Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Комп'ютерні мережі та електронна комерція

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
960.53 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Методичні вказівки

до виконання самостійних робіт

з дисципліни

„Комп'ютерні мережі та електронна комерція”

для студентів напряму підготовки 6.030601

«Менеджмент» усіх форм навчання

м.Кривий Ріг 2013

1

 

Зміст

Вступ..........................................................................................................................

3

Порядок підготовки, виконання, оформлення та захисту самостійних

робіт...........................................................................................................................

4

Самостійна робота №1 .........................................................................................

7

Самостійна робота №2. ......................................................................................

23

Самостійна робота №3. ......................................................................................

30

Самостійна робота №4 .......................................................................................

38

Самостійна робота №5 .......................................................................................

43

Самостійна робота №6 .......................................................................................

51

Самостійна робота №7 .......................................................................................

57

Самостійна робота №8 .......................................................................................

62

Перелік використаних джерел .........................................................................

68

2

Вступ

Дисципліна „Комп'ютерні мережі та електронна комерція” вивчається студентами спеціальностей 6.030601 («Менеджмент») у 3-му семестрі, має обсяг 108 години (лекції – 18 год., лаб. роботи – 36 год., самостійна робота – 54 год.).

Дисциплінами, що забезпечують курс „Комп'ютерні мережі та електронна комерція”, є: “Інформатика та комп’ютерна техніка”, “Системи технологій”, “Макроекономіка”.

Метою викладання дисципліни „Комп'ютерні мережі та електронна комерція” є вивчення основ топології, архітектури комп'ютерних мереж та телекомунікацій, навичок користування електронною поштою, пошуку інформації в мережі Internet, створення сайтів, захисту інформації та електронної комерції.

Предметом дисципліни є вивчення основ роботи у локальних та глобальних мережах згідно з фахом спеціальностей «Менеджмент».

Дані методичні вказівки містять індивідуальні практичні завдання та теоретичні відомості для виконання 8-ми самостійних робіт з дисципліни «Комп'ютерні мережі та електронна комерція” з усього курсу дисципліни.

Курс забезпечує наступні дисципліни: «Інформаційні системи в менеджменті», «Маркетінг», «Основи менджменту».

3

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ, ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ САМОСТІЙНИХ РОБІТ

Дисципліна "Комп'ютерні мережі та електронна комерція" передбачає виконання 8 самостійних робіт за семестр навчання. Самостійні роботи виконуються на персональному комп'ютері, з використанням спеціальних програмних середовищ (Packet Tracer, MS Visio, антивірусних сканерів) та виходом в мережу Інтернет. Кожна самостійна робота включає:

1.Мету роботи.

2.Підготовку до самостійної роботи.

3.Короткі відомості.

Порядок виконання самостійної роботи

1.Зміст й правила оформлення звіту по самостійній роботі.

2.Захист самостійної роботи.

3.Контрольні питання.

Мета роботи

Одержання практичних навичок студентами-менеджерами при вирішенні задач у сфері інформації та її математичного опису, взаємозв’язку інформаційних потоків на підприємстві з діяльністю сучасного менеджера, мереж та мережевих пристроїв , засобів захисту та контролю доступу до даних тощо.

1.2.Дослідження й аналіз результатів моделювання, оптимізація режимів роботи. Під моделюванням розуміється процес побудови, вивчення й застосування моделей. Воно тісно пов'язане з такими категоріями, як абстракція, аналогія, гіпотеза й ін. Процес

4

моделювання обов'язково включає й побудову абстракцій, і виводи за

аналогією, і конструювання наукових гіпотез.

2.Підготовка до самостійної роботи

2.1.Ознайомитися з даними вказівками, звернувши особливу увагу на розділи: "Порядок виконання самостійної роботи, "Зміст і правила оформлення звіту по самостійній роботі".

2.2.Теоретичний матеріал за темою самостійної роботи.

2.3.Відповісти на контрольні питання.

3.Порядок виконаним самостійної роботи

У кожній роботі викладений порядок виконання самостійної

роботи.

4. Зміст і правила оформлення звіту про виконання самостійної

роботи

4.1.Зміст звіту:

1.тема й мета самостійної роботи;

2.варіант і умова самостійної роботи:

3.графіки, таблиці, функціональні схеми;

4.аналіз отриманих результатів, висновки.

4.2.Правила оформлення звіту самостійної роботи:

Звіт виконується у редакторі Word і форматується у вигляді аркушів формату А4.

У кожному звіті вказується тема й мета роботи.

Усі обчислення виконуються з використанням обчислювальних систем за вибором студента та форматуються у вигляді об’єктів

5

Microsoft Equation, схеми та пояснювальні рисунки виконуються на персональному комп'ютері з використанням пакетів Microsoft Visio, Packet Tracer тощо.

