Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Стратегічний маркетинг(2011) Часть 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
8.69 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Стратегічний маркетинг Конспект лекцій Частина I

Суми

Видавництво СумДУ

2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

Частина I

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

та бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам

Укладачі: В.В. Божкова

Ю.М. Мельник

Л.Ю. Сагер

Відповідальний за випуск С.М. Ілляшенко

В.о. декана факультету

економіки та менеджменту О.А. Лук’янихіна

Директор ЦЗДВФН С.М. Фролов

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Конспект лекцій

з курсу «Стратегічний маркетинг»

для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

Частина I

Затверджено

на засіданні кафедри маркетингу

як конспект лекцій з курсу «Стратегічний маркетинг»

Протокол №29 від 23.03.2010 р.

Суми

Видавництво СумДУ

2010

Стратегічний маркетинг: конспект лекцій / Укладачі: В.В. Божкова, Ю.М. Мельник, Л.Ю.Сагер. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 147 с.

Кафедра маркетингу

Навчальне видання

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний маркетинг» для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

денної та заочної форм навчання

Частина I

Відповідальний за випуск С.М. Ілляшенко

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання Ю.М.Мельник

Підписано до друку 12.04.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк. Тираж 40 прим. Зам. №

Собівартість видання грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

Зміст

С.

Робоча програма дисципліни „Стратегічний маркетинг” 4

ВСТУП 6

СУТНІСТЬ І СФЕРА СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ 7

МАРКЕТИНГОВЕ СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ 17

АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА 29

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЧНА СЕГМЕНТАЦІЯ 81

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ РОСТУ 93

Список літератури 113

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]