Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
практика.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
64.61 Кб
Скачать

KU Library named. Boris Grinchenka

Topic: “English grammar”

Main literature:

 1.  Business Enhlish Course / Л. П. Науменко. - К. : А. С. К., 2005. - 447 с.

 2.  Active English Study : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. П. Cінельник, Ю. І. Веклич ; Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 114 с.

 3.  Brush Up Your English! : навч.-метод. посіб. [педагог. спец. ВНЗ] / Ю. І. Веклич, О. В. Котенко ;Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка, Педагогічний інститут.-К. : Київ. Ун-т .ім. Б. Грінченка, 2012. - 151 с. 

 4.  Move Ahead Through Movies : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / А. Гайдаш, Ю. Климчук ; Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманітарний ін.-т. - К. : [б. в.], 2013. - 74[2] с. 

 5. The Oxford Dictionary English Grammar [Text] / S. Chalker, E. Weiner. - London : BCA, 1997. - 448 p.

Additional literature:

 1. (Газета) «English language & culture» : Англійська мова та культура. Для вчителів та всіх, хто вивчає мову/ Нац. акад. наук. України. – К. :Шкільний світ, 2000-.- Виходить двічі на місяць. Ред. : Михайленко Т.

 2. «Вісник Запорізького національного університету» : зб. наук. ст. Філологічні науки. Вип. 1 / Держ. вищий навч. закл. "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України ; ред. П. І. Білоусенко. - Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2006. - 189 с. - Библиогр. в конце ст. - 12.00 р.     Зміст:  Василенко, Г. В. Особливості англомовного перекладу заголовків українських поетичних творів / Г. В. Василенко. - С .27-32

 3. ( Журнал ) «Обдарована дитина» : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - К. : СОЦИС-ПРЕС, 2007 - . - Виходить 10 раз на рік 2013р. № 1 

 4. (Журнал) «Іноземні мови» : науковий журнал/ Київський національний лінгвістичний університет. - К., 1994 - . - Виходить кожного кварталу 2013р. № 2  Зміст:  Устименко, О. М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу : продовження / О. М. Устименко. - С.3-13 Гордєєва, А. Й. Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам'яті / А. Й. Гордєєва, С. Й. Кулик. - С.13-19 Квасова, О. Г. Розробка тестових завдань для розвитку і контролю умінь англомовного аудіювання у вищому навчальному закладі / О. Г. Квасова. - С.19-24 Вікович, Р. І. Методика роботи з англомовними теленовинами на заняттях з англійської мови у вищому навчальному закладі / Р. І. Вікович Підько, Л. В. Методична розробка як сучасний засіб навчання студентів мовних спеціальностей / Л. В. Підько. - С.30-35 Соломко, З. К. Кмп'ютерні вправи для формування та вдосконалення німецькомовної рецептивної лексичної компетенції майбутніх юристів у процесі самостійної работи / З. К. Соломко. - С.35-43 Левченко, Т. І. актуалізація мотиваційних ресурсів майбутніх філологів у процесі навчання іноземної мови / Т. І. Левченко. - С.43-47 Ніколаєва, С. Ю. Технология "Портфолио" в высшем профессиональном образовании / С. Ю. Ніколаєва. - С.47-55 Коваленко, Ю. В. Комплекс вправ для навчання монологычного мовлення учныв 5 класу школи з поглибленним вивченням англыйськоъ мови : продовження / Ю. В. Коваленко, О. М. Устименко. - С.55-59 Мельник, Є. Ю. Вправи для розвитку іншомовних мовленнєвих умінь студентів у сфері культурознавчого туризму / Є. Ю. Мельник. - С.59-64 Малюх, А. О. Використання електронних тестових завдань для контролю рівня сформованності франкомовної граматичної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. О. Малюх, Н. В. Майєр. - С.64-67 Койдан, Н. М. Методична розробка інтегрованого уроку "Англійська мова -Інформатика" / Н. М. Койдан. - С.67-72

 5. (Журнал) «Англійська мова в початковій школі»/ Міністерство освіти і науки України. - К. : Основа, 2004 - . - Виходить щомісячно. Ред. : Климишина Н.

 6. (Журнал) «Англійська мова та література» : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - К. : Основа, 2002 - . - Виходить тричі на місяць

 7. (Газета) «English language & culture» :Англійська мова та культура. Для вчителів та всіх, хто вивчає мову / Нац. акад. пед. наук. України. - К. : Шкільний світ, 2000 - . - Виходить двічі на місяць Ред. : Михайленко Т.

