Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
менеджмент орг конспект.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
320.47 Кб
Скачать

Тема 11

В умовах ринкової економіки основною складовою інноваційної діяльності є нововведення та інвестиції.

Проміжок часу, починаючи від появи ідеї до закінчення періоду використання нововведення, має назву життєвого циклу інновації. Життєвий цикл інновації у послідовності проведення робіт складають собою інноваційний процес. На практиці часто розглядається поняття "життєвий цикл виробу". У вітчизняній літературі як правило, описуються такі його етапи:

1. Передвиробничий (етап НДР та ДКР).

2. Виробництво.

3. Експлуатація.

Деякі автори виділяють інші стадії:

1. Планування (складання плану реалізації інновації).

2. Визначення та досягнення умов, необхідних для успішної реалізації різноманітних фаз інвестиційного циклу, постановка завдань перед співробітниками, постачальниками, структурними підрозділами та організація їх роботи.

3. Виконання (здійснення досліджень та розробок, реалізація нововведень).

4. Керівництво (контроль і аналіз, коригування планів і дій, оцінка ефективності нововведень).

У міжнародному стандарті з управління якістю ІSО-9004 міститься більш докладна розбивка життєвого циклу продукції на окремі етапи:

- маркетинг, пошуки та дослідження ринку;

- проектування та розробка технічних вимог, розробка продукції;

- матеріально-технічне постачання;

- підготовка та розробка виробничих процесів;

- виробництво;

- контроль, проведення випробувань та досліджень;

- пакування, зберігання;

- реалізація та розподіл продукції;

- монтаж та експлуатація;

- технічна допомога, обслуговування, сервіс;

- утилізація після використання.

<br

Визначення інвестицій на макро- та мікрорівнях

Автор

Визначення поняття "інвестиції"

Макрорівень

Долан Э.Дж., Линей Д. Рынок: макроэкономическая модель. — СПб., 1992. — 369 с.

Це збільшення обсягу капіталу, що функціонує в економічній системі, тобто збільшення пропозиції виробничих ресурсів, які здійснюються людьми

Мікрорівень

Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. — М., 1992. — 1115с.

Це витрати на виробництво та накопичення засобів виробництва і зростання матеріальних запасів

Липсиц И.З., Коссов В.В. Инвестиционный Проект: методы подготовки и анализа. — М.: БЕК, 1996. — 365 с;

Це потік оплат і виплат (витрати), що починаються з виплат (витрат)

Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 480 с.

Це додаткові вкладання до вже наявних коштів, тобто це вкладення, що спрямовані на розширення бізнесу або створення умов для підвищення ефективності його функціонування

Блех Ю., Гете У. Инвестиционные расчеты: Модели и методы оценки инвестиционных проектов: Пер. с англ. — Калининград: Янтарный сказ, 2000. — 414 с.

Це процес інвестування, що передбачає пов'язання фінансових коштів і свободи розпорядження ними підприємством. Інвестування — відкрита система, і реалізація інвестицій впливає на функціонування інших елементів системи

Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 1998. —144 с.

Це цілеспрямований вклад на визначений термін капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти (інструменти) для досягнення індивідуальних цілей інвесторів

Різниця в трактуванні поняття "інвестиції" на мікрорівні визначається як цілями і завданнями дослідження окремих авторів, так і багатоаспектністю істотних ознак цієї економічної категорії.

На нашу думку, поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях має певну відмінність у зв'язку з насамперед функцією, яку вони виконують (інвестування) на цих рівнях.

Узагальнюючи думки багатьох дослідників, можна сказати, що інвестиції — це багатоаспектні вкладення капіталу, що можуть реалізуватися у різних формах і характеризуватися різними особливостями.

Узагальнення поглядів щодо визначення поняття "інвестиції" на макро- та мікрорівнях дали змогу виділити такі ознаки інвестицій, що є найбільш суттєвими:

1) інвестування — відкрита система;

2) інвестиції потенційно мають здатність приносити прибуток або соціальний ефект;

3) інвестування — це процес перетворення частини накопиченого капіталу в альтернативні види активів суб'єкта господарювання;

4) використовуються різноманітні та можливі інвестиційні ресурси, які характеризуються попитом, пропозицією та ціною;

5) мають цілеспрямований спосіб вкладення капіталу в будь-які об'єкти або активи щодо впровадження НТП;

6) характеризуються наявністю строку вкладення;

7) є метою інвестора (інвесторів) щодо вкладання (інвестування);

8) є метою суб'єкта управління (держави, галузі, регіону, підприємства);<br

Для потенційних інвесторів класифікація інвестицій пов'язана з необхідністю розроблення стратегії і тактики їхньої поведінки в інвестиційному процесі. Класифікація визначає підходи до аналізу та методів оцінки інвестицій для прийняття попередніх управлінських рішень щодо їх реалізації, а також ступінь відповідальності за отримані результати. Єдиного погляду щодо класифікації інвестицій в економічній літературі немає.

Економічну сутність інвестицій з погляду фонду відшкодування та відновлення подано на рис. 1.1. Виділяють такі види реальних інвестицій:

Рис. 1.1. Валові та чисті інвестиції

1) інвестиції відновлення, що здійснюються за рахунок коштів фонду відшкодування підприємства;

2) інвестиції розширення (чисті інвестиції — ЧІ), які здійснюються за рахунок частини національного доходу (НД) чи за рахунок фонду чистого накопичення;

3) валові інвестиції (ВІ) — як інвестиції відновлення, так і інвестиції розширення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.