Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Мемлекет тарихы

.pdf
Скачиваний:
71
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
1.75 Mб
Скачать

Қазіргі замандағы Германия

Қазіргі замандағы Германияның тарихын кезеңдерге бөлу

1 кезең - Веймар республикасы 1919 – 1933 ж.ж. 2 кезең – Фашистік Германия 1933 – 1945 ж.ж.

3 кезең - Бөлек герман мемлекеттері 1948 – 1989 ж.ж. 4 кезең – 1990 жылдан бастап – біріккен Германия.

Мемлекеттік құрылым

1кезең Президент.

2кезең Фюрер (алғашқы уақытта рейканцлер лауазымында, кейін мемлекет басшысы ретінде)

3кезең ГСБП-ның (Германияның социалистік біртұтас партиясы) Бас хатшысы

4кезең Федералдық президент

1

кезең Парламент екі палатадан тұрды:

 

 

1

кезең Жоғарғы сот

 

 

Рейхстаг (төменгі палата), Рейхсрат

 

 

конституциялық əділдік органы

 

(Империялық кеңес)

 

 

ретінде, жергілікті жерлердің

 

 

2

кезең Рейхстаг көріністік демонстра-

 

 

соттары.

 

 

циялар үшін сақталып қалды

 

 

2

кезең Жалпы соттармен қатар

 

3

кезең ГДР-нің заңшығарушылық па-

 

 

партиялық соттар жүйесі құрылды.

 

латасы

 

 

3

кезең Соттардың

 

 

4

кезең Бундестаг (төменгі палата)

 

 

орталықтандырылған жүйесі.

 

 

Бундесрат (өкілдік орган)

 

 

4

кезең 5 тармаққа бөлінген сот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кезең Ел 18 жерге бөлінді.

 

 

1

кезең Канцлер

 

 

1 кезең жергілікті

2

кезең Жерлерге бөлу жойылды,

 

 

басқаратын Үкімет.

 

 

жерлердегі соттар.

мемлекет тағайындалатын шенеуніктер

 

 

2

кезең Рейхсканцлер

 

 

2 кезең жергілікті

басқаратын облыстарға бөлінді.

 

 

басқаратынҮкімет

 

 

жерлердегі ерекше

3

кезең Жерлік бөлудің орнына

 

 

3

кезең Министрлер

 

 

соттар жүйесі

округтық бөлу.

 

 

кеңесінің төрағасы.

 

 

3 кезең жергілікті

4

кезең Ел 16 жерге бөлінді земель,

 

 

4

кезең Федералдық

 

 

жерлердегі соттар

олардың басында үкімет тағайындайтын

 

 

 

 

 

 

жүйесі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кезең Жоғарғы

 

 

 

 

 

 

 

 

2

кезең Вермахт – фашистік Германияның қарулы күштері

 

 

соттың жергілікті

 

 

жерлердегі

3

кезең КСРО Қарулы күштерінің үлгісі бойынша құрылған ГДР

 

 

 

 

 

 

əскері

 

 

 

 

 

 

4

кезең Бундесвер – ГФР-дің қарулы күштері.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа дəуірдегі Германия

Германияның тарихын мемлекеттік режимдер бойынша кезеңдерге бөлу

1 кезең – 1814ж. – 1867 ж. Əртүрлі мемлекеттік режимдерге ие 34 мемлекеттен құралған Герман одағы.

2кезең – 1867 – 1871 ж.ж. Солтүстік-Германдық одақ.

3кезең – 1871 – 1918 ж.ж. 22 мемлекеттен, монархиялардан жəне еркін қалалардан құралған Герман империясы.

 

 

 

 

Мемлекеттік жəне қоғамдық құрылым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кезең Император

 

 

 

Феодалдар: юнкер сословиесі, дін

 

 

 

2

кезең Пруссия патшасы (президент)

қызметкерлері, шарулар, қалалықтар,

 

 

 

3

кезең Император

 

 

 

буржазия, қолөнершілер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кезең Одақтық сейм

 

1 кезең Герман мемлекеттерінің

 

1 кезең Мемлекеттердің шенеуніктік

2

кезең Екіпалаталық парламент

 

əскерлері.