 8. «Актуальні проблеми філології та американські студії» : матеріали ІІІ Міжнар.наук.-практ. конф., 21-23 квіт 2010 р. : [у 2 т.]. Т. 1 / Міністерство освіти і науки України, Нац. авіаційний університет, Наукове лінгвістичне товариство "Україна-Мова-Світ". - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 257 с.

 9. «Дійсність як знак у сучасному англомовному дискурсі» : телеологічні і лінгвокогнітивні основи семіотизації навколишнього світу [Текст] / О. І. Шевченко ; Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України. - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2009. - 346 с.

 10. « Английский язык как глобальный феномен и его влияние на вопросы образования» / И. М. Синагатуллин // Педагогика. - 2013. - № 7. - С. 90-96. - Бібліогр. в кінці ст.

Topic: ”English Phonetics”

Main literature:

 1. «Фонетика англійської мови» : фоностилістика, риторика, мовленнєвої комунікації : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Дворжецька [и др.]. ; Міністерство освіти і науки України, Київ. нац. лінгвістичний ун-т. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 209 с.

 2. «Практическая фонетика английского языка»: уч. Пособие. (учебник для вузов)/Соколова М.А., Гинтовт К.П./ г.Москва. –Из-во Владос. -2001.-383с.

 3. «English Phonetics and Phonology»: Peter Roach / Cambridge University Press,-2000 - 283 р.

 4. «English Pronunciation in Use»: self-study & classroom use/ Cambridge University Press, 2003.  - 200 p.

 5. Фонетика, граматика, тексти, діалоги, розмовні теми : Підручник / Мансі Є.О. - К. : Академія, 2004. - 367 p. - Б. ц.

Additional literature:

 1. Навчання фонетиці англійської мови у ВНЗ / Н. Ткаченко // Вища школа : науково-практичне видання. - 2013. - № 8. - С. 101-107 . 

 2. Articles from Journal of Phonetics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Http://www.journals.elsevier.com

 3. «Pronunciation articles»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/pronunciation

 4. «ОСОБЛИВОСТІ КАНАДСЬКОГО ВАРІАНТУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.oa.edu.ua/2013/osoblyvosti-kanadskoho-variantu-anhlijskoji-movy/

 5. Близнюк М.І. Інтонаційні особливості невласне-прямої мови в сучасній англомовній прозі // Іноземна філологія. – 1989. – Вип. 93. – С. 55-60.

 6. Гороть Є.І. Залежність довжини кореневої морфеми і складу від початкової фонеми в англійській мові // Іноземна філологія. – 1993. – Вип. 106. – С. 40-45.

 7. Натальїн В.П. Про ймовірний характер змін передньоязичних приголосних в англійській мові // Іноземна філологія. – 1981. – Вип. 61. – С. 11-15.

 8. Макаревич Л.О., Григорян Н.Р. Тональні ознаки незавершеності / завершеності висловлювання у спонтанному монологічному мовленні і читанні // Іноземна філологія. – 1984. – Вип. 76. – С. 48-51.

 9. «Основні фонетичні та акцентуальні особливості канадського варіанта англ. мови у сучасному світі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/4204/

 10. Корсаков А.К.,Рачкевич В.В. Роль просодії в передачі смислу речень деяких типів, що містить слова з постпозитивною морфемою -ing // Іноземна філологія. – 1991. – Вип. 102. – С. 143-147

  1. Кобзар Л.Г. Типологічні особливості інтонації вигукових висловлювань //Іноземна філологія. – 1985. – Вип. 77. – С. 28-34

Topic: “English lexicology”

Main literature:

 1. «Лексикологія англійської мови» / підручник для ін.-тів і фак. інозем. мов/ Мостовий М.П./ В-во Основа, м. Харків, - 1993,- 256 с.

 2. "English Lexicology - Theory and Practice" / А. Ніколенко/ м.Дніпропетровськ 2007,- 528с.

 3. «Лексикологія англійської мови» / Антрушина Р. Б./ м. Одеса – 2004,- 280с.

 4. «Теоретична й практична лексикологія сучасної англійської мови» : Є. І. Гороть, С.В. Гончарук, Л.К, Малімов, А.Є. Рогатюк, О.О. Рогач/ Луцьк, ВНУ ім. Лесі Українки,- 2011,- 419 с.

 5. « Порівняльна лексикологія англійської та української мов»/ Кнурова О.О/ к.:НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК «Політехніка»,- 2007,-88с.

