Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oper_me-nt_kursach.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
189.95 Кб
Скачать

5 Порядок рецензування та захисту курсової роботи

Курсова робота подається на кафедру за затвердженим графіком. Протягом 12 днів вона перевіряється та рецензується викладачем кафедри. Перевірена робота повертається студенту для підготовки до захисту.

При підготовці до захисту студент повинен уважно ознайомитися з усіма зауваженнями і продумати відповіді на них. Якщо в роботі допущені арифметичні помилки і методичні неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в кінці роботи після підпису викладача. Роботи, які не відповідають вимогам за змістом або оформленням, до захисту не допускаються і повертаються студентам на доопрацювання або перероблення.Захист складається з усного повідомлення про результати виконання роботи і відповідей на запитання викладача. Підтримується відкритий захист курсової роботи. Після захисту курсової роботи виставляється підсумкова оцінка, яку проставляють в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

6 Основні теми курсових робіт (рекомендовані)

Теми курсових робіт з дисципліни «Операційний менеджмент»

1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту організації

2. Операційна функція організації та її галузеві особливості

3. Системний підхід до операційного менеджменту організації

4. Принципи, функції та методи операційного менеджменту організації

5. Операційний менеджер як суб’єкт управління виробничими операціями організації

6. Функції та завдання операційного менеджменту організації

7. Управлінські рішення в операційному менеджменті організації

8. Роль операційного менеджменту у забезпеченні конкурентоспроможності організації

9. Операційна система організації як об’єкт операційного менеджменту

10. Структурна характеристика операційної системи організації

11. Процесна характеристика операційної системи організації

12. Життєвий цикл і режим функціонування операційної системи організації

13. Концепція життєвого циклу операційної системи організації та її реалізація

14. Управління матеріальними потоками в операційній системі

15. Управління інформаційними потоками в операційній системі

16. Сучасні інформаційні технології в управлінні виробничими операціями організаціїї

17. Процесний підхід в операційному менеджменті організації

18. Ситуаційний підхід в операційному менеджменті організації

19. Форми та методи організації операційного процесу виробництва товарів

20. Структура і тривалість операційного циклу виробництва товарів (послуг)

21. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи організації

22. Розвиток і реалізація операційної стратегії організації

23. Стратегічні операційні рішення в операційному менеджменті організації

24. Конкурентні пріоритети операційної стратегії організації

25. Вплив операційної стратегії на конкурентоспроможність організації

26. Вибір стратегічних операційних альтернатив розвитку організації

27. Життєвий цикл операційної системи організації та операційна стратегія

28. Стратегія технічного розвитку операційної системи організації

29. Операційна та маркетингова стратегія організації: взаємозв’язок та взаємообумовленість

30. Управління процесом проектування операційної системи організації

31. Функціонально-вартісний аналіз та інжиніринг в процесі проектування продукту (послуги)

32. Сучасні методи проектування продукту (послуги)

33. Управління якістю при проектуванні продукту (послуги)

34. Проектування продукту (послуги) на основі сучасних операційних технологій

35. Проектування і розвиток операційного процесу виробництва товарів

36. Вибір форми та методів організації операційного процесу виробництва товарів

37. Проектування виробничої потужності організації

38. Вибір устаткування та методів його розміщення в підприємстві

39. Вибір місця розташування організації

40. Проектування робіт та нормування праці в операційному менеджменті організації

41. Оперативне управління операційною діяльністю організації

42. Організація диспетчеризації виробництва товарів

43. Тактичні операційні рішення в операційному менеджменті організації

44. Тактичне планування операційної діяльності організації

45. Обґрунтування виробничої програми підприємства

46. Оперативне планування операційної діяльності підприємства

47. Методи та інструменти поточного планування операцій в організації

48. Календарно-виробниче планування операційної діяльності підприємства

49. Контроль реалізації операційної функції організації

50. Оперативне управління функціонуванням операційної системи організації

51. Управління матеріально-технічним забезпеченням операційної діяльності організації

52. Управління матеріальними запасами операційної діяльності організації

53. Організація контролю операційного процесу в організації

54. Управління поточним функціонуванням операційної системи організації

55. Сучасний інструментарій та методи планування роботи операційної системи організації

56. Оптимізація товарної номенклатури та асортименту виробництва продукції (послуг)

57. Управління технічними ресурсами операційної системи організації

58. Управління матеріально-сировинними ресурсами та запасами операційної системи підприємства

59. Оптимізація функціонування основного виробництва (товарів, послуг)

60. Оптимізація функціонування допоміжного виробництва (товарів, послуг)

61. Оптимізація функціонування обслуговуючого виробництва на підприємстві

62. Логістичний підхід до управління операціями виробничого процесу

63. Система управління операціями за методом „точно вчасно

64. Система управління операціями за методом МRP

65. Управління диверсифікацією операційної функції організації

66. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві

67. Управління освоєнням виробництва нової продукції на підприємстві

68. Управління технічним переозброєнням виробництва товарів

69. Управління ресурсним потенціалом операційної системи організації

70. Проектний підхід до управління операціями організації

71. Проектний менеджмент як інструмент управління процесами створення та розвитку операційної системи організації

72. Сітьове планування та управління в операційному менеджменті організації

73. Календарне планування розробки та реалізації проекту операційної діяльності організації

74. Всеосяжне управління якістю (TQM) як базова концепція сучасного операційного менеджменту організації

75. Система управління якістю товарів (послуг) в організації

76. Організаційне та програмне забезпечення управління якістю товарів (послуг)

77. Методи та інструменти контролю якості товарів (послуг) в організації

78. Система управління продуктивністю операційної діяльності організації

79. Оцінювання та резерви підвищення продуктивності операційної діяльності організації

80. Оцінювання ефективності операційного менеджменту організації

81. Автоматизовані системи управління в операційному менеджменті організації

82. Теорія масового обслуговування в управлінні операціями організації

83. Економіко-математичні моделі і методи в операційному менеджменті організації

84. Метод «дерева рішень» в управлінні операціями підприємства

85. Концепція мінімально ефективного масштабу виробництва в операційному менеджменті організації

86. Особливості процесу ухвалення рішень на операційному рівні.

87. Роль і місце операційного менеджменту в організаційній структурі підприємства.

88. Дослідження операцій як елемент розвитку операційного менеджменту.

89. Особливості операційної стратегії у виробництві (сфері обслуговування).

90. Управління трудовими ресурсами як елемент операційного менеджменту.

91. Управління ресурсами як елемент операційного менеджменту.

92. Аналіз ефективності роботи операційної системи.

93. Поопераційне проектування і виробництво глобального продукту.

94. Управління витратами при створенні товарно-матеріальних запасів.

95. Управління витратами як елемент операційного менеджменту.

96. Вимоги до якості і витрати на забезпечення якості.

97. Особливості планування завантаження потужностей на підприємствах різного типу.

98. Календарне планування роботи персоналу у сфері послуг.

99. Планування пропускної спроможності сервісного підприємства.

100. Управління закупівлями в умовах мінімізації витрат підприємства.

Дотаток А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]