Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
winword.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
35.46 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра обліку та аналізу

Контрольна робота

з дисципліни

"Облік у небюджетних неприбуткових організаціях"

Варіант № 25

Виконав:

ст. гр. ОА-42

Строгуш Я.І.

Перевірила:

Височан О. О.

Львів - 2015 р

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I. Теоретична частина

1.1 Порядок складання кошторису небюджетної неприбуткової організації.

1.2 Порядок створення, державної реєстрації і діяльності кооперативів, товариств, установ та притулків. Особливості ведення бухгалтерського обліку.

Розділ 2. Практична частина

2.1 Тести

2.2 Задача

Висновок

Список використаної літератури

ВСТУП

Метою даної контрольної роботи з курсу «Облік у небюджетних неприбуткових організаціях» є формування навиків організованої самостійної роботи щодо обліку фінансово-господарських процесів у небюджетних неприбуткових організаціях.

Основними завданнями контрольної роботи є здобуття та закріплення практичних навиків щодо: організації бухгалтерського обліку у небюджетних неприбуткових організаціях відповідно до ознаки класифікації; документування господарських операцій; формування фінансової та податкової звітності; обліку операцій в іноземній валюті; обліку гуманітарної допомоги; обліку доходів, витрат та фінансових результатів; обліку заробітної плати; обліку відрахувань за єдиним соціальним внеском.

Контрольна робота складається з теоретичної і практичної частин.

У теоретичній частині розглянуті наступні питання: порядок створення, державної реєстрації і діяльності кооперативів, товариств, установ та притулків і їх особливості ведення бухгалтерського обліку, а також порядок складання кошторису небюджетної неприбуткової організації.

У практичній частині дано відповіді на тестові питання, а також розв'язано задачу із послідовним зазначення всіх господарських операцій, проведень за фінансово-господарськими операціями, їх описом та обґрунтуванням. На основі реєстру господарських операцій складається Податковий звіт про використання коштів неприбутковими організаціями й установами.

Розділ I. Теоретична частина

1.1 Порядок складання кошторису небюджетної неприбуткової організації.

Усі неприбуткові організації наприкінці року складають кошторис своїх доходів і витрат на наступний рік. На сьогодні єдиного нормативного документа для всіх неприбуткових організацій щодо складання кошторису немає. Є такий документ для складання кошторису бюджетними організаціями. Порядок складання такого кошторису затверджений Постановою №17. Для всіх інших неприбуткових організацій кошторис складається в довільній формі. За основу складання кошторису в таких організаціях можна взяти Порядок, затверджений для бюджетних організацій. [5]

Складений кошторис іншої неприбуткової організації може мати кілька складових. Перш за все, кошторис неприбуткової організації не має суперечити законодавству, відповідно до якого вона створена. Наприклад, кошторис кредитної спілки складається відповідно до Указу Президента України від 20.09.93 р. №377/93 "Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні". А кошторис благодійної організації створюється згідно з Законом України від 16.09.97 р. №531/97-ВР "Про благодійництво та благодійні організації".

Але в цьому розділі нашої консультації дещо докладніше звернімося до порядку складання кошторису такого виду неприбуткових організацій, як бюджетні. Адже саме з цих питань до редакції надходить найбільше листів.

Кошторис доходів і видатків бюджетної установи (організації) є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів та здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень.

Він має дві складові:

  • загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на виконання бюджетною установою, організацією основних функцій;

  • спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій. [15]

У свою чергу, відповідно до підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 Закону №283, доходи неприбуткових організацій, визначених в абзаці "а" підпункту 7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. [15]

Відповідно до Постанови №17, формування дохідної частини спеціального фонду проекту кошторису здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік. До речі, складати кошторис неприбуткові організації, на відміну від неприбуткових організацій - бюджетників, можуть і на менший період - наприклад, на півроку. За основу цих розрахунків беруться такі показники:

1) обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень та вартість обладнання, іншого майна, що здаються в оренду, кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв, виставок тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства;

2) прогнозне надходження зборів (обов'язкових платежів) до спеціального фонду бюджету.

Тобто спеціальний фонд кошторису формується перш за все за рахунок платних послуг, які надає неприбуткова організація. Для бюджетних організацій перелік платних послуг визначає Кабінет Міністрів України.