 

 

аппараты

3

кезең Одақтық кеңес – бундесрат –

 

2 кезең Жалпы əскери міндеттіліктің

 

2 кезең Канцлер басшылық ететін

жоғарғы палата жəне рейхстаг –

 

негізінде жинақталған əскер.

 

Үкімет.

парламенттіңтөменгі палатасы.

 

 

 

 

 

3 кезең Министрлерге тікелей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

басшылық жасайтын империялық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

канцлер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ландтагтар жəне герман мемлекеттерінің үкіметтері.

1896 жылғы Германдық азаматтық ереже – белгілі бір дəрежеде рим құқығына негізделген. Бұл Ереженің айрықша сипаты ретінде “адамгершілік”, “ар-ождан” сияқты түсініктерге сілтеме жасайтын,

құқықтық емес, моральдық мазмұнға ие параграфтардың көптігі табылады.

Жеке тұлғалардың құқыққабілеттігі теңдік қағидасына негізделеді. Заңды тұлғалар құқық субъектілері ретінде танылды. Заттық құқық заттарды жылжитын жəне жылжымайтын деп бөлді. Меншік құқығының нақты анықтамасы болмады. Міндеттемелерге нақты анықтама берілді, алайда, шарттың түсінігі ажыратылмады. Шарттар шарт еркіндігі қағидасына негізделеді. Абстрактілік шарттар орын алды, бұл шарттардың пəні болып міндеттеме емес, сөз беру табылды.

Жаңа дəуірдегі Германияның құқығы

Құқықтың негізгі қайнар көздері болып заңдар, əртүрлі кодификациялар табылды.

Отбасы құқығы ерінің үстемдігімен ерекшеленді. Некенің заңды нысаны болып азаматтық неке танылды. Ерлізайыптылардың мүліктік қатынастары неке шартымен анықталды.

Мұрагерлік заң бойынша жəне өсиет бойынша жүзеге асырылатын.

1897 г. Сауда кодексі 4 кітаптан тұрды жəне азаматтық кодекске қосымша рөлді атқарды: 1 кітап сауда қызметіне, 2 кітап сауда серіктестіктеріне, 3 кітап сауда мəмілелері туралы ережелерге, 4 кітап теңіз құқығына арналды.

1877 г. Азаматтық-іс жүргізушілік кодекс 10 кітаптан тұрды,

олар 1048 параграфты құрады. Тараптарға дəлелдемелер ұсынуда кең құқықтар берді. Сот тек дəлелдемелерді қабылдап, бағалайтын.

1871 жылғы Қылмыстық ереже 3

бөлімнен тұрды, бірінші бөлімінде қылмысты, теріс қылықты жəне полиция қызметкерлерінің құқық бұзушылығын жəне де германия азаматтарының шетелде жасаған қылмыстарын шектейтін нормалар көрініс тапқан. Екінші бөлімінде қылмыстың сатылары, қылмысқа

қатысушылық, қылмысты ауырлататын жəне жеңілдететін мəн-жайлар туралы нормалар көрсетілген. Үшінші бөлімінде жекелеген қылмыстардың құрамын сипаттаған, яғни ерекше бөлімді құрады. Сонымен қатар, бұл Ережеде саудадағы дəрменсіздік туралы

1877 ж. Қылмыстық-іс жүргізушілік кодекс Қылмыстық кодекске қосымша болып табылды. Процесс жарыспалылық қағидасына, тергеу сотының прокурордан тəуелсіздігіне негізделді, алдын ала тергеу кезеңінде қорғауды жүзеге асыруға рұқсат етілді. Айыпталушы мен сотталушы тең құқықтарды иеленді. Германдық сот өндірісінің айрықша белгісі болып жəбірленушінің прокурормен бірігіп айыптаушы ретінде іске қатысуы табылды.

Кезеңдер

1 кезең. Шан (Инь б.э.д. 18-11ғ.ғ.). Ерте Шан (б.э.д.18-15 ғ.ғ.). Кейінгі Шан (б.э.д. 14-11 ғ.ғ.).

2кезең. Чжоу (б.э.д. 11-3

ғ.ғ.).

3кезең. Цинь (б.э.д. 221201 ғ.ғ.).

Хань (б.э.д. 3 ғ. –б.э. 3 ғ.).

