Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка Гидрология.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
22.71 Mб
Скачать

2.1.1.Нормативні навчальні елементи за модулем 1

Блок 1.1

 1. гідросфера

 2. предмет загальна гідрологія

 3. водний об’єкти

 4. методи гідрологічних досліджень

 5. гідрологічні характеристики

 6. гідрологічний режим

Блок 1.2

 1. кругообіг води

 2. глобальний кругообіг води та його ланки

 3. схема малого та великого кругообіг

 4. внутрішньоматериковий вологообіг

 5. водні ресурси

Блок 1.3

 1. закон збереження речовини

 2. закон збереження теплової

 3. закон механічної енергії

 4. закон зміни кількості руху (імпульсу)

Блок 1.4

 1. будова води

 2. щільність та питомий об’єм

 3. теплоємність та теплопровідність

 4. поглинання водою сонячної радіації

 5. молекулярна в’язкість

 6. аномальні якості води

 7. фази стану води

 8. хімічний склад води

 9. фізичні властивості води

 10. класифікація природних вод за величиною мінералізації

Блок 1.5

 1. річка

 2. вододіл

28.річкова система (річкова мережа)

29.гідрографічна мережа

 1. витік річки

 2. гирло річки

 3. дельта річки

 4. видолинок

 5. лощовина

 6. суходіл

 7. головна річка

 8. притоки річки

 9. басейн річки

 10. водозбір

 11. морфометричні характеристики річкового басейну

 12. річкова долина

 13. тектонічні долини

 14. льодовикові долини

 15. ерозійні долини

 16. щілини

 17. каньйони

 18. ущелини

 19. трапецієподібні долини

 20. коритоподібні долини

 21. дно долини

 22. тальвег

 23. русло річки

 24. заплава

 25. схили долини

 26. живий переріз русла

 27. морфометричні характеристики живого перерізу

 28. поздовжній переріз

 29. поперечний переріз русла

 30. шорсткість русла

 31. перекати та плеса

 32. острів та останець

 33. протока та рукав

 34. обмілина

 35. пляж та коса

 36. живлення річок (снігове, дощове, льодовикове, підземне)

 37. класифікація річок (О.І.Воєйкова, В.Д.Зайкова, М.І.Львовича)

 38. водний режим річок

 39. фази водного режиму

 40. водопілля (повінь)

 41. паводок

 42. межень

 43. рівень води

 44. водний баланс річки

 45. ламінарний рух води

 46. турбулентний рух води

 47. річковий стік

 48. складові річкового стоку

 49. характеристики стоку

 50. водоносність річки

 51. водність річки

 52. максимальний стік

 53. мінімальний стік

 54. норма стоку

 55. типовий гідрограф

 56. льодовий режим річок

 57. фази льодового режиму

 58. замерзання

 59. льодостав

 60. скресання

 61. внутрішньоводний лід

 62. донний лід

 63. сніжниця

 64. сало

 65. шуга

 66. шугохід

 67. зажор

 68. забереги

 69. розводдя

 70. ополонки

 71. льодохід

 72. затор

 73. полій

 74. термічний режим річок

 75. енергія і робота річок

 76. тепловий баланс річкових вод

 77. річкові наноси

 78. стік завислих наносів

 79. мутність води

 80. закон Ері

 81. селі

 82. хімічний склад річкових вод

 83. мінералізація

 84. стік розчинених речовин

 85. руслові процеси

 86. руслові деформації

 87. гирлові процеси

 1. екосистема річкового басейну

 2. державний водний кадастр

Модуль 2 ( 22 години). Характеристика водойм (озер, водосховищ) та особливих водних обєктів (підземних вод, льодовиків).

Блок. 2.1. Гідрологія озер та водосховищ.Озера і їх поширення на земному шарі. Типи озер за походженням і характером водообміну. Морфологічні та морфометричні характеристики озер. Батіграфічна та об’ємна крива. Співвідношення між площею озера та його басейном.

Водний баланс озера. Елементи водного балансу. Класифікація озер за співвідношенням складових водного балансу. Рівневий режим. Динамічні явища. Течії, хвилювання, перемішування вод в озерах. Конвекційне та динамічне перемішування. Згінно-нагінні коливання рівнів. Динамічні явища в озерах. Виникнення хвиль. Циркуляція хвиль. Сейші на озерах.

