Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
57-61 цпп.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
142.34 Кб
Скачать

61. Поняття та значення інституту відводу у цивільному судочинстві. Підстави для відводу судді, інших учасників процесу. Порядок вирішення питань про відвід.

Інститут відводу заінтересованих у результаті справи суддів є гарантією об'єктивності дослідження фактичної сторони справи. Він має важливе значення для реалізації демократичних принципів цивільного процесу, сприяє ефективному розгляду справи. Застосування процесу­ альних правил про самовідвід перешкоджає затягуванню процесу і за­ безпечує правильне вирішення спору.

Відповідно до ст. 20 ЦПК суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає відводу (самовідводу) у таких випадках:

якщо під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, се­ кретар судового засідання;

якщо він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, се­ стра, дід, баба, онук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі;

за наявності інших обставин, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді;

якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду спра­ ви, встановлений ч. З ст. 11і ЦПК.

До складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї або близькими родичами між собою.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї ж справи в судах апеляційної і ка­ саційної інстанцій, у перегляді справи Верховним Судом України, а так само в новому розгляді її судом першої інстанції після скасування по­ переднього рішення або ухвали про закриття провадження у справі.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї ж справи в судах каса­ ційної і першої інстанції, у перегляді справи Верховним Судом Укра­ їни, а також у новому розгляді справи після скасування ухвали чи ново­ го рішення апеляційного суду.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді касаційної ін­ станції, не може брати участі в розгляді цієї ж справи в суді першої чиапеляційної інстанції, у перегляді справи Верховним Судом України, а також у новому її розгляді після скасування рішення або ухвали суду касаційної інстанції.

Суддя, який брав участь у перегляді справи Верховним Судом України, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в суді пер­ шої, апеляційної чи касаційної інстанції.

За наявності будь-якої з перелічених підстав суддя зобов'язаний заявити самовідвід. На тих же підставах судді може бути заявлено від­ від особами, які беруть участь у справі. При цьому слід враховувати, що самовідвід — це обов'язок судді, а клопотання про відвід — право учасників цивільного процесу.

Установлюючи правило про самовідвід, законодавець виходить із того, що є випадки, коли певним учасникам процесу відомі підстави для відводу, передбачені законом. Норма про самовідвід гарантує не­ упередженість здійснення правосуддя, попереджає можливість скасу­ вання рішень за мотивами незаконності складу суду, заінтересованос­ ті певних суб'єктів, що з'ясувалися під час перегляду справи вище­ стоящими інстанціями.

Серед передбачених законом підстав для відводу (самовідводу) деякі мають безумовний характер: участь судді в попередньому роз­ гляді справи як свідка, перекладача, представника, секретаря судового засідання; родинні відносини між суддями або між суддею та іншими учасниками процесу.

Якщо заява про відвід обґрунтовується іншими обставинами, суд має з'ясувати, чи достатні вони для того, щоб піддати сумніву об'єктивність особи, якій заявлено відвід.

Коли суддя не заявив самовідводу, то відвід йому можуть заявляти особи, які беруть участь у справі. Він може бути як усним, так і пись­ мовим (у вигляді окремого документа). Зміст усного відводу заносить­ ся до протоколу судового засідання, а письмовий відвід додається до матеріалів цивільної справи.

Право заявити відвід повинне реалізовуватися відповідно до порядку, встановленого законом. Відвід (самовідвід) повинен бути мотивованим і заявленим до початку з'ясування обставин у справі та пере­ вірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволя­ ється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх до­ казами. Отже, заявляти про відвід слід у підготовчій частині судового розгляду.

Суд може і повинен задовольнити відвід, хоча і заявлений пізніше, якщо заявник не знав і не міг знати про обставини — підстави для від­ воду. Коли це не буде доведено, суд відмовляє в задоволенні клопотання.

До складу суду не можуть входити судді, які раніше брали участь у розгляді даної справи як будь-який інший суб'єкт цивільного про­ цесу або займали у процесі інше процесуальне становище. Закон забороняє також виконувати одночасно обов'язки судді і будь-якого ін­ шого учасника процесу.

Найчастіше підставами для відводу суддів є пряма або побічна за­ інтересованість у результаті справи чи інші обставини, що викликають сумнів у беззастережності суддів. Відсутність заінтересованості у ре­ зультаті справи — найважливіша гарантія об'єктивного та неупере-дженого розгляду справи. За наявності заінтересованості у справі суддя не може брати участь у її розгляді.

