Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
111ВЕТ_ ОПТИМІЗ.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
1.31 Mб
Скачать

14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки для вирішення оптимізаційних задач ветеринарії у середовищі ms excel

для самостійної роботи студентів

з дисципліни Інформаційні технології у ветеринарній медицині

Галузь знань: 11001 Ветеринарія

Спеціальність: 8.11010101 Ветеринарна медицина

ОКР: магістр

Термін навчання: повний

ДНІПРОПЕТРОВСЬК 2014

Укладач канд. техн. наук, доцент Харченко Є.М.

Рецензент доктор екон. наук, професор Васильєва Н К.

У вказівках наведені основні поняття та приклади застосування електронних таблиць для вирішення оптимізацій них задач лінійного програмування у середовищі електронних таблиць MS Excel.

Вказівки призначені для студентів ветеринарних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Наведені приклади та завдання для вирішення задач оптимізації сполучення голів сільськогоспо-дарських тварин та визначення оптимального варіанта добового раціону годівлі тварин.

Вказівки призначені для самостійної роботи студентів ветеринарних спеціальностей.

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем і технологій.

Протокол №1

від 27.08.2014 року

Вирішення оптимізаційних задач лінійного програмування в середовищі

електронних таблиць Excel.

1.Основні зведення про математичне моделювання процесів.

Під моделюванням розуміється відтворення поводження якої-небудь реальної системи на побудованому за визначеними правилами її аналогу.

Математична модель на відміну від фізичної не зберігає геометричної подібності з об'єктом, вона абстрактна.

Економічна модель представляє вираження загальних взаємозв'язків і закономірностей явищ у математичній формі.

Математичне моделювання систем і процесів дозволяє експериментувати, не прибігаючи до досвіду – досить побудувати математичну модель і ”програти” її на персональному комп'ютері. Для цього всі характеристики і властивості досліджуваного процесу треба записати математичною мовою за допомогою математичних символів.

Основні етапи моделювання

1. Вивчення процесу. Приступаючи до моделювання процесу, необхідно вивчити його по літературних джерелах чи у натурі. При цьому виявляються внутрішні характеристики якісних і кількісних сторін процесу і взаємозв'язку між ними.

2. Постановка задачі. На цьому етапі формулюється словесна постановка задачі. Вона повинна бути, чіткою і містити ясні відповіді на питання: що відомо, на які питання необхідно відповісти, яка мета рішення задачі і при яких умовах вона досягається.

3. Побудова математичної моделі. Оптимізаційні моделі представляються задачами досягнення чи мінімуму чи максимуму цільової функції (Zmin(max)). На етапі моделювання ціль задачі, економічні умови, зовнішні і внутрішні зв'язки виражаються в алгебраїчній формі за допомогою економічної символіки. Модель задачі лінійного програмування в загальному виді записується в такий спосіб.

Визначити значення функції мети:

Zmin(max) = C1X1 + C2X2 + … + CnXn

при умовах - обмеженнях :

a11x1 + a12x2 + a13x3 + …. + a1nxn <= b1;

a21x1 + a22x2 + a23x3 + …. + a2nxn >= b2;

a31x1 + a32x2 + a33x3 + …. + a3nxn = b3;

………………………………………….

am1x1+am2x2 + am3x3 + …. + amnxn <= bm;

де x1 >=0; x2 >=0; x3 >=0; …...; xn >= 0.

У моделі використані позначення:

x1, x2, x3, ….... xn – шукані (незалежні) перемінні.

C1, C2, …....Cn - коефіцієнти при шуканих перемінних у критерії оптимальності.

a11, …..., a1n , a21…...,a2n, …...,am1…....,amnтехніко-економічні коефіцієнти при перемінних в обмеженнях задачі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]