Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
231_технології соціально-педагогічної роботи.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
51.96 Кб
Скачать

КОНСТАНТИНОВА ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА

Соціально-педагогічні технології у діяльності соціального педагога

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….…3

Розділ 1. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ……….

1.1.Зміст та завдання технологій соціально-педагогічної діяльності……...7

1.2.Специфіка технологій соціально-педагогічної діяльності.………….....9

1.3.Класифікація технологій соціально-педагогічної роботи…………….12

Висновки до першого розділу……………………………………………15 Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕТУВАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА………………………………………………………..

2.1.Технологія розробки та впровадження соціальних проектів…………16

2.2.Соціально-педагогічні технології формування відповідального

ставлення до здоров'я в учнівської молоді………………………………...18

2.3.Практичне застосування технології проектування у роботі соціального

педагога у загальноосвітній школі …………………………..…………..22

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………………27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….29

ДОДАТКИ…………………………………………………………………………….

2010

ВСТУП

Однією з форм швидкого реагування на кризові ситуації, інструментом впровадження соціальної політики виступає професійна соціально-педагогічна діяльність. Змістом її є надання допомоги людям, що потрапили у складну життєву ситуацію, шляхом діагностування їхніх проблем, прогнозування, посередництва, інформаційно-консультативної діяльності, прямої педагогічної і психологічної підтримки, яка стимулює власні сили клієнтів. Комплексність проблем соціально-педагогічної роботи, складність об’єктів і суб’єктів соціальних перетворень, необхідність при обмеженому об’ємі соціальних ресурсів одержання максимально значимого і ефективного результату – все це вимагає технологізації соціально-педагогічної роботи, а специфіка цього виду діяльності визначає характер тих технологій, які використовуються соціальними педагогами.

Беручи до уваги основні аспекти соціальних технологій, вважаємо за доцільне навести деякі її визначення, що підтверджують нашу позицію щодо її розуміння як способу здійснення діяльності.

Соціальні технології – це спосіб реалізації конкретного складного процесу шляхом розчленовування його на систему послідовних взаємозалежних процедур і операцій, що виконуються однозначно; стандартний комплекс методично описаних і практично впроваджених дій і/чи процедур, які об'єднанні у певній послідовності або сполученні і дають вимірюваний або інший відчутний соціальний результат у соціальній сфері.

Щодо педагогічної технології, то слід зазначити, що сьогодні відсутнє єдине визначення цього поняття. Більше 300 формулювань поняття „педагогічна технологія" і його варіанти („технологія навчання ", „освітні технології ", „технології в навчанні ", „технології в освіті ") використовується в педагогічній літературі. Узагальнення позицій науковців дало змогу вичленувати положення, які, на наш погляд, розкривають специфіку педагогічної технології.

Педагогічна технологія – це система, у якій цілеспрямоване використання комплексно чи окремо способів навчання підвищує ефективність освітнього процесу. В ній здійснюється навчальний процес, що конструюється від заданих початкових установок (цілі та зміст навчання) і гарантує досягнення поставлених цілей. Цілі формулюються через результати навчання, виражені в діях суб'єктів научіння. Постійно проводиться оцінювання поточних результатів, оперативний зворотний зв'язок, корекція навчання, обов'язкове завершальне оцінювання отриманого результату. Реалізація педагогічних технологій базується на принципах, що є найбільш загальними правилами їх здійснення і слугують методологічною основою досягнення визначених результатів.

Наразі теорія соціально-педагогічної технології проходить етап свого становлення, тому поки що не існує єдиного визначення.