Шенеунік Шан Ян реформаларды жүзеге асырды, оларға сəйкесақсүйектіліктің 20 рангісі енгізілді, жаңа ақсүйектер пайда болды: сауда-алыпсатарлық, əскери, қызметкер, мүліктік.

Ежелгі Қытайдың мемлекеті мен құқығы

Мемлекеттік жəне қоғамдық құрылым

Үш топқа бөлінген 20 ресми титул болды: əскери лауазымды тұлғалар, азаматтық лауазымды тұғалар, кеңесшілер.

Мемлекеттің басында Ван, шенеуінктерді басқаратын сян жəне үш кеңесші – гундар.

Мемлекеттің басында Ван, екі бірінші кеңесшілер

чэнсяндар, тайвэй

командарм жəне юйши дафу – мемлекеттік аппаратты басқарушы.

Ван, оның туыстары, абыздар жəне шенуніктер қоғамның үстемдік құрушы табын құрады. Басқарудың сарайлық жүйесі болды. Ортаңғы тапты шарулар, қауым мүшелері құрады, ең

төменгі тап болып құлдар

Облыстардың басында

чжухоу тұрды

Ел уездерге, волостарға жəне тиналарға бөлінді. Соңғыларына 10 қауым кірді, оларды ақасақалдар

фулао мен старосталар

личженамдар

басқарды.

Соттар əкімшіліктен бөлінбеді, жоғарғы сот болып Ван табылды, жергілікті жерлерде бұл функцияны облыс басшылары атқарды.

Құқықтық жүйе

6 тараудан тұрған “Заңдар кітабы” (фацзин) (б.э.д. 5- 2 ғ.ғ.) аса əйгілі болды, онда қылмыстық іс жүргізушілік сипаттағы ережелер басты орынды иеленді.

Шан мемлекетінде меншік объектілері болып мыналар табылды: мал, құлдар, үй мүлкі. Б.э.д. 1 мыңжылдықтың екінші жартысында жерге жеке меншік пайда болды.

Міндеттемелік құқыққа сату-стып алу, жалға алу, займ, жерді жалға алу шарттары тəн болды.

Шан кезеңінің отбасы құқығында матриархаттың қалдықтары сақталып қалды, ал Чжоу мемлекетінде патриархат орнады, көп əйел алуға рұқсат етілді.

Мұрагерлік құқық негізгі мұрагер ретінде бірінші əйелдің үлкен ұлын таныды, ұлы болмаған жағдайда мұра күйеуінің басқа туыстарына өтетін.

Қылмыстық құқықта мемлекеттік қылмыстарға ерекше мəн берілді, олар үшін қатаң дене жазалары көзделді.

Ежелгі Египеттің мемлекеті жəне құқығы

Ежелгі Египеттің мемлекеті жəне құқығы тарихының кезеңдері

1кезең. – Ерте патшалық (б.э.д. 3110-2800 ж.ж.)

2кезең. – Ежелгі немесе Ескі патшалық (б.э.д. 2800-2550 ж.ж.)

1ауыспалы кезең. – (б.э.д. 2160 – 2134 ж.ж.)

3кезең. – Орта патшалық ( б.э.д. 2050 – 1700 ж.ж.)

2 ауыспалы кезең. – (б.э.д. 1700-1530 ж.ж.)

4 кезең. – Жаңа патшалық (б.э.д. 2575/1525/-1087 ж.ж.)

 

Мемлекеттік жəне қоғамдық құрылым

 

 

Перғауын – мемлекет басшысы

Бірнеше топтар: 1. Абыздар, шенеуніктер, əскери ақсүйектер. 2. Рулықтайпалық ақсүйектер.

жəне халықтың табынушысы.

3. Хатшылар. 4. Еркін шаруалар. 5. Қолөнершілер. 6. Құлдар.

 

 

Ондықты басқарушы уəзір. Мөрді сақтаушы немесе Бас қазынашы.

Барлық патшалық жұмыстарының бастығы.

Бүкіл аумақ номархтар басқаратын номдарға бөлінді. Төменгі аумақтық бірлік – село қауымы.

Перғауын жəне Ондық кеңесі жоғарғы сот инстанциясы ретінде. Жаңа патшалық кезеңінде 30 судьядан құралған

Кенбет.

Номархтар басқарған округтар мен қалалар кенбеттері.

