Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oper_me-nt_kursach.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
189.95 Кб
Скачать

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ]: навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ —IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. — 80 Міn / 700 МВ. — Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RАМ; Windows 95, 98, 2000, ХР; МS Word 97-2000,— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. — К.: СD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ): кольор.; 12 см. — (Всеукр. Перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266; 32 МB RАМ; СD-RОМ Windows 98/2000/NT/ХР. — Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

5 Правила оформлення додатків

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках після списку використаних джерел. Додатки розміщують у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки оформляють на окремих сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Угорі сторінки малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, З, Й, Ь, Г', О, Ч, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом "Додаток" симетрично відносно сторінки.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. - Вид. 2-ге, виправл. і допов. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 532 с.

 2. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. - К. : Кондор, 2005. - 228 с.

 3. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гэлловэй. - СПб. : Питер, 2002. - 320 с.

 4. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н.В. Микитенко. - К.:КНТЕУ, 2009.-197 с.

 5. Стивенсон В. Дж. Управление производством: пер. с англ. / В. Дж. Стивенсон. - М. : ООО Изд-во «Лаборатория базових знаний», ЗАО «Изд-во Бином» 1999. - 926 с.

 6. Сумець О.М. Основи операційного менеджменту : підруч. для студ. ВНЗ. / О.М. Сумець. - К.: Професіонал, 2005. -414 с.

 7. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : підручник / М.Д. Ханна. - К. : ЗАТ «Віпо», 2003. - 225 с.

 8. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. - 10-е изд. / Р.Б. Чейз, Ф.Р. Якобс, Н.Дж. Эквилайн. - М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. - 1184 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]