Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

69_3_12

.pdf
Скачиваний:
153
Добавлен:
06.02.2016
Размер:
1.55 Mб
Скачать

Продовження дод. 2

61

Продовження дод. 2

62

Продовження дод. 2

63

Продовження дод. 2

64

Закінчення дод. 2

65

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Шлельов Л.Т., Станкевич А.М., Пошивач Д.В. Опір матеріалів:

Підручник. – К.: ЗАТ "Віпол", 2011. – 456 с.

2.Писаренко Г.С. Опір матеріалів: Підручник. – К.: Вища шк., 1993. – 654 с.

3.Опір матеріалів з основами теорії пружності: навч. посіб.: у 2 ч., 5 кн. / За ред. В. Г. Піскунова К.: Вища шк., 1994 – 1995.

Ч. 1, кн. 1: Загальні основи курсу – 1994. – 205 с.

Ч. 1, кн. 2: Опір бруса – 1994. – 335 с.

Ч. 2, кн. 4: Приклади і задачі – 1995. – 304 с.

4.Справочник по сопротивлению материалов / С. П. Фесик. – 2-е изд. – К.:

Будівельник, 1982. – 367 c.

66

Для нотаток

67

Навчально-методичне видання

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

Геометричні характеристики плоских поперечних перерізів Побудова епюр внутрішніх зусиль

Методичні рекомендації, завдання та приклади до виконання розрахунково-графічних робіт

для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.060101 „Будівництво

Укладачі: СТАНКЕВИЧ Анатолій Миколайович ЖУПАНЕНКО Ірина В'ячеславівна ЛЕВКІВСЬКИЙ Дмитро Володимирович

Редагування та коректура В.С. Ясінської Компютерне верстання А.П. Морозюк

Підписано до друку 2012. Формат 60х84 Ум. друк. арк. 3,95. Обл..-вид. арк. 4,25,

Тираж 75 прим. Вид. 69/III-12 Зам.

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

E-mai: red_isdat@ua fm

Видруковано в редакційно-видавничому відділі Київського національного університету будівництва і архітектури

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру субєктів видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002р.

68

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]