На сучасному етапі розвиток соціально – педагогічних технологій вивчали: Алєксєєнко Т.Ф. [1. С.19-24] у статті «Технології соціально-педагогічної роботи в територіальній громаді», Фірсов М.В. [2] у монографії «Анталогия социальной работы» Завенко Н.В. [4. С.80-86] у статті «Теоретичні засади соціально-педагогічних технологій» висвітлюють принципи та сутність соціально-педагогічної технології. Загрекова Л.В. [6], посібник «Теория и технология обучения» Лукашевич М.П., Мигович І.І. [9], посібник «Технології соціальної роботи», Липський І.А. [8], стаття «Технологический потенціал соціально- педагогической деятельности» - визначають соціально-педагогічні технології як майстерність, мистецтво практичної діяльності, трактують її як сукупність знань про найбільш оптимальні методи, засоби і прийоми для вирішення соціально-педагогічних проблем. Лютий В.П. [10] «Технологія соціальної роботи: конспект лекцій», розкриває суть соціальних технологій. У фахових виданнях навчальної літератури «Методи та технології роботи соціального педагога» автори-укладачі Архипова С.П., Майборода Г.Я., Тютюнник [11], «Соціально-педагогічні технології» Харченко С.Я., Краснова Л.П. [16], «Технології соціально-педагогічної роботи» за редакцією Капської А.Й. [15], Нікітін В. А. «Социальная работа: проблемы теории и подготовки специалистов» [12], «Соціальна педагогіка: теорія і технології» Звєрєвої І.Д. [13. С. 147–160]. «Теория и методика социальной работы (в вопросах и ответах)» Панов А.М. [14], висвітлені теоретичні та практичні аспекти соціально-педагогічних технологій. Зимівець Н.В. [5] у статті «Сутність, принципи та структура соціально – педагогічних технологій формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді» розкриває сутнісні та структурні характеристики соціально-педагогічних технологій формування відповідального ставлення до здоров'я в учнівської молоді. Журавель Т.В. [3] стаття «Проблеми здійснення профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків груп найвищого ризику» та Комітет протидії ВІЛ-інфекції та іншим соціально небезпечним хворобам [7], висвітлюють актуальні питання впровадження соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітні заклади, що спирається на розуміння технології як практики алгоритмічного застосування оптимальних способів вирішення соціально-педагогічних проблем, як спосіб здійснення соціально-педагогічної діяльності.

Актуальність проблеми визначила тему нашого дослідження «Соціально-педагогічні технології у діяльності соціального педагога».

В ході нашої роботи ми використовували такі методи дослідження:

 1. Аналіз педагогічної, фахової соціально-педагогічної літератури.

 2. Аналіз наукових статей періодичних видань.

 3. Розробка соціального проекту

 4. Анкетування

 5. Бесіда

Об’єктом дослідження є: технології соціальних проектів у діяльності соціального педагога.

Предметом дослідження є: виявлення позитивних чинників впровадження технології соціальних проектів у діяльність соціального педагога загальноосвітньої школи.

Мета полягає у залучення учнівської молоді до соціальних проектів для формування вмінь та навичок адекватного ставлення до соціальних проблем.

Для вирішення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

  1. Розкрити зміст, завдання, специфіку та класифікувати технології соціально-педагогічної роботи.

  2. Розглянути технології розробки та впровадження соціальних проектів та впровадження проектних технологій у роботі соціального педагога.

  3. Проаналізувати соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здорового способу життя в учнівської молоді.

  4. Практично застосувати технологію проектування у роботі соціального педагога.

Теоретичне значення роботи визначається тим, що вона робить внесок у систему соціально-педагогічної роботи з дітьми у загальноосвітній школі.

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати можуть бути використані у процесі вивчення курсу «Соціальна педагогіка» та для практичного використання соціальними педагогами загальноосвітніх шкіл.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел.

У вступі розглядається питання актуальності теми роботи, формується мета та завдання, визначається об’єкт та предмет дослідження, з’ясовується теоретичне та практичне значення роботи.

У першому розділі досліджуються зміст, завдання, специфіка та класифікація технологій соціально-педагогічної діяльності.

У другому розділі висвітлюються технології соціального проектування в діяльності соціального педагога.

У загальних висновках підсумовується результат роботи.

Загальний обсяг роботи 30 сторінок

Розділ 1.ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.