Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЕК англ.з методикою.doc
Скачиваний:
33
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
180.74 Кб
Скачать

Вимоги до студентів на державному кваліфікаційному іспиті

На державному кваліфікаційному іспиті студенти-випускники повинні продемонструвати глибокі знання теоретичних основ з методики викладання іноземних мов та практичних навичок використання її, показати володіння педагогічними й методичними вміннями та науковий підхід до розв'язання практичних проблем виховання та освіти учнівської молоді.

Головною вимогою державного кваліфікаційного іспиту до рівня теоретичної підготовки студентів-випускників є ґрунтовне знання ними провідних концептуальних теорій навчання і виховання, усвідомлення ролі і значення психолого-педагогічних наук в їх майбутній професійній діяльності. Відповідь студента на державному іспиті повинна підтвердити повноту знань категорійно-понятійного апарату з педагогіки, психології та методики викладання іноземних мов, нових підходів до трактування окремих понять, розуміння їх сутності, а також знання фактів, термінології, структур, принципів, законів, закономірностей, методів, засобів навчання і виховання. Крім того, студент повинен продемонструвати здатність аналізувати й будувати реальний навчально-виховний процес з педагогічної, психологічної та методичної точок зору, виявити знання педагогіч­них і психологічних явищ та процесів, діапазон володіння вміннями й навичками операційного рівня, методичну грамотність, зокрема сформованість гностичних, конструктивно-планувальних, проектувальних та комунікативно-навчальних умінь.

Програма методичної підготовки студентів Програма теоретичної підготовки

Тема: Методика як наука про навчання Іноземних мов (ІМ).

Методика навчання ІМ як наука та її місце в системі наук. Об'єкт методики - вивчення процесу навчання ІМ як нового засобу спілкування, виховання, розвитку й освіти учнів.

Основні методичні поняття: принцип, метод, методична система, засіб, прийом.

Методи дослідження: ретроспективний критичний аналіз теорії і практики викладання ІМ у вітчизняній та зарубіжній школі, сучасного стану викладан­ня ІМ у школі; наукове спостереження, анкетування, тестування, бесіда, дослідне і пробне навчання; експеримент як основний метод дослідження.

Цілі, зміст, принципи, методи і засоби навчання ІМ. Роль курсу методики навчання ІМ у системі професійної підготовки майбутнього вчителя ІМ у вищому навчальному закладі.

Комунікативні, виховні, освітні та розвиваючі цілі навчання ІМ у середніх навчальних закладах у їх єдності. Комплексна реалізація вказаних цілей у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції учнів.

Зміст навчання. Різні точки зору на компоненти змісту навчання.

Проблема відбору мовного і мовленнєвого матеріалу для комунікативно-достатнього рівня володіння мовою учнями, а також комунікативних намірів і типових ситуацій спілкування для навчання усного мовлення, текстів для навчання читання та аудіювання.

Загальнометодичні принципи, окремі та спеціальні методичні принципи.

Система принципів як стратегія навчання.

Методи навчання з позиції вчителя та з позиції учня.

Аналіз програм і підручників. Основні та допоміжні засоби навчання. Підручник - основний засіб навчання ІМ. Проблема створення навчально-методичних комплексів (НМК) з іноземних мов. Різні точки зору на НМК. Необхідність створення альтернативних НМК для навчання ІМ у СНЗ. Урахування рідної мови учнів та національних традицій народу при створенні підручників з ІМ. Характер творчої діяльності вчителя при використанні НМК.

Допоміжні засоби навчання - технічні й нетехнічні.

Тема: Зв'язок методики навчання ІМ з іншими науками.

Зв'язок методики з педагогікою, психологією, лінгвістикою, психолінгвістикою, психофізіологією.

Тема: Система вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції учнів СНЗ.

Аналіз вправ НМК з ІМ. Поняття «мовленнєва діяльність», «мовленнєва навичка», «мовленнєве вміння».

Вправа як засіб оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями.

Класифікація вправ. Різні підходи до класифікації. Критерії класифікації.

Типи і види вправ, їх організація у комплекси, групи, серії. Поняття про

систему вправ та її компоненти. Окремі системи вправ (для оволодіння основ­ними видами мовленнєвої діяльності). Послідовність виконання вправ згідно з етапами формування мовленнєвих навичок та вмінь.

Тема: Формування іншомовної граматичної компетенції учнів.

Основна мета навчання граматики ІМ - формування мовленнєвих граматичних навичок в різних видах мовленнєвої діяльності на комунікативно-достат­ньому рівні.

Характеристика граматичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Етапи їх формування. Позитивний перенос та інтерференція граматичних навичок рідної та іноземної мов.

Роль знань на різних етапах формування навички. Різні підходи до відбо­ру та організації граматичного матеріалу. Активний і пасивний граматичний мінімуми. Типи і види вправ. Вправи для навчання граматичного аспекту спілкування ІМ.

Тема: Формування іншомовної лексичної компетенції учнів.