Перғауын гвардиясы, соғыс болған жағдайда шаруалар қолы жиналатын. Кейінгі уақыттарда жалданбалы əскер пайда болды.

Құқықтық жүйе

Құқықтың негізгі қайнар көздері – кодекске айналдырылған əдет-ғұрыптар: Перғауын Менес кодексі – қылмыстық жəне діни құқық жинағы, Бокхорис кодексі – қаржы жəне сауда бойынша кодекс, Амасис кодексі – жергілікті басқару бойынша заңнама.

Жер мен су көздерінің жоғарғы иесі болып перғауын табылды. Неке-отбасы құқығы ерлі-зайыптылардың теңдігінен көрініс тапқан матриархаттың қалдықтарын сақтап қалды.

Қылмыстық құқық бойынша аса ауыр қылмыстар болып мемлекетке қарсы қылмыстар танылды. Жазалауда талион қағидасы кең қолданылды.

 

 

Ежелгі Үндістанның мемлекеті жəне құқығы

Мемлекеттік жəне қоғамдық құрылым

 

 

Құқықтық жүйе

 

 

 

 

 

Патша – раджа немесе магараджа

 

Қоғам 4 варнаға (каста) бөлінді:

 

Құқықтың негізгі қайнар көздері – Ведалар (діни кітаптар), дхармашастралар

Мемлекеттік аппараттың басында.

 

Брахмандар – абыздар,

 

(діни-құқықтық ережелер), олардың ішіндегі ең маңыздылары Манудың дхарма-

Маурийлер дəуірінді патшаның

 

кшатрийлер – əскерилер,

 

шастралары (екі өлеңдік (шлок) түрінде жазылған 2685 баптан құралған 12

билігін паришад шектеді.

 

Вайшалар - жер өңдеушілер,

 

тараудан тұратын Ману заңдары. Құқықтық сипаттағы ережелер 4,7,8,10

 

 

Шудры - құлдар.

 

тарауларда көрініс тапқан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 əскербасыдан құралған əскери

 

 

кеңес. 4 түрлі əскер бойынша 6

 

 

алқа, ол əскерлер: жаяу əскер,

 

 

атты əскер, пілдер мен арбалы

 

 

əскер, əскери флот жəне көлік.

 

 

 

Жоғарғы шенеуніктер:

Орталық аппарат үш

 

пурохитабас кеңесші жəне

ведомствоға бөлінді:

 

патшаның абызы, сенапати

əскери, қаржылық жəне

 

- əскерді басқарушы,

қоғамдық жұмыстар

 

ахармадьякша – жоғарғы

 

ведомстволары.

 

сот шенеунігі

 

 

 

Патшаның билігіне қараған облыстар. Провинциялар, округтар, аудандар. Төменгі аумақтық бірлік – селолық қауым – гана.

Жеке меншік құқығы құлдарға, малға, үй мүлкіне таралды, жерге жеке меншік аса дамымады.

Отбасық құқық касталық қағиданы негізге алды, аралас некеге тыйым салынды немесе шек қойылды, шудра мен брахманның некесінен туылған балдар чандал

– қоғамнан аластатылған.

Міндеттемелік құқықта шарттардың келесідей түрлері көрініс тапты, ол: қарыз, сыйға тарту, тасымалдау, сақтау шарттары.

Мұрагерлік құқықта мұргерліктің екі түрі танылды. Не үлкен ұлы толығымен өзіне алатын, не ұлдарының арасында теңдей бөлінетін, ал қыздары тек жасау алуға құқылы болатын.

Қылмыстық құқықта жеке тұлға мен жеке меншікті қорғауға қатысты нормалар ерекше орынға ие болды. Сот процесі азаматтық жəне қылмыстық істерге нақты бөлінбей, жарыспалылық сипатты иеленді, істер тараптардың ынтасы бойынша қозғалатын.

Ортағасырлық Үндістанның мемлекеті жəне құқығы

Ортағасырлық Үндістанның мемлекеті жəне құқығы тарихының кезеңдері

1кезең – ерте феодалдық қатынастар. Солтүстік Үндістан (5-12 ғ.ғ.), Оңтүстік Үндістан (6-14 ғ.ғ.). Гуптілер империясы (4-5 ғ.ғ.) жəне Харш империясы (7ғ.) –бірнеше шағын князьдықтарға бөлініп кетті.

