39. У крові хворого встановлено підвищений вміст загального білірубіну, в сечі виявлено білірубінглюкуроніди, концентрація стеркобіліну в калі знижена. Недостатність яких вітамінів спостерігається в організмі?

А. В1, В2, В6

B. РР, С,U

C.@ К, D, A

D. Н, N (ліпоєвої кислоти)

E. Р, B15 (пангамової кислоти)

40. Проба Квіка: за умов орального одноразового вживання 4 г бензойнокислого натрію кількість виведеної з сечею гіпурової кислоти у хворого становить 0,5 г при нормі 2,0-2,5 г. Про що свідчить цей результат?

 1. Про посилення детоксикаційної функції печінки

 2. Про послаблення білоксинтезуючої функції печінки

 3. Про посилення сечовиноутворювальної функції печінки

 4. Про послаблення пігментної функції печінки

 5. @Про послаблення детоксикаційної функції печінки

9