Перелік законодавчих актів щодо платних послуг, які можуть надавати зазначені заклади, затверджених постановами КМУ:

- від 05.06.97 р. №534 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності";

- від 20.01.97 р. №38 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами";

- від 04.06.99 р. №969 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і організаціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі власності";

- від 11.12.99 р. №2266 "Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ";

- від 03.08.98 р. №1214 "Про затвердження Положення про виконання статистичних робіт та надання органами державної статистики послуг на платній основі";

- інші.

Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання (за видами). Розподіл видатків спеціального фонду проекту кошторису здійснюється в межах надходжень, запланованих на цю мету в даному фонді.

Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень плануються у такій послідовності: за визначеною метою, на погашення заборгованості установи та на здійснення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду. Оскільки такі видатки планується здійснювати за рахунок надходжень із спеціального фонду, вони передбачаються в кошторисі за спеціальним фондом.

Під час визначення обсягів видатків розпорядникам нижчого рівня головні розпорядники, розпорядники вищого рівня повинні враховувати об'єктивну потребу в коштах кожної установи виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ (кількість класів, учнів у школах, ліжок у лікарнях, дітей у дошкільних закладах тощо), обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності реалізації окремих програм. [6]

Обов'язковим є виконання вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарське утримання установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості.

Якщо під час планування спеціального фонду кошторису планові доходи перевищують планові видатки, розраховані на реалізацію заходів спеціального призначення, установа повинна передбачити спрямування зазначених коштів на пріоритетні заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду. Оскільки такі видатки планується провадити за рахунок надходжень із спеціального фонду, вони передбачаються в кошторисі за спеціальним фондом. [2]

Відповідно до Інструкції №63, міністерства, відомства, підприємства, установи та організації, що отримують кошти з державного бюджету, подають місячну звітність про використання цих коштів за формою №2-мдб "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків". Щодо зазначеної форми, то, згідно з Інструкцією №63, дані у місячній звітності відображаються наростаючим підсумком з початку року. Суми в ній зазначаються в тисячах гривень. Особливу увагу хотілося б звернути на порядок заповнення граф 4 та 5 "Затверджено кошторисом" зазначеної форми.

Відповідно до цієї Інструкції, в цих графах відображаються окремо суми кошторисів, затверджених за бюджетними асигнуваннями та за позабюджетними коштами. Суми показуються за звітний період, наростаючим підсумком з початку року, з урахуванням внесених у встановленому порядку змін. При цьому квартальна сума наростаючим підсумком з початку року в місячному звіті вказується розрахунково (наприклад, у звіті станом на 1 червня проставляється сума цифр за I квартал та 2/3 II кварталу).

Щодо неприбуткових організацій, то такі звіти вони складають своїм засновникам, перед якими звітують про виконання свого кошторису.

І ще одне попередження щодо складання кошторису неприбутковими організаціями. Кожна неприбуткова організація під час складання кошторису повинна якнайдокладніше та якнайповніше планувати свою витратну частину. Адже, відповідно до Закону №283, якщо неприбуткова організація отримала доходи, що перевищують 25 відсотків загальних валових доходів, то вона зобов'язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 відсотків до суми такого перевищення. Тобто, якщо неприбуткова організація одержала доходи і не витратила їх вчасно, вона повинна сплатити податок на прибуток у сумі 30%. А, як ми вже говорили, витратити неприбуткова організація нічого просто так не може. Тобто видатки спеціального фонду здійснюються у тій же послідовності, що й їх планування. Свої витрати вона повинна здійснювати згідно з зазначеним кошторисом. Тому видаткову частину кошторису потрібно готувати особливо старанно. У витратну частину кошторису слід внести такі статті:

  • заробітна плата працівників, премії, винагороди, речові подарунки;

  • витрати на утримання неприбуткової організації (адміністративні витрати);

  • матеріальні затрати (ремонт, службові відрядження, оплата послуг зв'язку);

  • суми внесків на соціальні заходи;

  • амортизація основних засобів;

  • інше.

Виходячи з підпункту 7.11.9 Закону №283 залишок коштів, не використаних у першому звітному періоді, неприбуткова організація переносить на наступний звітний період, але, на жаль, уже без 30%, які вона сплатила як податок на прибуток. Відповідно до п. 461 Постанови №222, бюджетна установа не має права здійснювати запозичення в будь-якій формі або надавати за рахунок бюджетних коштів позички юридичним та фізичним особам. [12]

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]