Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

пр.2-5

.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
52.61 Кб
Скачать

Автономність – принцип, який передбачає, що кожне підприємство є юридичною особою, яка відокремлена від її власників-фізичних осіб.

Адміністративне стягнення – це це захід адміністративної відповідальності, що застосовується до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення

Активи – це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Акцизний податок — це непрямий податок на споживання підакцизних товарів (продукції), що включається до ціни таких товарів (продукції)

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання.

Базовий податковий (звітний) період – це період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, передбачених цим Кодексом, коли контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податку (п. 33.3 ст. 33 р. І).

Балáнс бухгáлтерський – форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву

Безперервність – принцип, який передбачає, що оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі, що є передумовою для амортизації вартості його основного майна частинами, виникнення довгострокових зобов’язань та проведення оплати

Бухгалтерська звітність – це звітність, яка складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб користувачів.

Визнання статті звіту – це процес опису, оцінки та включення до фінансового звіту певної статті.

Вилучений капітал – це собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників, та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства. 

Вилучення капіталу – це зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

Витратице зменшення активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного капіталу підприємства.

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов‘язань, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Витрати визнаються … витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Відображення інформації про рух грошових за прямим методом передбачає відображення надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Власний капітал — це власні джерела підприємства, які без визначення строку повернення внесені засновниками або залишені ними (засновниками) на підприємстві з уже оподаткованого прибутку.

Власний капітал — це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення терміну повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань

Географічний сегмент – це відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших: економічними і політичними умовами географічного регіону; взаємозв’язком між діяльністю в різних географічних регіонах; територіальним розташуванням виробництва продукції (робіт, послуг) або покупців продукції (товарів, робіт, послуг); характерними для географічного регіону ризиками діяльності; правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах.

головним критерієм відображення певних цінностей в активі балансу є те, що підприємство контролює вигоди, отримані від використання майна, та переймає ризики, пов’язані з активом. Водночас право власності не є істотним при визнанні активу в балансі.

Господарський сегмент – це відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва та/або продажу певного виду (або групи) продукції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших: видом продукції (товарів, робіт, послуг); способом отримання доходу (способом розповсюдження продукції, товарів, робіт, послуг); характером виробничого процесу; характерними для цієї діяльності ризиками; категорією покупців.

Готівка – це сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.

грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові кошти – це поняття бухгалтерського обліку, яке відображає найліквідніші активи підприємства та включає готівку в касі, кошти на рахунках в банках, електронні гроші, які емітуються у відкрито циркулюючій системі, депозити до запитання та кошти в дорозі.

Грошові потоки – це грошові надходження підприємства мінус його грошові виплати за певний період.У ширшому фінансовому сенсі - аналіз всіх факторів, що впливають на надходження грошей протягом звітного періоду.

Дата балансу – це дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Датою представлення звітності є день фактичної передачі звітності за призначенням, або дата відправлення звітності, яка значиться на штемпелі підприємства зв’язку.

До складу активу Балансу (ф. № 1-м) включено розділи: Необоротні активи;Оборотні активи;Витрати майбутніх періодів;Необоротні активи та групи вибуття .

До складу пасиву Балансу (ф. № 1-м) включено розділи: Власний капітал;Забезпечення наступнихвитрат і цільове фінансування;Довгострокові зобов'язання;Поточні зобов'язання;Доходи майбутніх періодів.

До статті “Виробничі запаси ” (ф. № 1-м) включають вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі; витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи. 

До статті “Додатковий капітал ” (ф. № 1-м) включають суму оцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу.

Додатковий вкладений капітал – це сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість від первинної емісії.

Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами” (ф. № 6) має таку структуру: Додаток до Приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" складається з трьох розділів:I. Показники пріоритетних звітних сегментів;II. Показники за допоміжними звітними сегментами;III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами.

Допоміжний звітний сегмент – це сегмент, у фінансовій звітності інформація про який (господарські або географічні) розкривається менш деталізовано ніж про пріоритетний.

Доречність – це здатність інформації впливати на прийняття рішень користувачами. Тобто доречна інформація надає можливість своєчасно оцінити минулі, теперішні і майбутні події, підтвердити і скоригувати їх оцінки, зроблені в минулому.

Достовірність – означає те, що в ній немає помилок та упереджених суджень, тобто відсутні помилки і перекручення, які можуть вплинути на рішення користувачів звітності.

Доступність – означає, що інформація, яка надається у фінансовій звітності має бути доступною і розрахованою на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання і зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – це це загальний дохід ( виручка) від реалізації продукції  (товарів, робіт, послуг).

Дохід визнається … під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком

Дохід від реалізації послуг визнається за умов … дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Дохід від реалізації товарів і продукції визнається за умов … за таких умов:а) покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);б) підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);в) сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;г) є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення зобов'язань, що приводять до збільшення капіталу і не є внесками акціонерів.

Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Екологічний податок це загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів

Елементи фінансової звітності – це сукупність однорідної інформації, що відображається у фінансових звітах.

Єдиний внесок – це консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в обов'язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг)за діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

Забезпечення — зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу. Обов'язки підприємства розглядаються як його зобов'язання, якщо вони: 1)   існують на даний момент і є наслідком минулих господарських опе­рацій (наприклад, товарів чи послуг) або подій (понесені чи ймовірні збитки, за які підприємство несе відповідальність). Необхідно відрізняти теперішні та майбутні зобов'язання. Так, рішення керівництва підприємства придбати активи у майбутньому саме собою не призводить до виникнення зо­бов'язання; 2)  пов'язані з необхідністю майбутніх платежів з метою збереження го­сподарських зв'язків підприємства або відповідно до виконання нормальної підприємницької діяльності; 3)  Мають бути виконані неминуче. Економічні наслідки невиконання зобов'язання не дадуть підприємству можливості уникнути вибуття ресурсі на користь іншої сторони; 4)  Мають визначений термін виконання, хоча точна дата може бути не­відомою; 5)  Прийняті відносно суб'єктів (юридичних чи фізичних осіб або їх групи), які можуть бути ідентифіковані якщо не в момент прийняття зо­бов'язання, то в момент його виконання.

Застрахована особа – це фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний внесок.

Звичайна діяльність – це … будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення;

Звіт про прибутки та збитки, побудований на основі елементів витрат передбачає груп-ня витрат за однорід.елементами.

Звіт про сукупні доходи вертикального формату – це … Звіт про прибутки та збитки вертикального формату – це групування витрат за однорідними елементами.

Звіт про сукупні доходи, побудований на операційній основі, передбачає, … Звіт про прибутки та збитки, побудований на операційній основі передбачає груп-ня операц.витрат за формами бізнесу: в-во, збут, дослідження, упр-ня.

Звіт про фінансові результати (ф. № 2-м) відрізняється від Звіту про фінансові результати (ф. № 2) відсутністю поділу на розділи; значно меншою кількістю статей; відсутністю третього розділу.

Звіт про фінансові результати (ф. № 2-м) можна розділити на складові доходи, витрати та чистий прибуток.

Звітний сегмент – це господарський або географічний сегмент щодо якого має розкриватися у річній фінансовій звітності інформація.

Звітність – це система відомостей за добу, тиждень, декаду, місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців і рік.

Земельний податок – це обов’язковий платіж, що стягується з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками.

Зіставність – це надання можливості користувачам порівнювати фінансові звіти одного і того самого підприємства за різні періоди, а також фінансові звіти різних підприємств за один і той самий період.

Зміни в капіталі – це збільшення або зменшення капіталу внаслідок проведення фінансово-господарських операцій.

Зобов’язання – це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зобов’язання – це обов’язок чи відповідальність діяти певним чином. Воно виникає тільки тоді, коли актив отримано, або коли підприємство укладає невідмовну угоду придбати актив.

Зобов’язання–це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Зрозумілість та адекватність тлумачення – це однозначне тлумачення інформації користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Інвестиційна діяльність – це … придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

Інвестований капітал – це сума простих та привілейованих акцій за їх об’явленою (номінальною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення капіталу.

Інший додатковий капітал – це суми дооцінки необоротних активів підприємства, вартість активів безоплатно отриманих під­приємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

Історична собівартість – це сума прямих витрат і виробничих накладних витрат. Принцип історичної собівартості визначає, що пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Капітал – це  один із факторів виробництва, усе те, що використовується для виробництва, але безпосередньо не споживається в ньому (за винятком повільної амортизації).

Кваліфікований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого періоду для підготовки його до використання за призначенням чи для реалізації.

Клас професійного ризику виробництва – це рівень виробничого травматизму і професійних захворювань за видами економічної діяльності, що визначає ступінь вірогідності втрати професійної працездатності або смерті працівника під час виконання трудових обов’язків, з урахуванням результатів аналізу показників виробничого травматизму і професійних захворювань, а також обсягів видатків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд), пов’язаних із забезпеченням загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

Компоненти фінансової звітності відображають різні аспекти~одних і тих же господарсь­ких операцій і подій за звітний період, відповідну інформацію попереднього звітного періоду та розкриття облікової політики та її змінах, що робить можливим ретроспективний та пер­спективний аналіз діяльності підприємства

Користувачі звітності – це фізичні та юридичні особи, що потребують інформацію про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Критерії визнання звітних сегментів: - дохід даного сегмента підприємства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками підприємства становить не менше ніж 10% сукупного доходу від продажу зовнішнім покупцям і за внутрішньогосподарськими розрахунками всіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно); - фінансовий результат даного сегмента становить не менше ніж 10% сумарного фінансового результату всіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно); - балансова вартість активів даного сегмента становить не менше ніж 10% сукупної балансової вартості активів усіх сегментів певного виду (господарського або географічного відповідно).