2кезең – дамыған феодализм (13 ғ. – 16 ғ. бірінші жартысында.) Делилық сұлтандық

3кезең - 16-18ғ.ғ.Ұлы Моғолдар империясы.

 

 

 

Мемлекеттік жəне қоғамдық құрылым

 

 

 

 

1

кезең. Махараджалар

1

кезең. Касталық бөлініс (4 варна).

2

кезең Султан

2

кезең. Жаулап алушылардан ақсүйектердің пайда болуы.

3

кезең. Падишах

3

кезең. Əлеуметтік құрылым өзгермеді.

 

 

 

 

1

кезең. Монтри паришад – басты кеңесші

 

1

кезең Князьдық отрядтар

2

кезең Диуан -ивазират (қаржылық

 

жəне шарулар жасақтары.

ведомство), диуан -и-инша (басшының

 

2

кезең. Сұлтан Гвардиясы,

поштасы), диуан -и-расалат (діни істер), диуан

 

соғыс болған жағдайға –

-и-кази (сот істері), арид-и-мамалик

 

жасақ.

басқарған əскери ведомство.

 

3

кезең Джагирдарлар

3

кезең. Мир-бакши басқарған əскери

 

отрядынан құралған əскер.

ведомство жəне диуан басқарған қаржылық

 

 

 

 

 

ведомство, ведомстволар.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кезең. Гонтри немесе упарика басқаратын провинциялар (деша, бухти). Одан кейін округтар (вишая) тұрды, төменгі аумақтық бірлік – граминк басқаратын қауым.

2 кезең. 23 провинциялар, ірілері облыстарға - шикаларға, ал облыстар аудандарға –

парганаларға бөлінді.

3 кезең. Хакимдер басқаратын 15 облыс жəне хакимдерден тəуелсіз сайланатын

фоуджи-дарлар – əскербасылар, гомашттар – салық жинаушылар, котвалдар – қала басшылары.

Құқықтық жүйе.

Құқықтың негізгі қайнар көздері.

1кезең. Дхармашастралар.

2кезең. Құқықтың мұсылмандық қайнар көздері.

3кезең. Құқықтың мұсылмандық қайнар көздері.

Жерлердің құқықтық режимі:

1 кезең. Мемлекеттік жер келесідей бөлінді: халиса – салық шенеуніктері пайдаланатын жерлер жəне икта – иктадарлардың иелігіндегі жерлер, жеке меншіктегі жерлер вакуф пен мульк деп бөлінді.

2 кезең. Мемлекеттік жер төмендегідей бөлінді: халиса – мемлекеттік жер, джагира – əскери қызметі үшін шартты иелік. Жерге жеке меншіктің келесі нысандары болды: суюргаль – мұсылмандық дін қызметкерлеріне жəне ақсүйектеріне берілген жер жəне заминдарлар жері бағындырылған үндіс феодалдарының

Барлық мəселелер мұсылмандар үшін шариғатпен жəне үндістер үшін үнділік құқықпен реттелетін.

Қазіргі замандағы Италия.

Қазіргі замандағы Италияның тарихының кезеңдері

1 кезең. - Фашистік диктатура 1922 – 1943 ж.ж.

2 кезең. – Республикалық кезең., 1947 ж. бастап қазіргі кезге дейін.

Мемлекеттік құрылым

1кезең. Монарх (номиналды).

2кезең.Президент.

1 кезең. Екіпалаталық парламент: Фашалар

 

 

1 кезең. Сот-офицерлерден құралған саяси

палатасы жəне Корпорациялар палатасы.

 

 

 

 

трибунал.

 

 

2 кезең. Екіпалаталық парламент:

 

 

 

 

2 кезең. Магистратураның жоғарғы кеңесі.

Депутаттар палатасы жəне Сенат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кезең. Жергілікті деңгейде

 

 

1 кезең. Дуче (көсем)

 

1 кезең. Полициялық

фашистік партияның мүшелері

 

 

басқаратын Үкімет.

 

соттар.

болып табылатын старосталар

 

 

2 кезең. Премьер-

 

2 кезең. Мемлекеттік

мен префекттер тағайындалды.

 

 

министр басқаратын

 

кеңес, Есеп палатасы,

2 кезең. Ел үкіметтік комиссарлар

 

 

Үкімет.

