Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Примеры решения задач 1-8

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
25.03.2015
Размер:
92.67 Кб
Скачать

Задача № 1. Вариант

В результаті технічного переоснащення, що базується на впровадженні інформаційних технологій у приміщенні, яке знаходиться на другому поверсі виробничого корпусу заплановано встановити комп’ютери. Визначити скільки коп’ютерізованих робочих місць оснащених відео дисплейними терміналами (ВДТ) можна встановити у даному приміщенні як їх розташувати відповідно до встановлених норм та правил з охорони праці. Розміри приміщення:

довжина а = ____ (м), ширина b = ____ (м), висота h = ____ (м).

Розв’язок

1. Для определения площади и объёма, занимаемого оборудованием необходимо задаться размерами рабочего стола, кресла и шкафов для хранения документации и расходных материалов для оргтехники. Также необходимо учесть то, что один шкаф необходим для двух рабочих мест.

Параметры оборудования

стол

кресло

шкаф

Длина, (м)

1,2

0,45

0,6

Ширина, (м)

0,9

0,45

0,4

Высота, (м)

0,725

0,4

1,8

Занимаемая площадь, (м2)

1,08

0,2025

0,24

Занимаемый объём, (м3)

0,783

0,081

0,432

Общая площадь, занимаемая

оборудованием Sоб.2)

Sоб. = Sстола+ Sкресла + ½·Sшкафа =

= 1,08 + 0,2025 + ½·0,24 = 1,4025

Общий объём, занимаемый

оборудованием Vоб.3)

Vоб. = Vстола+ Vкресла + ½·Vшкафа =

= 0,783 + 0,081 + ½·0,432 = 1,08

2. Рассчитаем площадь S и объём V помещения:

S = а · b = __________________________2);

V = а · b · h = ____________________________3).

3. Найдём максимально возможное число компьютеризированных рабочих мест, которое можно разместить в заданном помещении при условии, что на одно такое рабочее место должно приходиться 6 м2 по площади и 20 м3 по объёму, не занятому оборудованием:

Nр.м. по S = S/(Sоб. + 6) = S/(1,4025 + 6) = S/7,4025 = _____________________

Nр.м. по V = V/(Vоб. + 20) = V/(1,08 + 20) = V/21,08 = _____________________

Из полученных результатов принимаем минимальное, округляя полученное значение до ближайшего меньшего целого числа, т.е. Nр.м. = _______.

4. Вычерчиваем схему размещения определённого количества компьютеризированных рабочих мест на плане помещения.

Задача № 2. Вариант

Розрахувати систему загального рівномірного освітлення методом світлового потоку з лампами розжарювання для виробничого приміщення, в якому виконуються зорові роботи високої точності (розряд ІІІв).

Розміри приміщення: довжина А = ______ (м), ширина B = ______(м), висота Н = ____ (м). Приміщення має світлу побілку: коефіцієнт відбиття ρстелі = _____ (%) ρстін= _____ (%). Висота робочих поверхонь (столів) hp = 0,7 м. Для освітлення прийнято світильники типу УПМ-15, які підвішуються до стелі; відстань від світильника до стелі hc = 0,5 м. Мінімальна освітленість за нормами Енорм= 300 лк.

Розв'язок:

1. Визначається висота підвісу світильника над робочою поверхнею:

h = Hhphc = _________________________

Для світильників загального освітлення з лампами розжарювання потужністю до 200 Вт мінімальна висота підвісу над робочою поверхнею відповідно до СНиП ІІ-4-79 повинна бути 2,5...4,0 м, залежно від характеристики світильника, що підтверджується розрахунком.

