Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет по практике.docx
Скачиваний:
46
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
133.16 Кб
Скачать

Зміст

  1. Щоденник…………………………..……………………………………….

  1. Характеристика студента…………………………………………………..

  1. Календарний план………………………………………………………..

4. Організаційно-економічна характеристика підприємства…………………….

5. Звіт про виробничу практику з фінансового обліку:

5.1. Організація бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах ………………………………………………………………………..

5.2. Облік касових операцій…………………………………………….…………...

5.3. Облік операцій на рахунках в банку……………………………………………

5.4. Облік розрахунків з дебіторами………………………………….……………..

5.5. Облік розрахунків за зобов`язаннями…………………………….……………

5.6. Облік кредитів та інших позичкових коштів………………………………….

5.7. Облік виробничих запасів………………………………………………………

5.8. Облік продукції сільськогосподарського призначення…………..………….

5.9. Облік поточних біологічних активів тваринництва…………………………..

5.10. Облік основних засобів…………………………………………..……………

5.11. Облік довгострокових біологічних активів………………………..…………

5.12. Облік капітальних інвестицій,…………………………………………..…….

5.13. Облік праці та її оплати………………………………………………………..

5.14. Облік власного капіталу та забезпечення зобов`язань………………………

5.15. Облік реалізації продукції, матеріалів, робіт і послуг………………………

5.16. Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності………….…….

6. Звіт з організації і методики економічного аналізу:

6.2. Організація і методика аналізу на підприємстві:

6.2.1. Організація аналітичної роботи………………………………………………

6.2.2. Стан організації оперативного аналізу…………………………….…………

6.2.3. Організація підсумкового аналізу діяльності підприємства…………….....

Висновки ........................................................................................................................

Додатки……………………………………………………..………………………

4. Організаційно-економічна характеристика підприємства

Державне підприємство «Дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України» було створено у 1937 році. Місце знаходження господарства: Україна, Харківська область, Харківський район, с. Радгоспне, вул. Насіннєва, 19. Розташоване в 15 км від Харкова. До пунктів здачі сільськогосподарської продукції приблизна відстань 18 км.

Господарство знаходиться в лісостеповій зоні, де середня температура січня становить: -7,4º, а в червні: +20º. Ґрунтовий покрив переважно становлять звичайні і опідзолені чорноземи, які характеризуються високою природною родючістю. Кількість річних атмосферних опадів становить 450 – 500 мм.

Сукупність природних чинників в зоні – родючі ґрунти і достатня кількість річних атмосферних опадів – створює сприятливі умови для сільськогосподарського виробництва. До того ж на розвиток рослинницьких галузей позитивно впливає характерний для них температурний режим зональних умов.

ДП «ДГ «Елітне» підпорядковане Національній академії аграрних наук України. Воно має державну форму власності і діє на основі статуту. Метою створення цього господарства є проведення наукових досліджень, апробація їх результатів та впровадження їх у виробництво. Господарство активно сприяє роботі інституту рослинництва та інших наукових установ у проведені наукових досліджень. Разом з науковими установами бере участь у проведенні наукових проектів, в їх діяльності по поширенню серед державних, колективних та інших сільськогосподарських організацій наукових досягнень. Основною задачею господарства є вирощування елітного та репродуктивного насіння сільськогосподарських культур.

Економічною основою діяльності господарства є державна власність України на основні фонди та інше майно, закріплене Академією за господарством, а також землі Академії, які були надані господарству згідно державного акту на право користування нею. Землі господарства являються загальнодержавною власністю та призначені для виконання його статутних цілей і завдань. Господарство не може змінити форму власності, тобто на його території не може бути створено господарство з іншою формою власності, а землі не можуть бути передані в оренду й на них не можуть створюватись селянські та фермерські господарства. Академією дозволено для залучення додаткових коштів для своєї діяльності брати участь у діяльності спільних підприємств і інших підприємницьких структур. Але на ці цілі не дозволяється використовувати державні кошти. Академією забороняється передавати закріплені за господарством основні засоби та інше державне майно до статутного фонду створених спільних та підприємницьких структур. Оскільки господарство не проходило процес реформування, то воно практично зберегло ту організаційно-економічну структуру та ті землі, які були у нього до процесу розпаювання і на сьогоднішній день не орендує земель.

Серед джерел формування майна господарства є бюджетні асигнування Академії, відрахування з інноваційного фонду, доходи держави від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності, кредити банків та інших кредиторів, придбання майна іншого підприємства, капітальні вкладення і дотації з бюджетів, безоплатні або благодійні внески, інші джерела.

Дослідне господарство здійснює свою діяльність на основі Господарського кодексу України, статуту Академії та її постанов і наказів, а також статуту інституту рослинництва. Господарство має власний баланс, поточний та інші рахунки в банку, відокремлене майно. Також, як і будь-яка юридична установа, господарство має печатку, штамп та інші атрибути, які йому необхідні для здійснення діловодства.

Організаційною структурою досліджуваного підприємства є цехова структура. Всі виробничі підрозділи об’єднані у два цехи: рослинництва і тваринництва. Допоміжні, обслуговуючі та підсобні виробництва включають наступні підрозділи: центральний склад, два механізованих зернотоки, автопарк, ремонтну майстерню, будівельну бригаду і столярню, крупорушку та олійницю.

В господарстві запроваджена лінійно-функціональна система управління, при якій лінійне управління поєднується з консультаційним обслуговуванням з боку відповідних функціональних служб.

Управління виробничими підрозділами здійснюється на двоступінчатій основі, коли керівники низової ланки підпорядковані директору господарства. Управління допоміжними, обслуговуючими, підсобними підрозділами здійснюється також на двоступінчатій основі, коли керівники підрозділів безпосередньо підпорядковані заступнику директора господарства.

Організаційно-економічну характеристику підприємства доцільно розпочати із визначення його розмірів, враховуючи всі фактори, а саме: рівень технічної оснащеності господарства, його організаційну структуру, ступінь спеціалізації і концентрації виробництва, рівень і кваліфікацію кадрового забезпечення. Оптимальним є такий розмір підприємства, який у певних природно-економічних умовах забезпечує максимальний вихід продукції і прибутку при мінімальних затратах праці та капіталу.

Розглянемо динаміку показників розміру ДП «ДГ «Елітне» ІР НААН» у таблиці 2.1. Досліджуване господарство у цілому забезпечене необхідними ресурсами, про що свідчать дані вказаної таблиці.

Виходячи з даної таблиці, можна зробити висновок, що в цілому прослідковується позитивна тенденція щодо показників розміру досліджуваного підприємства. Так, валова продукція сільського господарства в постійних цінах 2010 року у 2014 р. порівняно з 2011 р. збільшилась на 47,7%. Площа сільськогосподарських угідь (у т.ч. й ріллі) досліджуваного господарства має тенденцію до зменшення: порівняно з 2011 роком у 2014 році зменшилась на 15%.

Власний капітал в 2014 р. дещо зріс порівняно з попереднім роком. Хоча взагалі з 2011 р. ці показники зменшуються на 4,2% . Середньорічна вартість активів також має тенденцію до зменшення: у 2014р. вона становить 19609,5 тис. грн, порівняно із 21116,5 тис. грн. у 2011р. Чисельність працівників скорочується: на 10% порівняно з 2011 р.

Таблиця 2.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.