Основна мета навчання лексики ІМ - формування лексичних навичок в різних

видах мовленнєвої діяльності на комунікативно-достатньому рівні.

Характеристика лексичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Активний та пасивний лексичний мінімуми.

Потенціальний словниковий запас учнів. Мовна здогадка.

Етапи формування лексичних навичок. Засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу. Вправи для формування мовленнєвих лексичних навичок.

Тема: Формування іншомовної фонологічної компетенції учнів. Роль слухо-вимовних навичок у мовленнєвій діяльності.

Основна мета навчання фонетики ІМ - формування слухо-вимовних (артикуляційних та ритміко-інтонаційних) навичок в рецептивних та продуктив­них видах мовленнєвої діяльності - аудіюванні та говорінні на комунікативно-достатньому рівні.

Основні етапи формування слухо-вимовних навичок, інтерференція на­вичок рідної мови у цьому процесі. Основні типи і види вправ для формування цих навичок. Порівняльний аналіз фонетичного матеріалу рідної мови та мови, яка вивчається, в методичних цілях. Послідовність введення та засвоєння фонетичного матеріалу. Різні підходи до цієї проблеми.

Роль і місце ТЗН у процесі оволодіння слухо-вимовними навичками.

Тема: Формування іншомовної компетенції учнів у техніці читання і письма.

Психофізіологічна суть читання та письма. Коротка характеристика навичок техніки читання (вголос і мовчки) і техніки письма (навичок каліграфії та орфографії). Різні підходи до навчання техніки читання. Типи і види вправ для навчання техніки читання, для навчання каліграфії та орфографії. Методика навчання техніки читання. Методика навчання техніки письма.

Тема: Формування іншомовної аудитивної компетенції учнів.

Співвіднесення понять "види мовленнєвої діяльності" та "мовленнєві вміння".

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності та як мовленнєве вміння. Меха­нізми аудігавання. Психологічні та лінгвістичні характеристики аудіювання.

Труднощі аудіювання конкретної іноземної мови.

Основні етапи формування вмінь аудіювання. Система вправ для навчан­ня аудіювання в СНЗ. Вимоги до текстів для навчання аудіювання.

Тема: Формування іншомовної компетенції учнів у читанні.

Читання як вид мовленнєвої діяльності та як мовленнєве вміння.

Види читання, різні підходи до їх класифікації. Проблема відбору матеріалу (текстів) для навчання читання.

Система вправ для навчання читання як виду мовленнєвої діяльності.

Типи і види вправ.

Тема: Формування іншомовної компетенції учнів у говорінні.

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності та як мовленнєве вміння.

Механізми говоріння. Психологічні особливості говоріння. Форми говоріння: діалогічна та монологічна.

Лінгвістична та психологічна порівняльна характеристика діалогічного та монологічного мовлення.

Етапи формування вмінь діалогічного та монологічного мовлення.

Одиниці навчання діалогу і монологу. Система вправ для навчання діалогу/ монологу.

Тема: Формування іншомовної компетенції учнів у письмі.

Письмо як вид мовленнєвої діяльності та як мовленнєве вміння.

Психологічна та лінгвістична характеристика письма.

Система вправ для навчання письма як виду мовленнєвої діяльності.

Типи і види вправ. Письмові вправи для вдосконалення мовленнєвих на­вичок (граматичних, лексичних). Вправи для формування вміння висловлювати свої думки у письмовій формі. Особливості навчання письма на різних ступенях.

Тема: Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови.

Форми занять з ІМ у СНЗ: урок як основна форма навчально-виховного процесу; домашня робота; лабораторні заняття; факультативні заняття; позакласна та позашкільна робота з ІМ.

Специфіка уроку, вимоги до сучасного уроку ІМ (відповідність методичній системі, комплексне виконання практичних, освітніх та виховних цілей, використання адекватних визначеній меті вправ, забезпечення мотивації учнів у мовленнєвій діяльності на Іноземній мові, створення сприятливої психологічної атмосфери, використання різноманітних та адекватних задачам певного етапу уроку форм і режимів роботи тощо), форми роботи вчителя та учнів на уроці, переваги колективних форм роботи; типологія уроків ІМ.

Структура уроку ІМ. Функції учителя на уроці.

Тема: Індивідуалізація навчання ІМ.

Історія розвитку проблеми індивідуалізації навчання ІМ.

Система індивідуалізації процесу навчання ІМ. Цілі індивідуалізації навчання ІМ. Психологічна структура індивідуальності та методи дослідження

індивідуальних особливостей учнів. Провідні види індивідуалізації: мотивуюча, регулююча, розвиваюча та формуюча.

Способи, прийоми та засоби реалізації кожного з видів індивідуалізації.

Індивідуалізовані вправи. Атлас індивідуально-психологічних особливостей учнів; організаційні форми індивідуалізації процесу навчання ІМ.

Тема: Етапи розвитку методики навчання ІМ

Прямі методи періоду Реформи школи. Лінгвістична та психологічна основи. Мета навчання в різних методичних системах. Представники: Ґ. Палмер ("Усний" метод), М. Уест (Метод навчання читання); змішані методи (П. Хегболдт).