2. Рівномірність освітлення досягається при відповідному співвідношенні відстані між світильниками L до висоти їх підвісу h в залежності від типу КСС світильника (приймаємо 0,7). КСС – це крива сили світла. Рекомендується відстань між світильниками:

_______________

Приймаємо відстані від стін до першого ряду світильників приблизно Lопт.: LА = _______; LВ = ________

3. Визначається необхідна кількість світильників, яка округлюється до цілого значення і викреслюється схема їх розташування:

NА = А/LА = ________________ ; NВ = В/LВ = ____________________ ;

N = NА · NВ = _______________

4. Визначається показник приміщення:

_____________________________

5. За табл. знаходиться коефіцієнт використання η для світильника УПМ-15 при визначеному і та заданих ρстелі (%), ρстін (%) η = _______ %.

6. Знаходиться світловий потік одного світильника, а значить і лампи, оскільки за конструктивним виконанням у світильнику встановляється лише одна лампа, по формулі:

_____________________________

7. За табл. по знайденій величіні Fpозр вибирається існуюча фактично лампа з найближчим світловим потоком Fфакт = _________, лампа типу _______________

  1. Визначається Ефакт по формулі:

_____________________________

9. Визначається відсоток перевищення між нормативним Енорм та фактичним Ефакт значеннями по формулі:

_____________________________

ΔЕ не повинно виходити за нормативну межу (-10% <ΔЕ< +20%).

10. На плані приміщення схематично показуємо розташування світильників.

Задача №3. Вариант _________

Визначити витрати, зв’язані з підбором і навчанням робітника, що заміняє потерпілого, якщо кількість днів навчання – n = _______ днів, денна зарплата учня – Yу = ______ грн., денна зарплата майстра – Yм = ______ грн. Середньорічний приведений виробіток одного учня – Zу = ______ грн. Середньорічний приведений виробіток одного робітника до травмування – Zр = ______ грн. Кількість днів, необхідних для виробничого тренажу після закінчення навчання, до повного виконання виробничих норм – N = ______ днів, а витрати на матеріал і інструмент при навчанні A = n · 45 (грн.)

Розв’язок

1. Визначаємо втрати підприємства на заробітну плату Y учня за період навчання та виробничого тренажу та майстра за період навчання учня:

Yз.пл. = Yу ·( n+ N)+ Yм · n = __________________________________________ (грн.)

2. Визначаємо витрати на матеріал і інструмент при навчанні:

A = n · 45 = __________________ (грн.)

3. Визначаємо втрати підприємства у зв’язку з недостатнім виробітком продукції учнем порівняно з травмованим працівником Z2. Ця різниця виробітку обумовлена тим, що учень поступово доводить свою майстерність з нульового виробітку у перший день навчання до рівня Zу в останній день навчання, тобто за n днів і з рівня Zу у перший день виробничого тренажу до Zр в останній його день, тобто за N днів. Графічно це можна представити у такому вигляді:

4. Той об’єм виробітку, який недовиробив учень власник підприємства доручає виробити іншим своїм робітникам, які будуть працювати у надурочний час з подвійною оплатою праці. Визначимо втрати підприємства у зв’язку з подвійною оплатою праці Y:

5. Сума всіх збитків підприємства зв’язаних з підбором і навчанням робітника, що заміняє потерпілого Х становить:

Х = Y з.пл. + A + Y = __________________________________________ (грн.).

Задача № 4. Вариант 3.

У результаті нещасного випадку на виробництві по висновку МСЕК потерпілий втратив професійну працездатність на х = 15 %. Склад сім’ї – n = 5 чоловік, середньомісячний заробіток У = 560 грн. Ступінь провини потерпілого визначена адміністрацією з урахуванням висновку комісії з питань охорони праці підприємства в к = 10%. Визначити розмір відшкодування збитку Усум.

Розв'язок:

Задача № 5. Вариант

Визначити економічні втрати підприємства через виробничий травматизм, що обчислюються по заробітній платі з нарахуваннями, якщо сумарне число невиходу на роботу виробничих працівників із причин нещасних випадків, зв’язаних з виробництвом, за звітний період складає n _______ людино-змін, сумарне фактичне число людино-змін, відпрацьованих виробничими працівниками за звітний період дорівнює N _______ , а фонд заробітної плати з нарахуваннями за цей період – Y _______ грн.