Звіт про виконання самостійної роботи закінчується аналізом отриманих результатів роботи і висновком.

5. Захист самостійних робіт

Для захисту самостійних робіт необхідно відповісти на контрольні питання за даною роботою і вміти пояснити сутність отриманих результатів.

6

Самостійна робота №1

Тема: Розробка структури локальної комп’ютерної мережі (ЛКМ) між відділами підприємства.

Мета: Навчитися аналізувати інформаційні потоки у підрозділах підприємства (об’єкти інформатизації), обирати топологію та апаратне забезпечення ЛКМ, розраховувати пропускну здатність мережі.

1. Основні теоретичні відомості

Ефективне управління підприємством будь якого рівня неможливе без своєчасного аналізу різноманітної інформації (економічної, технологічної, організаційної і т.д.). Своєчасність поступлення такої інформації, її адекватність напряму впливає на формування управлінських рішень і відповідно на результати виробництва. Виходячи з цього можливо зазначити, що побудова ефективної інформаційної системи (ІС) на підприємстві (підрозділі) це першочергове завдання керівництва [1, 2].

Важливою складовою частиною сучасних інформаційних систем є локальні комп’ютерні мережі (ЛКМ), які призначені для організації обміну електроної інформації між окремими складовими частинами інформаційної системи масштабу підрозділа або відділу підприємства. Узагальнену структурну схему ЛКМ наведено на рис.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча

 

 

Робоча

 

 

Робоча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

станція1

 

станція2

 

 

станція3

 

 

станціяN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workstation

Server

Printer (мережевий)

Рис.1.1. Узагальнена структурна схема типової ЛКМ

7

1.1. Топології та архітектури, що застосовуються в ЛКМ

Головними топологіями, що використовуються при побудові ЛКМ є: зірка, загальна шина, кільце або їх комбінації (рис.1.2). В залежності від конкретних вимог обирають той чи інший вид топології.

 

 

а)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

г)

T oken-r ing

FD D I Ri ng

Рис.1.2. Основні топології ЛКМ: а) – зірка; б) – загальна шина; в) – кільце; г) комбінована топологія

Основні архітектури, що використовують при побудові ЛКМ та їх характеристики наведено в табл.1.

8

Таблиця 1

Найменування

Максимальн

 

архітектури

а швидкість,

Обмеження

з/п

(топологія)

МБіт/с

 

 

 

1.

Ethernet (зірка, шина)

10

Макс. відстань

100-180 м

 

 

 

2.

Fast Ethernet (зірка)

100

Макс. відстань

до 100 м

 

 

 

3.

Gigabit Ethernet (зірка)

1000

Макс. відстань

до 100 м

 

 

 

 

 

 

 

4.

Radio Ethernet (без

2-11

Макс. відстань

використання антени)

до 200 м

 

 

5.

Tocken Ring (зірка-кільце)

8-16

 

6.

FDDI

100

 

7.

ATM

100-1000

Макс. відстань

до 100 м

 

 

 

1.2. Апаратне забезпечення ЛКМ

До апаратного забезпечення ЛКМ відносять: сервери, робочі станції, комунікаційне обладнання (кабелі, концентратори, комутатори, мости, маршрутизатори, репітери та ін.).

Сервер (від англ. Serve - обслуговувати) – це центральний комп’ютер в мережі, що, як правило, має найбільшу потужність та призначений для обслуговування запитів інших користувачів, зберігання спільних даних, відстеження повноважень доступу до спільної інформації.

Робоча станція – комп’ютер кінцевого користувача системи (наприклад, менеджера, бухгалтера, економіста та ін.). На робочих станціях встановлюється програмне забезпечення автоматизованих робочих місць (АРМів) для відповідних користувачів системи.

9

Кабелі – провідники, за допомогою яких здійснюють фізичне з’єднання окремих ЛКМ. Найбільш поширені типи кабелів, що використовують в ЛКМ: коаксіальний, “кручена пара”, оптоволокно.

Концентратор (або “Хаб”, “Hub”) – електронний пристрій, що концентрує з’єднання від усіх комп’ютерів мережі та використовується для повторення (ретрансляції) кадрів на всі дільниці ЛКМ.

Комутатор – електронний пристрій призначений для з’єднання окремих концентраторів та (або) комп’ютерів між собою.

Міст – засіб для реалізації фізичного об’єднання окремих дільниць ЛКМ в єдину систему. Може реалізовуватися апаратно чи програмно.

Маршрутизатор – засіб, що призначений для під’єднання ЛКМ до інших мереж (наприклад, корпоративної мережі підприємства, глобальної інформаційної мережі Internet).

Репітер – електронний пристрій, що виконує функції підсилювача сигналів та призначений для поширення радіусу дії мережі.

10