Суддя не має права розглядати й вирішувати справу в таких ви­ падках:

якщо йому даним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди незалежно від того, позовні вимоги заявлені ним особисто чи ні;

якщо він на підставі закону має нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну відповідачем, незалежно від того, чи був він при­ тягнутий як відповідач;

якщо він є очевидцем правопорушення або викликався як свідок, експерт, перекладач у справі, навіть якщо у справі відсутні протокол його допиту, складений від його імені висновок експерта, протокол процесуальної дії, інші матеріали, де зазначено, що він брав участь

  • справі як експерт, перекладач;

якщо він брав участь у даній справі як прокурор, законний пред­ ставник, представник позивача чи відповідача;

якщо він є родичем позивача (навіть у тих випадках, коли останній помер);

якщо він є родичем осіб, які у даній справі можуть бути позивача­ ми, притягнуті як відповідачі або згідно з законом зобов'язані пред­ ставляти права позивача чи відповідача.

Суддя вважається заінтересованою особою і тоді, коли на його права та обов'язки чи на права та обов'язки його родича може вплинути рішення суду (наприклад, якщо він або його родич є спадкоємця­ ми за законом у спорі про спадок між спадкоємцями).

Крім заінтересованості, як мотив відводу закон наводить і інші обставини, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженос­ ті судді, наприклад, дружні або неприязні стосунки судді з однією із сторін, підтверджені посиланнями на певні факти. Іншим прикладом може бути ситуація, коли суддя висловив свою думку по суті справи ще до початку її розгляду, чим виявив своє ставлення до результату справи. необхідності постановляння рішення, протилежного постановленому при попередньому розгляді справи, а це може ство­ рити передумови для сумніву в неупередженості судді.

Суддя, який брав участь у винесенні судової постанови, не може входити до складу суду як вищестоящої інстанції, що буде перевіряти правильність постанови, так і нижчестоящої інстанції, куди справу буде передано на новий розгляд. Інакше кажучи, не можна ані здійснювати контроль за своїми власними діями, ані виконувати свої ж вказівки.

Згідно зі статтями 126, 129 Конституції України судді при здійснен­ ні правосуддя незалежні, підкорюються лише закону і вплив на них

  • будь-який спосіб забороняється. Однією з основних конституційних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного оскар­ ження рішення суду, крім випадків, установлених законом (ст. 129).

Відповідно до зазначених положень Конституції рішення суду і дії або бездіяльність суддів у питаннях здійснення правосуддя (пов'язаних із прийняттям заяви, порушенням справи, її підготовкою та розглядом у судовому засіданні) можуть оскаржуватись у визначеному порядку до суду першої інстанції із заявами про зобов'язання суддів до вчинен­ ня певних процесуальних дій, що одночасно порушило б і принцип незалежності суддів, і заборону втручатись у вирішення справи неза­ лежним судом.

Статтею 62 Конституції України та Законом «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від 01.12.1994 р. визначено виключні підстави і порядок відшкодування шкоди, заподі­ яної при здійсненні правосуддя, який виключає можливість розгляду справи в порядку цивільного судочинства.

Питання про заявлений відвід або самовідвід розглядається в ме­ жах суворого дотримання процесуальної форми, встановленої законом (ст. 24 ЦПК). У разі заявления відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі.

Питання про відвід вирішується судом, що розглядає справу, в нарадчій кімнаті з постановлянням ухвали. Питання про відвід, заявлений декільком суддям або всьому складу суду, вирішується простою більшістю голосів.

Обмін думками у зв'язку з заявою про відвід, що надійшла, має проходити до того, як суд піде в нарадчу кімнату. Суддя, який має бажання надати пояснення з приводу свого відводу чи самовідводу, може зроби­ ти це в залі судового засідання. Надання таких пояснень — право, а не обов'язок особи, якій заявлено відвід. Вона взагалі може не давати жод­ них пояснень, не заперечуючи доводів тієї особи, яка заявила відвід.

Закон чітко встановлює склад суду, що вирішує заявлений відвід або самовідвід. Питання вирішується лише в нарадчій кімнаті, чим гарантується відсутність стороннього впливу на суддів. Порушення цих правил є підставою для скасування судових рішень.

Після того, як вирішено питання про відвід або самовідвід судді, виникає необхідність призначення нового складу суду.

Згідно зі ст. 25 ЦПК у разі задоволення заяви про відвід судді, яким справа розглядається одноособово, справа розглядається в тому ж суді, але іншим суддею, який визначається у порядку, встановленому ЦПК.

Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу з підстав, зазначених у ст. 20 ЦПК.

Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участі у розгляді справи, якщо:

1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;

2) з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

При цьому участь секретаря судового засідання, експерта, спеціа­ ліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладна не є підставою для їх відводу.

12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]