Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
рекламка / МЕТОДИЧКА-практичн│_самост│йна.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
485.89 Кб
Скачать

Практичне заняття №4

Тема 4: Сучасна теорія корпоративної реклами

Форма проведення: семінар, практичне .

Мета: ознайомлення з теоретичними аспектами та отримання практичних навичок щодо сутності та організації корпоративної реклами.

Питання на практичне заняття за темою:

1. Класична масова реклама товару

2. Престижна реклама товару. Брендинг

3. Рекламна підтримка загальнокорпоративного іміджу

Теми рефератів до заняття:

 1. Рекламний маркетинг

 2. Новина в рекламній кампанії

 3. PEST -аналіз

 4. Моделі рекламної дії

 5. Медіапланування в структурі забезпечення рекламної дії

 6. Цільова аудиторія рекламної кампанії

 7. Ухвалення рішення про купівлю

 8. Комунікаційні ефекти. Матриця Росситера - Персі

Питання для самостійної роботи:

 1. Корпоративна реклама – суть та значення

 2. Класифікація корпоративної реклами за формою подання інформації

 3. Структура та зв’язки корпоративної реклами

 4. Поняття та сутність класичної реклами товару

 5. Основна мета класичної реклами товару виробника

 6. Вимоги до класичної реклами товару виробника

 7. Загальноприйнята схема класичної реклами товару

 8. Блокова форма класичної реклами

 9. Моделювання змісту рекламного звернення

 10. Бред – поняття та сутність

 11. Товарні й торгові марки та знаки

 12. Основні функції комерційних назв товару та перетворення їх на бренди

 13. Параметри позитивності іміджу. Сучасність іміджу підприємства

 14. Завданнями сучасної іміджевої корпоративної реклами

 15. Цілі іміджевої корпоративної реклами

 16. Реклама підприємства та його іміджу має такі завдання

Практичне завдання

Письмова робота для поточного контролю знань студентів за темами курсу 1 – 4. Питання до контрольної роботи:

 1. Реклама та маркетинг

 2. Класифікація реклами

 3. Класифікація споживачів (покупців)

 4. Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товару

 5. Основні положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

 6. Основні положення Закону України «Про рекламу»

 7. Поняття та сутність реклами

 8. Історія виникнення реклами

 9. Реклама " паблік рилейшнс "

 10. Імідж-реклама

 11. Корпоративна (фірмова) реклама

 12. Реклама як ефективний інструмент маркетингу

 13. Модель поведінки споживача. Вибір вигідного покупця. Психологія та творчі підходи

 14. Вплив носія реклами на споживача

 15. Неналежна реклама

 16. Засоби реклами

 17. Елементи засобів реклами

 18. Теле - і радіореклама

 19. Реклама в пресі

 20. Зовнішня реклама

 21. Реклама на транспорті

 22. Інтернет - реклама

 23. Особливості фінансової і соціальної реклами

 24. Дослідження цілей реклами. Взаємозв’язок цілей та методичних підходів до дослідження

 25. Дослідження психологічних факторів комунікативних цілей реклами

 26. Визначення впливу рекламного звернення на цільову аудиторію

 27. Дослідження зв’язку рекламного звернення з його носіями

 28. Брендинг - поняття, суть та значення

 29. Рекламне агентство і його функції

 30. Рекламодавець і продукт

 31. Планування рекламної роботи на підприємстві

 32. Рекламні кампанії

 33. Планування і моделі проведення рекламних кампаній

 34. Цілі рекламної кампанії

 35. Класична масова реклама товару

 36. Престижна реклама товару. Брендинг

 37. Рекламна підтримка загальнокорпоративного іміджу

 38. Рекламний маркетинг

 39. Новина в рекламній кампанії

 40. PEST -аналіз

 41. Моделі рекламної дії

 42. Медіапланування в структурі забезпечення рекламної дії

 43. Цільова аудиторія рекламної кампанії

 44. Ухвалення рішення про купівлю

 45. Комунікаційні ефекти. Матриця Росситера - Персі

Література до теми (основна)

 1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» // Голос України. – 1994. – № 31. – С. 4 – 5.

 2. Закон України «Про рекламу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181, вводиться в дію Постановою ВР N 271/96-ВРвід 03.07.96, ВВР, 1996, N 39, ст. 182, в редакції Закону N 1121-IV (1121-15) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.62, із змінами, внесеними згідно з Законами

 3. Лист про застосування окремих положень Закону України «Про рекламу» в редакції від 11 липня 2003 року (Затверджений рішенням Комітету з питань свободи слова та інформації від 1 жовтня 2003 р.) // Голос України. – 2003. – № 188. – С. 3.

 4. Указ Президента України «Про заходи щодо попередження недобросовісної реклами» // Голос України. – 1994. – № 236. – С. 5.

 5. Катернюк А.В. Рекламные технологии. Коммерческая реклама. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 316 с.

 6. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч.посібник. – 2-ге вид., доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 440 с.

 7. Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы: Экспресс-курс современной рекламы. – К.: Альтпресс, 2002. – 333 с.

 8. Матанцев А.Н. Эффективность рекламы. – М.: Финпресс, 2002. – 413с.

 9. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учебное пособие. – М.; Новосибирск: Инфра-М; Сибирское соглашение, 2000. – 229 с.

 10. Музыкант В.Л. Теория и практика современной рекламы: Учеб. пособие для вузов. – Ч. 1. – М.: Евраз. регион, 1998. – 399 с.

 11. Оганесян А.А. Рекламная деятельность: Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам. – М.: Приор, 2002. – 161 с.

 12. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность: Учебник для вузов. – М.: Маркетинг, 2001. – 362 с.

 13. Ромат Е.В. Реклама. Учебник для вузов.– К.; Х.: Студцентр, 1999. – 479 с.

 14. Уэллс У. Реклама: Принципы и практика / Пер. с англ. – СПб., М., Х., Минск: Питер, 2001. – 797 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.