Additional literature:

 1. Bauer, L. 1993. English Word-formation, “Cambridge textbooks in Linguistics”, Cambridge, Cambridge University Press

 2. Baugh, A.C./ Cable, Th. 1993. A History of the English Language. London: Routledge

 3. Burkett, Eva Mae. 1939. American Dictionaries of the English Language before 1861. New York

 4. Friend, J.H. 1967. The Development of American Lexicography 1798-1864. The Hague: Mouton

 5. Green, J. 1996. Chasing the Sun. Dictionary-Makers and the Dictionaries They Made. London: Jonathan Cape.

 6. Hartmann, R.R.K. ed. 1986. The History of Lexicography. Papers from the Dictionary Research Centre Seminar at Exeter, March 1986. Amsterdam: J. Benjamins

 7. Murray, J.A.M. 1900. Evolution of English Lexicography. Oxford: Oxford University Press

 8. Nielsen, S. 2008. The Effect of Lexicographical Information Costs on Dictionary Making and Use. Lexikos 18: 170-189.

 9. Starnes, D.T./ Noyes, G.E. 1946. The English Dictionary from Cawdrey to Johnson, 1604-1755. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press

 10. Murray, K.M. Elizabeth. 1977. Caught in the Web of Words: James Murray and the Oxford English Dictionary. Oxford: Oxford University Press

Topic: History of the English Language”

Main literature:

 1. «The history of the English language»: Richard M. Hogg, David Denison/ Cambridge University Press, 2006 – 495p.

 2. «Від Будіки до Бесс»: навчальний посібник для студентів ВНЗ з історії та культури Великої Британії. Кн. З глибини віків / Н. В. Говорун ; Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Гуманітраний ін-т. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2011. - 139 p. - Англійською мовою. - 29.00 р.

 3. English-speaking countries [Текст] = Англомовні країни : навч.-метод. посіб. з країнознавства для студ. ВНЗ / Ю. І. Веклич, С. В. Соколовська ; Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, Гуманітарний ін-т. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. - 286 с. 

 4. «The history of the English language»: Bough A., Cable T./ Routledge 1993,-444p.

 5. «The history of the English language»/ John Algeo/ University of Georgia/ 1993.-351p.

Additional literature:

 1. «Five Events that Shaped the History of English»/ http://www.oxforddictionaries.com/words/the-history-of-english

 2. «The history of the English language»/ http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_English_language

 3. «A short history of the origins and development of English»/ http://www.englishclub.com/english-language-history.htm

 4. « What are the origins of the English Language?»/ http://www.merriam-webster.com/help/faq/history.htm

 5. «History of English» / http://ielanguages.com/enghist.html

 6. «A brief story of the English language» / http://www.studyenglishtoday.net/english-language-history.html

 7. «The origin story about English language» / http://www.krysstal.com/english

 8. «A Brief History of the English Language»/ http://www.anglik.net/englishlanguagehistory.htm

 9. «Ages of English Timeline» / http://www.bbc.co.uk/history/british/launch_tl_ages_english.shtml

 10. «History of the English Language»/ http://www.nea.org/tools/lessons/52762.htm

Topic: “English Stylistics”

Main literature:

 1. A course in english stylistics (for the day department) / A. M. Trybukhanchyk ; Nizhyn Mykola Gogol State University : конспект лекцій для студ. ф-тів іноземних мов, 2-е видання, перероб і допов. - Ніжин : [б. в.], 2006. - 64 с. 

 2. «English stylistics» / Karolina Lototska - Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр Лну імені Івана Франка, 2008. – 254 с.

 3. «Стилістика англійської мови» -Навчальний посібник/ Укладач С. В. Боднар. — Одеса: Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 2008. — 99 с.

 4. « Стилистика английского язика»/ Мороховский А.Н., Воробйова О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В./ Учебник. - К.: Выща школа, 1991 (1984).

 5. Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов. Посібник для студентів. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 224с.

Additional literature:

 1. Гуревич В.В. Стилистика английского языка. – М.: Флинта, 2008. – 72 с.

 2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. Учебник для вузов – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 384с. 

 3. Знаменская Т. А. Стилистика английского языка. Основы курса. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 224 с

 4. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка (Stylistics). – М.: Высш. шк., 1981. – 234 с.

 5. Мороховский А. Н. и др. Стилистика английского языка. - Киев: Вища школа, 1991. – 247 с.

 6. Никитина С. Е., Васильева Н. В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. – М.: Ин-т языкознания РАН, 1996.

 7. Пелевина Н. Ф. Стилистический анализ художественного текста. - Л.: Просвещение, 1980.

 8. Разинкина Н.М. Практикум по стилистике английского и русского языков. – М.: Высшая школа, 2006. – 336с.

