Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекції.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
64.45 Кб
Скачать

Листи Міністерства освіти і науки України

1. Про планування діяльності, ведення до­кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за № 1/9-352).

2. Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000 за № 109).

3. Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи прак­тичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).

4. Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701)

5. Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479).

8. Про статистичний звіт, нормативи часу на основні види робіт соціальних педагогів; річний та щоденний облік роботи практич­них психологів і соціальних педагогів (від 05.03.08 за №/9-128).

9. Про поширення категорій педагогічних працівників на педагогічне навантаження (лист МОН України від 07.1 0.07 за № 1 /9-623).

10. Про розраху­нок чисельності посад практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів се­лищ міського типу (від 07.10.07 за № 1/9-624).

11. "Щодо подолання злочинності  серед неповнолітніх та організації  профілактичної роботи" (лист МОН №1/9-623 від 13.09.10 р.)

12. "Про сприяння у розвитку психологічної служби системи освіти"( лист МОН 05.08.2010р. 1/9 -530).

Інші регламентуючі документи

1. Посадова інструкція практичного психо­лога дошкільного навчального закладу.

2. Графік роботи, затверджений керівником закладу.

3. Циклограма, затверджена керівником закладу.

4. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вихователів і працівників навчально­го закладу.

4

- Конституцїєю України;

- Національною доктриною розвитку освіти;

- Законом України «Про освіту»;

- Законом України «Про загальну середню освіту» 1999р;

- Указом Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»;

- Державними Програмами;

- Концепцією профільного навчання в старшій школі;

- Програмою виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;

- Міжгалузевою комплексною програмою «Здоров’я нації»; Концепції розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом МОНУ №912 від 01.10.2010 р.;

- наказом МОН від 02.07.2009р. №616 «Положення про психологічну службу в системі освіти Україні»;

- листом МОНУ № 1-9-272 від 02.08.2001р. "Про особливості діяльності практичних психологів ЗНЗ»; листом МОНУ №1-9-488 від 04.07.12 р. "Щодо організації та проведення "години психолога" у ЗНЗ"; листом МОНУ №66-1 від 13.07.2012 р. "Про планування "години психолога";

- наказом МОНУ від 06.08.2013 р. №1106 "Про затвердження Плану заходів МОНУ щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 р.";

- листом МОНУ від 08.07.2013 р. №1/9-479 "Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 н.р.";

- методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи;

- Конвенцією ООН «Про права дитини»;

- Загальною Декларацією прав людини.

5

Планування діяльності:

Складання плану роботи практичного психолога в початковій школі на поточний рік.

На кожен місяць окремо(Вересень, Жовтень, Листопад, Грудень, Січень, Лютий, Березень, Квітень, Травень

Зміст роботи , З ким проведено, Очікуваний результат, Де буде використано.

1. Психопрофілактична робота

2. Психодіагностична робота

3. Психокорекційна робота

4. Консультаційна робота

5. Психологічна просвіта

6. Організаційна методична робота

7.Навчальна діяльність

Організація робочого місця:

Безумовно, практичному психологу важливо самостійно, творчо підійти до організації робочого місця. Фахівці пропонують наступне зразкове матеріальне забезпечення робочого місця психолога.

1. Робочий кабінет психолога з сейфом для зберігання матеріалів.

2. Кімната психологічного розвантаження для: 

- Проведення психологічної релаксації;

- Зняття нервово-психологічної напруги; емоційного розвантаження; 

- Індивідуального та групового психологічного консультування; 

- Психопрофилактических та психокорекційних заходів; 

- Роботи пункту, пошти або телефону довіри.

3. Матеріальна база психотерапевтичного впливу: 

- Аудіотехніка; 

- Аудіокасети з записами психотерапевтичного характеру; 

- Проекційна апаратура; 

- Проекційні матеріали психотерапевтичного характеру; 

- Спеціальна світлотехнічна система та інші засоби, що сприяють здійсненню психотерапевтичного впливу.

4. Матеріальна база психодіагностики: 

- Канцелярське приладдя; 

- Аудіотехніка із записами стимульного матеріалу, спеціальні бланки; 

- Персональний комп'ютер, калькулятор і інша організаційна техніка.

5. Матеріальна база психологічного освіти та психологічної підготовки: 

- Навчально-методичні матеріали; 

- Наочні посібники; 

- Спеціально обладнане приміщення.

6

Особистісні якості спеціаліста-психолога мають першочергове значення для клієнтів. Чимало з них, які вважаються важливими у роботі, мають етичні та моральні компоненти і, відповідно, розглядаються як достоїнства особистості. Неприйнятно говорити, щоб усі спеціалісти володіли цими якостями, оскільки дуже важливо, щоб ці особистісні якості, які глибоко вкоренилися у людині, випливали та розвивалися з її особистих зобов'язань, а не з вимог зовнішніх авторитетів.

Виділяють такі особистісні якості:

емпатія (з грецьк. етраікеіа - співпереживання) феномен спілкування, виражений здатністю людини до мимовільного переживання тих емоцій, які виникають в іншої ЛЮДИНИ в процесі спілкування з нею;

чесність — особисті зобов'язання до відповідності між тим, що заявлено, і тим, що зроблено;

цілісність - особистісна прямота, чесність і адекватність; стійкість - здатність мати справу зі скаргами клієнтів без гою, щоб почувати себе приниженим;

скромність - здатність точно оцінювати і визнавати свої сильні та слабкі сторони; компетентність - ефективне застосування навичок і знань, необхідних для того, щоб робити те, що вимагається;

справедливість - послідовне застосування відповідних критеріїв для інформованих рішень і дій;

мудрість - володіння вагомими судженнями, які збагачують практику;

сміливість - здатність діяти, незважаючи на відомі небезпеки, ризик та невизначеність.

