Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oper_me-nt_kursach.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
189.95 Кб
Скачать

2 Підбір літератури та збір вихідних даних

Підбір наукової літератури за темою є важливою складовою частиною курсової роботи і проводиться самостійно.

Студент повинен ознайомитися з основними теоретичними роботами (монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) за досліджуваною темою. Рекомендується попередньо проконсультуватися з викладачем.

Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги обласної наукової бібліотеки ім. М. Горького, наукової бібліотеки університету, бібліотеки за місцем проживання.

Рекомендується використовувати статті і конкретні дані, які публікуються у журналах: "Научно-техническия информация (НТИ). Серия 2: "Информационные процессы и системы", "Системные исследования и информационные технологии", "Економіка України", "Економіст", "Актуальні проблеми економіки", "Персонал", "Проблеми теорії та практики управління", "Менеджмент в Росии та за рубежом", "Маркетинг в Україні", "Логістика", "Проблеми науки", "Бізнес-Інформ", "Бізнес", "Галицькі контракти", "Вопросы экономики" та інших. Необхідно стежити за матеріалами про соціально-економічний розвиток країни, які опубліковані на сторінках центральних і обласних газет.

Особливе значення має використання даних конкретного підприємства або організації. Підібраний матеріал необхідно використовувати не тільки для ілюстрації теоретичних положень теми, які розглядаються, а й як вихідну базу творчого вивчення досліджуваного явища та процесу, визначення узагальнюючих характеристик або пошуку закономірностей у розвитку.

3 Структура курсової роботи

Курсова робота складається із таких елементів:

- титульного аркуша (додаток А);

- змісту ;

- вступу (2 сторінки);

- першого розділу (близько 40 % загального обсягу роботи);

- другого розділу (близько 40 % загального обсягу роботи);

- третього розділу (близько 20 % загального обсягу роботи);

- висновків (2 сторінки);

- списку використаних джерел;

- додатків (у разі необхідності).

Зміст основних частин курсової роботи:

Вступ (близько 2 сторінок)

У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми;

 • коротку характеристику джерел, аналітичний огляд літератури, в якій досліджуються різні аспекти обраної теми мету роботи;

 • задачі, поставлені відповідно до мети;

 • предмет та об’єкт аналізу курсової роботи;

 • стислу характеристику розділів курсової роботи.

У першому розділі (не менше 10 сторінок машинописного тексту) потрібно викласти основні теоретичні й методичні положення теми, проблемні питання, уточнити їх та поглибити з урахуванням сучасних тенденцій розвитку предмета аналізу.

Автору слід показати:

 • глибокі знання сучасного рівня економічних досліджень;

 • особливості планування згідно з обраною темою елементів операційної системи;

 • класифікаційні категорії процесів та елементів за обраною темою;

 • понятійний апарат стосовно процесів та елементів операційного менеджменту.

Другий розділ ( не менше 10 сторінок машинописного тексту) повинен містити в собі економічний аналіз однієї, декількох або всіх операцій за визначеними в першому розділі класифікаційними категоріями та понятійним апаратом стосовно до конкретної сфери операційного менеджменту (виробництво, сфера послуг). При цьому можуть використовуватися сучасні статистичні, графічні, табличні та економіко-математичні методи аналізу із застосуванням ЕОМ.

У третьому розділі (не менше 5 сторінок машинописного тексту) даються конкретні економічно та соціально обґрунтовані пропозиції щодо аналізу окремих підсистем операційної системи досліджуваного об'єкта, яким слід обрати окреме підприємство. Таким підприємством може бути місце проходження виробничої практики, місце роботи слухача заочного відділення або вільно обране підприємство.

При цьому для визначених у другому розділі операцій (операції) необхідно розрахувати та проаналізувати продуктивність операційної системи, для чого слід визначити відношення готової продукції (послуг) до вхідних компонентів у разі можливості їх визначення для обраного підприємства:

Інформаційна база для проведення практичного розрахунку повинна містити такі вхідні дані стосовно до обраного підприємства:

 • номенклатура (асортимент) виробів (послуг) (вибрати не менше трьох);

 • обсяг випуску виробів (надання послуг) згідно з прогнозованим попитом на визначений період по місяцях;

 • трудомісткість одиниці виробу (послуги);

 • витрати на матеріали на одиницю виробу (послуги), грн;

 • витрати на оплату праці, грн, на одиницю виробу (послуги);

 • витрати, пов’язані з найманням, звільненням робітників та використанням субпідряду або надстрокової роботи;

 • вартість дефіциту;

 • витрати на зберігання запасів;

 • кількість одиниць обладнання, що забезпечують виробництво продукції (надання послуг) згідно з визначеною номенклатурою (асортиментом) тощо.

У висновках ( близько 2 сторінок) стисло формулюються головні теоретичні та практичні висновки, рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань. Дається аналіз проведеного розрахунку показника продуктивності та на підставі проведених розрахунків надаються рекомендації щодо управління окремими операціями в операційній системі, а також формування операційної функції залежності вхідних компонентів (випуск товарів та надання послуг) від вхідних (трудових, матеріальних та капітальних ресурсів).

Список використаних джерел повинен містити не менше 30 літературних джерел, на 80 % із яких у тексті роботи повинні бути посилання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]