Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
753.66 Кб
Скачать

Заняття 6.

 1. Поняття, значення оцінки доказів. Поняття внутрішнього переконання як методу і результату оцінки доказів.

 2. Правові і фактичні підстави внутрішнього переконання. Визнання|зізнання| доказів достовірними і використання їх в мотивуванні процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

 3. Межі доказування і фактичний обсяг|обсяг| зібраних доказів. Достатність доказів для прийняття|прийняття,приймання| і обґрунтування окремих процесуальних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|.

 4. Особливості доказування в різних стадіях кримінального|карного| провадження.

Рекомендовані нормативно-правові акти, судова практика і література:

 • Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание.– Воронеж, 1995.

 • Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве.- К., 1984.

 • Нор  В.Т. Проблемі теорії і практики судових| доказів. - Львів, 1978.

 • Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: «Проспект», 2000. С.

 • Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств.– М., 1977.

 • Теория доказательств в советском уголовном процессе. [Ред. коллегия: докт. юрид. наук И. В. Жогин (отв. ред.) и др.]. – Изд. 2-е, испр. и доп. М.: «Юрид. лит.», 1973.

 • Дєєв М.В. До питання про межі доказування у кримінальному процесі // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. – К. – Харків, 2002.

 • Карнеева Л.М. Миньковский Г.М. Особенности пределов доказывания при принятии некоторых процессуальных решений в стадии предварительного следствия // Вопросы предупреждения преступности. – 1966 – Вып. 4.

 • Ляш А.О. Стахівський С.М., Докази і доказування в кримінальному судочинстві: Навчальний посібник / За наук. ред. Ю.М. Грошевого. – К.: Університет «Україна», 2006.

 • Лупинская П.А. Доказывание в советском уголовном процессе: Учебное пособие /Всесоюзный юридический заочный институт Министерства высшего и среднего специального образования СССР. - М., 1966.

 • Коваленко Є.Г. Теорія доказів у кримінальному процесі України: Підручник. – К., 2006. // http://www.naiau.kiev.ua/nnipkkm/files/krum_pravo/literat/Kovalenko_Theory_of_proof.pdf

 • Костенко Р.Доказательства и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. – 2008. - №4.

 • Тихоненко І.В. Доказування у кримінальних справах у судах першої та апеляційної інстанції // Вісник Академії адвокатури України. – 2006. – Вип. 7.

 • Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. – Издательство Казанского университета, 1976. – 207 с.

 • Смоков С.М. Внутрішнє переконання слідчого і його роль при прийнятті процесуальних рішень: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.М. Смоков; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с.

 • Шевчук В.П. Встановлення допустимості інформації, отриманої внаслідок негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.

 • Лань Ю. О. Межі доказування у кримінальному провадженні // Впровадження нового Кримінального процесуального кодексу України в правоохоронну діяльність та навчальний процес: досвід та шляхи удосконалення: матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 5 квіт. 2013 р. / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. – С. 203-206.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.