 9. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 2-е изд. испр. – М.: ООО «Издательство Астрель», 2003. – 221 с. (на англ. яз).

 10. Verdonk P. Stylistics. Oxford University Press, 2003. - 124p.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Topic: “English grammar

Main literature:

 1. Теоретична граматика англійської мови [Текст] : курс лекцій / М. М. Антонович. - Івано-Франківськ : [б.в.], 1996. - 104 с.

 2. Граматика англійської мови: Вправи [Текст] = An English Practice Book. Exercises 1 : навч. посібник / Д. Є. Вітковський, Л. Н. Бутар. - К. : Мовознавець, 1998 .

 3. Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1998. - 64 с.

 4. Практична граматика англійської мови [Текст] : навч. посібник для студ. вузів і фак. інозем. мов / Р. І. Циба [и др.]. - Суми : Слобожанщина, 1997. - 119 с. - Альтернативное название : English practical grammar handbook.

 5. Методична граматика англійської мови [Текст] : навч. практич. посіб. / І. А. Баришев, О. А. Меркур'єва ; Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ : Вид. від. "Полум'я", 2000. - 389 с.

Additional literature:

 1. Англійська мова та література [Текст] : наук.-метод. журн./ ТОВ "Вид. група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. - Х. : Основа, 2002 . - Виходить три рази на місяць.- Отримується з 2004.

Ред. : Любченко О.

 1. «Вісник Запорізького національного університету» : зб. наук. ст. Філологічні науки. Вип. 1 / Держ. вищий навч. закл. "Запорізький національний університет" Міністерства освіти і науки України ; ред. П. І. Білоусенко. - Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2006. - 189 с. - Библиогр. в конце ст. - 12.00 р.

 2. Бібліотечка журналу "Іноземні мови" [Текст]. - К. : Ленвіт, 1999 - .

2010, Вип. 2 : Ділова англійська мова для учнів старших класів економічного профіл. = First steps in bussbess : навч. посіб. / Н. М. Рекун. - К. : Ленвіт, 2010. - 64 с. (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; 2010, Вип. 2). - Текст англ. - Бібліогр.: с. 64. - 300 экз.

 1. Англійська мова. Усе для репетитора [Текст]/ ТОВ "Вид. група "Основа" ; голов. ред. Н. Климишина. - Х. : Основа, 2013 . - Виходить щомісяця.- Отримується з 2013.

Голов. ред. : Климишина Н.

 1. «Англійська мова та література» : науково-методичний журнал/ Міністерство освіти і науки України. - К. : Основа, 2002

 2. « Английский язык как глобальный феномен и его влияние на вопросы образования» / И. М. Синагатуллин // Педагогика. - 2013. - № 7. - С. 90-96.

 3. «Англійська мова в початковій школі»/ Міністерство освіти і науки України. - К. : Основа, 2004

 4. «Обдарована дитина» : науково-практичний освітньо-популярний журнал. - К. : СОЦИС-ПРЕС, 2007

 5. «Іноземні мови» : науковий журнал/ Київський національний лінгвістичний університет. - К., 1994

 6. Гордєєва, А. Й. Формування англомовної лексичної компетентності молодших школярів з використанням карт пам'яті / А. Й. Гордєєва, С. Й. Кулик. - С.13-19

Topic: “English Phonetics”

Main literature:

 1. Практична і теоретична фонетика англійської мови [Текст] : навч.- метод. посібник для студ. стаціонару і заочної та вечірньої форм навч. / Київський держ. лінгвістичний ун-т ; уклад. Є. О. Снєгірьова [та ін.]. - К. : [б.в.], 1998. - 58 с.

 2. Практична фонетика англійської мови [Text] : посібник для студ. стаціонару і заочної та вечірньої форм навчання / Київський держ. лінгвістичний ун-т ; уклад. М. П. Дворжецька [та ін.]. - К. : [б.в.], 1999. - 147 с.

 3. У світі англійської мови. Розмовні теми. Фонетика. Граматика [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Олендр, І. Скорейко ; Інститут наукових і освітніх технологій. - Т. : Стародубець, 2004. - 199 с. - Бібліогр.: с. 197.

 4. Теоретична фонетика сучасної англійської мови [Текст] : навч. посібник / Т. О. Бровченко [та ін.] ; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О. : Астропринт, 2003. - 133 с. - Бібліогр.: с. 130-131.

 5. Практична фонетика англійської мови [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. I курсу / І. М. Дияконович ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. - 79 с. - Бібліогр.: с. 79.