Майбутня економічна вигода – це потенційна можливість отримання (прямого чи непрямого) підприємством грошових коштів та їх еквівалентів від використання ресурсів.

Мета складання звітності – це забезпечення загальних інформаційних потреб широкого кола користувачів, які покладаються на неї як на основне джерело фінансової інформації під час прийняття економічних рішень.

Метою складання Балансу (ф. № 1) є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

Метою складання Звіту про власний капітал (ф. № 4) є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Метою складання Звіту про рух грошових коштів (ф. № 3) є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах та їх еквівалентах за звітний період.

Метою складання Звіту про фінансові результати (ф. № 2) є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

Метою складання Приміток до річної фінансової звітності (ф. № 5) є надання повної, правдивої, деталізованої інформації про окремі об'єкти бухгалтерського обліку. 

Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця;

Місце́ві пода́тки та збо́ри — це податки та збори, які встановлюються органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства, вони є обов'язковими до сплати в межах адміністративно-територіальних одиниць та зараховуються до їх бюджетів.

Наведіть 5 прикладів подій, які вказують на обставини, що виникла після дати балансу: 2.1. Прийняття рішення щодо реорганізації підприємства. 2.2. Придбання цілісного майнового комплексу. 2.3. Рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства. 2.4. Знищення (втрата) активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події. 2.5. Прийняття рішення щодо емісії цінних паперів.

Наведіть 5 прикладів подій, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу: 1.1Оголошення банкротом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною. 1.2. Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їхньої вартості, визначеної на дату балансу. 1.3. Отримання інформації про фінансовий стан і результати діяльності дочірніх і асоційованих підприємств, яка свідчить про стійке зниження вартості їхніх акцій на фондових біржах. 1.4. Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу. 1.5. Отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату. 1.6. Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності.

Надзвичайна діяльність – це … операції або події, які відрізняються від звичайних і не відбуваються часто або регулярно.

Нарахування та відповідності доходів і витрат – це принцип, який означає, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, здійсненими для отримання цих доходів.

Невизнаються як актив, а завжди відображаються у складі витрат звітного періоду:витрати на рекламу; витрати на підготовку і перепідготовку кадрів; витрати на створення підприємства та підготовку його основної діяльності (організаційні витрати); витрати на підвищення ділової репутації підприємства (гудвіл), вартість видань

Негрошові операції – це операції, які не потребують використання

Необорóтні акт́иви – основні засоби (необоротні матеріальні активи) та нематеріальні активи.

Неоплачений капітал – це сума зобов'язань засновників за внесками до статутного капіталу

Непередбачене зобов'язання - це: 1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або 2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити.

Неподібний сегмент – це господарський або географічний сегмент, який не може бути включений до складу будь-якого звітного сегменту.

Нерозподілений прибуток – це прибутки, одержані в результат господарсько-фінансової діяльності підприємства, які зменшені на суму прибутків використаних у звітному році, включаючи нарахування податку на прибуток. 

Обачність – принцип, який передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, що повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Облікова оцінка – це попередня оцінка, яка використовується з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами

Облікова оцінка може змінюватися  якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація, чи настала певна подія.

Облікова політика – це сукупність принципів, ме­тодів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

Облікова політика може змінюватися: -якщо змінюються статутні вимоги; - якщо змінюються вимоги органу, який затверджує положення (стандарти) бухгалтерського обліку; -якщо зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності підприємства.

Оборотні активи (П(С)БО 2) – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Значну частку оборотних активів на підприємствах складають запаси.

Одноступеневий звіт про сукупні доходи передбачає … Одноступеневий звіт про прибутки та збитки передбачає, що в складі операц.дія-ті спочатку наводять доходи, а потім всі статті витрат. Різниця між сумою доходів та загал.сумою витрат показує прибуток.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

Операційнийцикл (П(С)БО 1) - проміжокчасуміжпридбаннямзапасівдляздійсненнядіяльностітаотриманнямкоштів (еквівалентівгрошовихкоштів) відреалізаціївиробленоїзнихпродукціїаботоварівіпослуг.

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу;

Основна формула балансу -Підсумок активу балансу повинен дорівнювати сумі власного капіталу та зобов'язань.

Основне завдання складання звітності полягає у вишукуванні резервів для подальшого зростання та вдосконалення діяльності підприємства, його стабільності на ринку.

Основними елементами балансу є активи, зобов'язання та капітал власників (власний капітал).

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]