Сучасні методи навчання: аудіо-лінгвальний та аудіо-візуальний, їх лінгвістична та психологічна основи. Мета навчання в кожному з цих методів.

Принципи навчання. Система вправ. Представники: аудіо-лінгвальний метод -Ч. Фріз, Р. Ладо, Е. Стек, Н. Брукс; аудіо-візуальний метод - П. Губеріна, П. Ріван, Р. Ренар.

Переваги та недоліки кожного з методів.

Комунікативний підхід у сучасній методиці викладання ІМ за кордоном. Представники: Г. Піфо, Р. Олбрайт, Г. Уідсон та інші. "Метод оранж" (Франція).

Тема: Основи методики інтенсивного навчання.

Сугестопедична теорія Г.Лозанова - джерело сучасної методики інтенсивного

навчання ІМ. Основна ідея сугестопедії - розкриття та розвиток всебічних резервів особистості учня. Закони, що керують діяльністю мозку; психологічні принципи Г. Лозанова, що випливають із законів діяльності мозку. Засоби сугестології.

Метод активізації резервних можливостей особистості й колективу Г. Китайгородської. Основні принципи методу активізації: принцип особистісного спілкування, особистісно-рольовий принцип, принцип концентрованої організації навчального матеріалу і навчального процесу, поліфункціональність вправ, принцип колективної взаємодії. Етапи роботи у циклі уроків за методом активізації: подача нового навчального матеріалу у тексті-полілозі (особливості такого тексту), тренування у спілкуванні, практика у спілкуванні.

Методика введення нового навчального матеріалу: чотири пред'явлення тексту-полілогу на одному занятті. Вимоги до вправ для тренування в спілкуванні та практики у спілкуванні.

Переваги концентрованої подачі мовного й мовленнєвого навчального матеріалу у тексті-полілозі як смисловій основі навчання продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Особливості поведінки вчителя та учнів під час подачі нового матеріалу. Створення доброзичливої атмосфери, забезпечення колективної взаємодії, зокрема колективних форм роботи - парної, хорової, використання ігрових вправ; класифікація ігор; ігри без перевтілення та ігри з перевтіленням (рольові ігри).

Інтенсивне навчання читання як інтерактивна комунікативна діяльність, переваги фабульних текстів у навчанні рецептивних видів мовленнєвої діяльності - читанні й аудіюванні.

Тема: Планування та контроль у навчанні ІМ на різних ступенях.

Типи і види планів: календарний, тематичний, урочний. Структура планів. Компоненти та етапи плану уроку. Особливості планування в різних типах СНЗ.

Види контролю: злитий з навчанням, відокремлений; поточний, тематичний, підсумковий; об'єктивний, суб'єктивний.

Форми контролю: індивідуальний, парний, фронтальний; усний/письмовий, одно-, двомовний, контроль з боку вчителя, взаємоконтроль, самоконтроль. Використання ТЗН у процесі контролю.

Тестовий контроль рівня сформованості мовної та мовленнєвої компетенції учнів.

Тема: Особливості навчання ІМ на різних ступенях.

Обов'язковий курс навчання ІМ в середніх навчальних закладах різних типів.

Ступені навчання.

Особливості навчання ІМ молодших школярів. Вікові особливості школярів 1-4 класів. Організація, форми, засоби навчання. Роль ігрових прийомів.

Характеристика середнього ступеня навчання ІМ (основна школа). Вікові особливості школярів 5-9 класів. Різні підходи до організації навчання різних видів мовленнєвої діяльності. Паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності. Співвідношення усного мовлення, читання та письма. Форми та прийоми навчання.

Характеристика старшого ступеня навчання ІМ (старша школа). Вікові особливості учнів 10-12 класів. Організація навчання, форми та прийоми навчання. Роль самостійної роботи у процесі оволодіння ІМ.

Тема: Позакласна робота з ІМ.

Роль позакласної роботи з ІМ у підвищенні мотивації учнів до вивчення предмета "Іноземна мова". Види і форми позакласної роботи з іноземної мови на різних ступенях навчання, її завдання та зміст. Методика проведення різних форм та видів позакласної роботи у СНЗ.

Роль кабінету ІМ в організації позакласної роботи з ІМ, його технічне та методичне обладнання. Зв'язок предмета "Іноземна мова" з іншими предметами, що проявляється у позакласній роботі. Сумісні форми позакласної роботи з іноземної та рідної мов учнів.

Тема: Самостійна робота учнів у процесі оволодіння іноземною мовою.

Роль та місце самостійної роботи учнів у процесі вивчення ІМ. Види самостійної роботи. Вимоги до організації та проведення самостійної роботи. Особливості самостійної роботи учнів початкової, основної і старшої школи. Класна і домашня самостійна робота. Засоби реалізації самостійної роботи.

Мовний портфель як засіб рефлексивного навчання ІМ.

Проектна методика як засіб розвитку креативності учня.

Технологія автономного вивчення ІМ на базі навчального ресурсного центру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.