 

кассациялық жəне

басқаратын облыстарға,

 

 

 

 

 

 

 

 

апелляциялық соттар

 

 

 

 

 

 

 

префекттер басқаратын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провинцияларға жəне мэрлер

 

 

 

 

 

 

 

 

Əскери трибуналдар

 

 

 

 

1 кезең. Фашистік

 

басқаратын коммуналарға

 

 

 

 

 

халықтық сот.

бөлінді.

 

 

 

 

Италияның қарулы

 

 

 

 

 

 

 

күштері.

 

 

 

 

 

 

 

2 кезең. Қазіргі кезгі

 

Əкімшілік джунтта.

 

 

 

 

 

үлгідегі əскер.

 

 

Жаңа дəуірдегі Қытай

Жаңа дəуірдегі Қытайдың тарихын мемлекеттік режимдер бойынша бөлу

Құқықтық жүйе

 

 

 

 

1

кезең – Маньчжурлық Цин династиясы (1644-1911 ж.ж.).

Құқықтың негізгі қайнар көзі болып Конфуций ілімі

 

2

кезең - «Ұлы жақсылықтардың аспан мемлекеті» атты Тайпин көтерілісі (1853 –

табылды, ол сипаты бойынша этатистік ілім болып табылды

 

1864 ж.ж.).

жəне төменгінің жоғарыға бағынуын уағыздады.

 

 

 

 

Мемлекеттік жəне қоғамдық құрылым

1

кезең - Император,

Феодалдар, шаруалар,

2

кезең - Тяньван – жоғарғы заңшығарушы жəне

колөнершілер, саудагерлер.

атқарушы билік.

 

 

 

 

1)Цин империясының мемлекеттік құрылымы өзгерген жоқ.

2)Вандар Тяньванның кеңесшілері ретінде.

Соттар əкімшіліктен бөлінбеді, жергілікті жерлерде сот əділдігін сəйкес аумақтық бірліктердің басшылары жүзеге асыратын.

7 ғ.-да «Қылмыстық құқықтағы қылмыстар тізімі» атты қылмыстық құқық жинағы құрастырылды. Қылмыстардың басым көпшілігі өлім жазасымен жазаланатын, себебі, Конфуций ілімі дене жазаларына тыйым салған болатын.

Жаңа дəуірде қытай құқығы өзгерген жоқ.

1кезең. Бұрынғыдай əкімшілік бөлініс.

2кезең. Аумақ провинцияларға, округ бастықтары басқаратын округтарға, уезд бастықтары басқаратын уездерге бөлінді.

Қазіргі замандағы Қытай

Қазіргі замандағы Қытайдың тарихының кезеңдері

1 кезең. - 1911 – 1947 ж.ж. Республикалық режимнің орнауы. 2 кезең 1947 – 21ғ. ҚХР (Қытай Халық Республикасы).

Мемлекеттік құрылымы

1 кезең. Президент – бірінші азаматтық соғыстан кейін оның билігі күшейе түсті.

2 кезең. – ҚХР-ның төрағасы.

1

кезең. Парламент (пэрлер пала-

 

 

1

кезең. Еуропалық үлгідегі

тасы жəне депутаттар палатасы)

 

 

соттар жүйесі.

2

кезең. Халық өкілдерінің

 

 

2

кезең. Жоғарғы халықтық сот.

бүкілқытайлық жиналысы

 

 

 

 

 

 

 

 

(ХӨБЖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

кезең. Аумақтық бірліктегі

 

 

 

 

 

 

 

 

соттар.

1

кезең. Провинциалық бөліну.

 

 

2

кезең. Үш дəрежедегі жергілікті

 

 

халықтық соттар.

2

кезең. Ел автономиялық

 

 

 

 

 

 

аудандарға, округтерге, уездерге

 

 

 

 

бөлінді.

 

 

 

 

 

 

1

кезең. Еуропалық үлгідегі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

қазіргі заманғы əскер.

1

кезең. Министр-президенттің басшылығындағы

 

2

кезең. Қытай халық-азаттық

 

əскері.

үкімет болды.

 

 

 

 

2

кезең ХӨБЖ-ға ұсынылған Премьердің

 

 

 

басшылығымен Мемлекеттік кеңес.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.