Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лекція № 5.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2019
Размер:
122.88 Кб
Скачать

Чинники (мутагени), здатні спричинити зміни спадкових ознак

Забруднення навколишнього середовища неминуче призводить до збільшення захво­рюваності населення, оскільки деградація середовища проживання зумовлює, з одного боку, збільшення числа генетичних мутацій (генетичного вантажу популяції); з іншого — збільшу­ється кількість випадків неспадкових захворювань.

Мутації мають дві форми: генеративні мутації, що виникають у зародкових клітинах і передаються по спадковості, та соматичні мутації, що з'являються в одній клітині люд­ського тіла і не передаються нащадкам; виникаючи в будь-якій соматичній клітині, такі му­тації успадковуються тільки нащадками цієї клітини, внаслідок розмноження якої утворює­ться мутантна тканина. Соматична мутація у низці випадків призводить до розвитку ракової пухлини.

  1. Онкологічні захворювання та їх зв’язок з екологічними особливостями сере­довища нроживання

За статистичними даними, впродовж останніх десяти років відзначається зростання злоякісних новоутворень серед населеня України на 27%. Щороку виявляється 5192 особи, які уперше захворіли на рак. Кількість хворих на рак збільшується на 1,5-4% за рік залежно від регіональних особливостей.

Новоутворення (неоплазма, бластома) являють собою особливу форму росту тканини, яка характеризується вираженою автономією. Пухлини ділять на доброякісні та злоякісні. Доброякісні пухлини дуже близькі за своєю структурою та обміном до нор­мальної тканини, чітких розмежувань між ними немає. Злоякісна пухлина характеризується необмеженим ростом, автономністю і призводить організм до загибелі.

Як відомо, онкологічні захворювання, поряд із серцево-судинною патологією, зумов­люють найбільшу смертністьСмертність від онкологічних захворювань (Р.Долл, Р.Піто).

п/п

Фактор або клас факторів

Відсоток усіх випадків смерті під раку

Найбільш точна оцінка

Діапазон можли­вих оцінок

1

Тютюн

ЗО

25-40

2.

Алкоголь

3

2-4

3.

Харчові добавки

1

2-5

4.

Професія

4

2-8

5.

Забруднення атмосферного повітря

6

7-8

6.

Продукти промислового виробництва

3

3-5

7.

Лікарські препарати

1

0,5-3

8.

Геофізичні фактори

3

2-4

9.

Порушення дієти і харчування

35

10-70

Нерівномірність поширення онкологічних захворювань у різних регіонах та зміна по­казників захворюваності залежно від міграції населення переконливо доводять зв’язок вини­кнення раку з екологічними особливостями існування людини.

Епідеміологічними дослідженнями встановлено, що онкологічні хвороби мають полі- етіологічну природу. Канцерогенні чинники, що спричиняють виникнення злоякісних ново­утворень, мають як ендогенну, так і екзогенну природу

Природа канцерогенних чинників, які спричиняють онкологічні хвороби людини

Як видно з рисунка, більшість онкогенних агентів утворюється та циркулює в приро­ді, а інші виникають в організмі чи зумовлюють канцерогенний ефект, комплексуючись із зовнішніми чинниками.

Дослідники в галузі епідеміології раку простежують чітку кореляцію між захворюва­ністю та умовами життя населення різних географічних зон і районів. Це свідчить про важ­ливу роль навколишнього середовища в онкологічній захворюваності населення.

За даними Міжнародного агенства з вивчення раку (МАВР), виникнення приблизно 85% пухлин людини можна пов’язати із впливом чинників навколишнього середовиша. Це. зокрема, стосується новоутворень органів дихання, печінки, травного каналу.

Серед онкогенних чинників найбільшу небезпеку становлять хімічні канцерогенні речовини

Для дії онкогенних хімічних речовин характерно такс: 1) злоякісні пухлини виника­ють не відразу після початку дії онкогенів, а через певний прихований (латентний) період (15-20 років); 2) чим більша доза і тривалість дії онкогену, тим коротший латентний період і тим злоякіснішою буває пухлина. Ця закономірність чітко простежується у тих, хто палить: чим більше цигарок випалюється за добу, тим частіше розвивається рак легень (серед тих, хто випалює 40 цигарок за день, рак легень трапляється у 20 разів частіше, ніж у тих, хто не палить).

Локалізація злоякісних пухлин може залежати не лише від тої о. яким шляхом онкоген надходить до організму (через повітря, травний тракт, через забруднення шкіри), а й від хі­мічної природи речовини: азбест призводить до раку легень, гортані, травного каналу; бен­зидин — до раку сечового міхура; бензол спричинює лейкоз; вінілхлорид — рак печінки, го­ловного мозку, лейкоз; миш’як та його сполуки — рак шкіри, легень, печінки; ароматичні аміни та розчинники (наприклад, у гумовій промисловості) — рак сечового міхура, лейкоз; сажі, смоли, мінеральна олія — рак шкіри, легень, сечового міхура, травного каналу; хром та його сполуки — рак легень; кадмій — рак простати та ін.

Зростання захворюваності на злоякісні пухлини триває в усіх країнах світу, а особли­во в індустріально розвинутих зі значним забруденням навколишнього середовища відхода­ми промисловості, пестицидами, нітратами, радіонуклідами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.