Розв’язок

Витрати підприємства у даному випадку пов’язані з тим, що травмовані працівники не вийшли на роботу і замість них роботодавець був змушений залучити до позазмінної роботи інших працівників підприємства. Згідно з трудовим законодавством України поза змінна робота оплачується у двократному розмірі, що треба врахувати при підрахунках збитків підприємства.

1. Визначаємо середню заробітну плату за одну зміну, враховуючи те, що за n змін нарахована двократна заробітна плата, одна з яких вже врахована у N, тобто:

__________________________________

2. Визначаємо втрати підприємства у зв’язку з необхідністю подвійної оплати праці:

В = Z·2n = ______________________________

Тобто, економічні втрати підприємства через виробничий травматизм, що обчислюються по заробітній платі в даному випадку становлять _____________ грн.

Задача № 6. Вариант _________

Визначити розмір відшкодування збитку, якщо заробітна плата потерпілого У = _______ грн. на місяць, процентна надбавка до зарплати х = _______ %, надурочно він відробив м = ________ годин. Потерпілий відповідно до висновку МСЕК переведений на інвалідність з виплатою пенсії У1 = ______ грн. Стаж роботи К = ______ років, склад сім’ї n = ______ чоловік.

Розв’язок

Задача № 7. Вариант _________

У результаті нещасного випадку потерпілий втратив професійну працездатність.

Визначити розмір матеріального збитку підприємства Усум., якщо відомі: тривалість тимчасової втрати працездатності м = _______ місяців, потім, відповідно до висновку МСЕК він спрямований на навчання новій професії на термін к = _______ місяців. За період навчання йому щомісяця виплачується стипендія у розмірі Ус = ______ грн. Середньомісячний заробіток до травмування У = ________ грн. Склад сім’ї n = ______ чоловік.

Розв’язок

У даному випадку збитки підприємства будуть складатися з декількох складових, а саме:

Упідпр. = У1 + У2 + У3 + У4,

де У1 – оплата перших п’яти днів лікарняного лиска непрацездатності потерпілого. Розрахунок ведемо зважаючи на те, що приймаємо кількість днів у місяці 30, але при дійсних розрахунках треба враховувати конкретну кількість днів у місяці, тобто:

У1 = У:30 к.д.·5к.д. = _____________________________ (грн.);

У2 – доплата постраждалому до попереднього розміру заробітної плати (до травмування) за весь час проходження ним навчання новій професії:

У2 = к ·(У – Ус) = ________________________________ (грн.);

У3 – збитки, пов’язані з підбором та навчанням робітника, який буде працювати на місті постраждалого, бо він після отриманої травми не повернеться на попереднє місто роботи, також тут треба врахувати те, що деякий час до роботи замість постраждалого будуть залучатися інші працівники у надурочний час з подвійною оплатою праці, але розрахунок цих втрат в даному випадку зробити дуже складно, бо немає багатьох данних, тому приймаємо У3 = ____________ грн.;

У4 – розмір штрафу, який виплачує підприємство за кожний нещасний випадок у Фонд соціального страхування від нещасного випадку на підприємстві, приймаємо У4 = ___________ грн.

Упідпр. = _________________________________________________ (грн.).

Задача № 8. Вариант _________

Визначити розмір відшкодування збитку, пов’язаного з втратою потерпілим попереднього заробітку в зв’язку з трудовим каліцтвом, якщо потерпілому призначена пенсія по інвалідності в розмірі У1 ________ грн. на місяць. Пенсія за іншими підставами, призначена потерпілому до настання трудового каліцтва Уд ________ грн., заробітна плата У ________ грн. Склад сімї – n ________ чоловік, стаж роботи К _______ років.

Розв’язок

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.