Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Oper_me-nt_kursach.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
189.95 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Менеджменту»

„Затверджую”

Перший проректор

___________ В.Г. Прушківський

«______» _____________ 20__р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з курсу «Операційний менеджмент»

для напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент

з подальшим навчанням за спеціальністю 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування

Укладач доцент І.А.Нечаєва

Методичні вказівки

затверджені на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 4

від 20. 08. 2014 р.

Зав. кафедри _____________ (П.В.Ґудзь)

Схвалено:

Голова НМК факультету ________________ (В.В. Корольков )

Запоріжжя-2014

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент ” з подальшим навчанням за спеціальністю 7.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування» складені на основі навчальної програми «Операційний менеджмент», «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ЗНТУ» та «Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів ЗНТУ».

Виконавець: доц. каф. менеджменту І.А. Нечаєва.

Методичні вказівки обговорені та затверджена на засіданні кафедри менеджменту протокол № від « » 2014 р.

Завідувач кафедри П.В.Гудзь

Відповідальний

за випуск: О.Б. Кoрякіна

Рецензенти:

Методичні вказівки схвалені радою факультету економіки та управляння

Протокол № від « » 2014 р.

Голова ради В.В.Корольков

ЗМІСТ

1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання 6

2 Підбір літератури та збір вихідних даних 7

3 Структура курсової роботи 8

4 Порядок викладення матеріалу і оформлення курсової роботи 10

5 Порядок рецензування та захисту курсової роботи 11

6 Основні теми курсових робіт (рекомендовані) 12

Додаток Б 18

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

Список літератури.....................................................................................................

1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання

Важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх спеціалістів є навчально-дослідна курсова робота. Згідно з навчальним планом курсова робота з «Операційного менеджменту» виконується студентами спеціальності "Менеджмент організацій та адміністрування".

Курсова робота з дисципліни "Операційний менеджмент" є самостійним закінченим рішенням наукового або прикладного організаційно-економічного завдання.

Тематика і зміст курсової роботи визначається основними задачами вивчення дисципліни та відповідає темі дипломної роботи.

Тематика курсових робіт може бути згрупована так:

1) теми, які пов'язані з питаннями, що стосуються виробничої сфери або сфери послуг;

2) теми комплексного характеру, які окреслені рамками окремого підприємства;

3) теми, які висвітлюють окремі операції операційної системи.

У процесі курсового проектування студент повинен показати знання у сфері:

1) методики проведення організаційно-економічного аналізу операційної системи на підприємстві;

2) методики та техніки проектних розрахунків окремих елементів операційної системи (визначення прогнозованого попиту, необхідної кількості персоналу, рівня запасів, пропускної можливості робочих місць та ін.);

3) методики та техніки економічних розрахунків, що пов’язані з оцінкою продуктивності операційної системи в цілому або окремих її елементів.

Курсова робота виконується на основі теоретичних знань та практичних навичок, що були одержані в процесі вивчення курсу "Операційний менеджмент ".

Курсова робота може виконуватись як частина кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту та дипломної роботи спеціаліста.

Курсова робота повинна сприяти не тільки більш повному засвоєнню та закріпленню теоретичних знань, а й набуттю студентами практичних навичок управління окремими операціями в операційній системі.

У процесі виконання курсової роботи студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою за обраною темою, періодичними виданнями, матеріалами, зібраними на підприємствах та в установах, виконувати організаційно-економічні розрахунки та обґрунтовувати запропоновані заходи, набуває навичок дослідної роботи, а також викладення її результатів.

Обсяг курсової роботи складає 30-35 друкованого тексту на стандартних аркушах білого паперу формату А4, не враховуючи списку літератури та додатків.

При виконанні курсової роботи студент повинен:

1 Вибрати тему, погодити з викладачем та затвердити її.

2 Підібрати необхідну для проведення досліджень та розкриття теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання, та спробувати дати їм критичну оцінку.

3 Зібрати матеріал, необхідний для проведення дослідження, або підібрати ілюстративний матеріал, використовуючи для цього офіційні публікації та звітність підприємств або організацій.

4 Виконати дослідження та оформити його у вигляді курсової роботи за встановленими вимогами.

Студент розробляє план курсової роботи, який відображає основні напрямки дослідження, та погоджує його з викладачем. У ході роботи цей план може уточнюватись. Окремі розділи плану повинні бути логічно взаємопов'язані.

Після закінчення курсової роботи її необхідно подати на кафедру та захистити.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]