Additional literature:

 1. Англійська мова та фонетика. Усе для репетитора, Х.- Отримується з 2013.

 1. «Английская фонетика, как избавиться от русского акцента»/ http://infoenglish.info/publ/46

 1. «Английская фонология» / http://ru.wikipedia.org/wiki/Английская_фонология

 1. «English phonology» / http://en.wikipedia.org/wiki/English_phonology

 1. Кобзар л.Г. Типологічні особливості інтонації вигукових висловлювань //Іноземна філологія. – 1985. – Вип. 77. – с. 28-34

 2. Кобзар л.Г. Типологічні особливості інтонації вигукових висловлювань //Іноземна філологія. – 1985. – Вип. 77. – с. 28-34

 3. «Phonetics»/ http://en.wikipedia.org/wiki/Phonetics

 1. «Index of phonetics articles»/ http://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_phonetics_articles

 1. «English is not Phonetic»/ http://www.englishclub.com/esl-articles/200104.htm

 1. Натальїн в.П. Про ймовірний характер змін передньоязичних приголосних в англійській мові // Іноземна філологія. – 1981. – Вип. 61. – с. 11-15.

Topic: “English lexicology”

Main literature:

 1. Лексикологія сучасної англійської мови [Текст] : зб. вправ / Є. І. Гороть. - К. : Либідь, 1996. - 128 с.

 2. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Деменчук ; Рівненський ін-т слов'янознавства Київського славістичного ун-ту. - Рівне : Перспектива, 2005. - 165 с. - Альтернативна назва : Contrastive lexicology of the English and Ukrainian languages/ Demenchuk, O.V. (назва обкл.). - Бібліогр.: с. 162-165.

 3. Лексикологія англійської мови [Text] : метод. рек. до семінарських занять / уклад. Н. М. Жилко ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДПУ, 2003. - 86 с.

 4. Лексикологія англійської та української мов [Текст] : метод. робота для студ. III курсу ф-ту лінгвістики спец. 6.030500 "Переклад" / уклад. О. В. Бугайчук ; Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2004. - 56 с.

 5. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 246 с

Additional literature:

 1. Murray, J.A.M. 1900. Evolution of English Lexicography. Oxford: Oxford University Press

 2. Словник стилістики. P 301. W35 1989 REF

 3. «Stylistics(field_of_study)»/ http://en.wikipedia.org/wiki/Stylistics_(field_of_study)

 4. «Stylistics: A Resource Book for Students»/ P. Simpson/ Routledge, 2004 - 247р.

 5. Bauer, L. 1993. English Word-formation, “Cambridge textbooks in Linguistics”, Cambridge, Cambridge University Press

 6. Burkett, Eva Mae. 1939. American Dictionaries of the English Language before 1861. New York

 7. Nielsen, S. 2008. The Effect of Lexicographical Information Costs on Dictionary Making and Use. Lexikos 18: 170-189.

 8. «English Stylistics»: Richard W. Bailey/ M.I.T. Press, 1968 - 198р.

 9. «Stylistics» : L. Jefferies. D. Mcilntyre/ Cambridge University Press, 30 вер. 2010 - 226р.

 10. «Style & Stylistics: An Analytical Bibliography»: T. Louis/Foundation of Language/ Vol. 6. No 4(nov.1970), pp. 590-593

Topic: “A history of the English language”

Main literature

 1. Історія англійської мови в таблицях [Текст] : навч. посібник для студ. філол. фак. ун-тів за спец. "Мова і л-ра" (англ. мова) / Г. І. Студенець ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К. : [б.в.], 1998. - 118 с.

 2. Історія англійської мови [Текст] : метод. вказівки для студ. 3 курсу ф-ту інозем. мов / уклад. С. І. Потапенко ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДПУ, 2000. - 44 с.

 3. Історія англійської мови [Text] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Васюченко ; Дніпропетровська академія управління, бізнесу та права. Кафедра англійської філології та перекладу. - Д. : Видавництво ДАУБП, 2001. - 214 с.: іл. - Альтернативное название : A History of English/ G.A.Vasyuchenko. - Библиогр.: с. 209-211.

 4. Теорія та історія англійської мови як другої іноземної [Text] : навч. посібник / уклад. О. Д. Огуй [та ін] ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Рута, 2002. - 164 с. - Альтернативное название : Lecture notes of theory and history of English as a second language.

 5. Історія англійської мови [Text] : посіб. для студ. та виклад. вищ. навч. закл. / Л. Г. Верба. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 304 с. - Альтернативное название : History of the English Language/ L.Verba.

Additional literature:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.