Термічний режим озер. Рівняння теплового балансу. Пряма та зворотна стратифікації. Гомотермія. Добовий та річний хід температури води в озері. Термічний бар. Термічні типи озер. Особливості льодового режиму.

Формування основних типів берегів озер, їх деформація. Оцінка динаміки водних мас озер.

Донні відклади в озерах. Закономірності розподілу відкладів в озерній улоговині. Зональні та азональні особливості у формуванні відкладів озер.

Основні особливості гідрохімічного та гідробіологічного режимів цих водойм. Типи озер за величиною та характером мінералізації. Газовий режим озер. Основні біогенні елементи.

Мінеральні озера. Гідрологічні особливості мінеральних озер. Основні типи та характер їх розподілу на земній кулі. Використання мінеральних озер.

Вплив озер на клімат прилеглої території. Вплив озер на річковий стік.

Водосховища. Призначення водосховищ та їх розміщення на земному шарі. Типи водосховищ та їх класифікація. Основні морфометричні й гідрологічні характеристики водосховищ. Водний баланс водосховищ.

Водообмін та течії у водосховищах. Види течій та їх класифікація.

Вітрове хвилювання. Хвилювання у глибоводній та мілководній зонах. Хвилювання у прибережній зоні.

Термічний режим водосховищ. Особливості його формування. Тепловий баланс водосховища.

Особливості льодових явищ у водосховища. Формування льодового покриву водосховищ.

Формування берегової зони. Абразії, зсуви, карст, суфозія. Переформування берегів. Донні відклади. Замулення водосховищ.

Хімічний склад та якість води водосховищ.

Вплив водосховищ на річковий стік.

Блок 2.2. Гідрологія боліт. Походження, розвиток, гідрологічний режим боліт. Поширення боліт на земній кулі, в Україні. Типи боліт та їх характеристика. Будова, морфологія й гідрографія торф’яних боліт. Розвиток торфового болота.

Тепловий баланс боліт. Тепловий режим діяльного шару боліт. Фізичні властивості діяльного шару.

Водний баланс і водний режим боліт. Особливості формування водного балансу болотних масивів різних типів. Коливання рівнів води на болотних масивах.

Стік із боліт. Розрахунок стоку з боліт за даними спостережень. Розрахунок випаровування з поверхні боліт.

Вплив боліт на річковий стік. Вплив осушення на стік із боліт. Господарче значення боліт.

Блок 2.3. Гідрологія льодовиків. Вивчення умов й особливостей

походження, існування та розвитку льодовиків. Сніговий баланс і снігова лінія. Умови існування льодовиків. Типи льодовиків: покривні й гірські льодовики. Фізико-механічні властивості льоду. Фактори, які зумовлюють міцність, теплоємність і теплопровідність. Радіаційні властивості льоду. Утворення і будова льодовиків. Фактори зледеніння території, гляціокліматичні показники. Живлення, акумуляція льодовиків. Перетворення снігу у фірн, а фірну у лід. Баланс криги та води у льодовиках.

Вплив акумуляції та абляції на режим льодовика. Наступ та відступ льодовиків. Рух льодовиків і спостереження за ними. Швидкість переміщення льодовиків. Морени, їх формування та вплив на режим льодовиків. Рух води по поверхні та всередині льодовика. Гідрографічна мережа льодовика.

Стік із льодовиків. Льодовикове живлення річок. Коефіцієнт льодовикового стоку. Багаторічне регулювання стоку льодовиків. Внутрішньодобовий хід стоку та внутрірічний розподіл стоку. Льодовикові селі.

Робота льодовиків. Географічне поширення та значення льодовиків.

Блок 2.4. Гідрологія підземних вод.Походження і поширення підземних вод. Водно-фізичні властивості почв і ґрунтів. Види води у порах ґрунту. Класифікація підземних вод. Взаємозв’язок підземних та руслових вод. Типи підземних вод за характером залягання. Ґрунтові води. Артезіанські води. Рух підземних вод. Закон фільтрації Дарсі.

Водний баланс і режим підземних вод. Роль підземних вод у фізико-географічних процесах.

Запаси і ресурси підземних вод. Практичне значення та охорона підземних вод.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.