І.В.Вачков виділяє такі особистісні риси, бажані для практичного психолога:

 • концентрація на клієнті, бажання та можливість йому допомогти;

 • відкритість до відмінних від своїх власних поглядів і суджень, гнучкість і терплячість;

 • емпатійність, сприйнятливість, здатність створювати атмосферу емоційного комфорту;

 • ав­тентичність поведінки (здатність демонструвати справжні емоції та і ісреживання);

 • ентузіазм і оптимізм, віра у здібності учасників групи/клієнта до зміни та розвитку; врівноваженість, терплячість до фрустрації та невизначеності, високий рівень саморегуляції; впевненість у собі, позитивне самоставлення, адекватна самооцінка, усвідомлення власних конфліктів, потреб, мотивів; багата уява та інтуїція; високий рівень інтелекту.

Вимоги до психолога-спеціаліста (професіонала):

- наявність теоретичної бази систематизованих і узагальнених знань про психіку та психологію);

- наявність документа про психологічну освіту, який слугує знаком професіоналізму;

- опір на метод наукового пізнання, який дозволяє психологу не тільки орієнтуватися у різноманітних наукових проблемах, але й уміти знаходити їх для себе там, де пересічна особистість їх просто не здатна побачити;

- використання спеціально розроблених у психології засобів - методик.

7

Практичний психолог виконує такі функціональні завдання та обов‘язки:

1. Бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я.

2. Консультує керівників та інших працівників закладу з питань практичного використання психології в організації навчально-виховного процесу.

3. Проводить психолого-педагогічну діагностику готовності учнів до навчання та сприяє їхній адаптації до нових умов навчально-виховного процесу, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку.

4. Розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових, інших особливостей учнів.

5. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих учнів, та вибору учнями професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя.

6. Здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків.

7. Виявляє і обстежує учнів, які потребують психічної корекції та психорегуляції, надає їм психолого-педагогічну підтримку.

8. Формує психологічну культуру учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

9. Стверджує настановами й особистим прикладом повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища.

10. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

11. Захищає учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.

12. Пропагує здоровий спосіб життя.

13. Провадить психологічну експертизу й психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх, а також соціально-психологічні та соціологічні дослідження (зокрема моніторингові), виходячи з актуальних потреб закладу.

14. Веде облік своєї роботи та оформляє робочу документацію, подає у встановлені терміни необхідну звітну документацію керівництву закладу, навчально-методичному центру психологічної служби та іншим доречним органам.

15. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, загальну культуру.

16. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що їх організовують районний (міський) навчально— методичний кабінет (центр) психологічної служби.

Соціальний педагог навчального закладу:

 • вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку вихованців, учнів і студентів, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних та дитячих громадських організацій;

 • досліджує спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та джерела негативного впливу на вихованців, учнів і студентів;

 • прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості вихованця, учня, студента чи групи;

 • прогнозує результати навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості; дає рекомендації вихованцям, учням, студентам, батькам або особам, які їх замінюють, вчителям, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки;

 • надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим і молодіжним громадським організаціям, вихованцям, учням, студентам, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;

 • сприяє захисту прав вихованців, учнів і студентів, представляє їхні інтереси у службі у справах дітей, у правоохоронних та судових органах;

 • бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню негативних явищ серед вихованців, учнів, студентів;

 • надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб вихованців, учнів і студентів;

 • здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій вихованців, учнів і студентів;

 • сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.

8

Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального закладу.

1. Практичний психолог у національній системі професійної класифікації належить до професійної групи «Професіонали», а за своїм статусом у системі освіти — до педагогічних працівників.

2. Призначення на посаду та звільнення з посади практичного психолога здійснюється начальником міського управління освіти (іншого відповідного органу) за погодженням з районним (міським) навчально-методичним кабінетом (центром) психологічної служби системи освіти (або з методистом з психологічної служби районного (міського) методичного кабінету).

3. Адміністративно підпорядковується керівнику загальноосвітнього навчального закладу, а в частині науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби — районному (міському) методичному кабінету (центру) психологічної служби (або методисту з психологічної служби).

4. Документи, якими керується у роботі практичний психолог: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», іншими відповідними нормативно-правовими актами, наказами органів управління освітою всіх рівнів, етичним кодексом психолога, Статутом (Положенням) закладу, наказами та розпорядженнями керівника закладу, Положенням про психологічний кабінет навчального закладу, Правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

5. Мета діяльності — психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників, у зв’язку з чим практичний психолог виконує такі основні функції:

 • участь у навчально-виховному процесі для забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їхнього повноцінного психічного здоров’я;

 • психолого-педагогічна діагностика готовності учнів до навчання, сприяння їхній адаптації до умов навчально-виховного процесу з врахуванням їхнього рівня психічного розвитку;

 • розробка та впровадження розвивальних, корекційних програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей учнів;

 • сприяння вибору учнями професій з урахуванням їхніх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей;

 • психологічна діагностика і психолого-педагогічна корекція девіантної поведінки учнів;

 • формування психологічної культури учнів, педагогів, батьків або осіб, які їх замінюють; консультування з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

6. Робоче місце практичного психолога знаходиться в окремому приміщенні (кабінеті), забезпеченому необхідними матеріальними та методичними засобами (посібниками) для проведення організаційно-методичної, психодіагностичної, консультаційної корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.