Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА економическая теория.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
364.03 Кб
Скачать

Варіант 7

План

ВСТУП

1. Предмет і метод економічної теорії. Цілі і завдання дисципліни

1.1. Предмет економічної теорії та її функції в сучасних умовах.

1.2.Основні методи дослідження економічних процесів і явищ.

2. Попит. Пропозиція. Ціна

2.1. Попит. Закон попиту. Еластичність та крива попиту

2.2. Пропозиція. Закон пропозиції. Еластичність та крива пропозиції

2.3. Ціна та поведінка ринку

3. Тестові завдання семінару № 7

ВСТУП

Економіка завжди відігравала в житті людства важливу роль. Особливо це стосується нашого часу. Сучасна економіка владно втручається в життя кожної людини. В результаті зростає інтерес до економічної науки, яка водночас є і засобом підвищення ефективності національного господарства, і складовою частиною світогляду.

Економічна теорія - це дуже важлива наука і разом з тим цікавий предмет. Вивчають економічну науку через різні причини. З цього приводу цікаве висловлювання всесвітньо відомого вченого Поля Семюелсона: "Економічну теорію вивчають заради того світла, яке вона випромінює, а побіжне задоволення - це не більше, ніж випадкова премія". Розглядаючи цю тему, з'ясуємо, що вивчає економічна теорія і якими теоретико-пізнавальними інструментами вона користується [5].

Будь-яка економічна діяльність зводиться до прийняття рішень про те, що, як, скільки і для кого робити товари та послуги, що задовольняють різноманітні людські потреби.

Ці рішення являють собою вибір між альтернативними можливостями, які необхідно робити щоразу для досягнення поставленої мети.

Необхідність вибору обумовлена наявністю постійного протиріччя між потребами і бажаннями, з одного боку, і можливостями їх задоволення, з іншого. В основі цього протиріччя - рідкість ресурсів, необхідних для забезпечення постійно зростаючих потреб у товарах і послугах. Час, гроші, обладнання, природні багатства - усе це обмежено, тобто є в певній кількості в даний момент і в даному місці. Тому для досягнення якого-небудь результату необхідно вирішувати, яка кількість із наявних ресурсів для цього буде потрібна [8].

1. Предмет і метод економічної теорії. Цілі і завдання дисципліни

1.1. Предмет економічної теорії та її функції в сучасних умовах.

Економічна теорія — суспільна наука. Вона вивчає найважливіші сторони нашого життя, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ. У науковій і науково-методичній літературі немає єдиного визначення економічної теорії. Кожен автор намагається дати своє тлумачення предмету цієї науки. [3]

Предметом вивчення економічної теорії є закономірності розвитку ринкового господарства та обґрунтування вибору суб’єктами ринку способів оптимального використання обмежених ресурсів з метою задоволення потреб індивіда та суспільства на мікро-, макро- і глобальному рівнях.

У центрі уваги – форми суспільного виробництва, економічні системи, економічне зростання, власність, ринок, попит і пропозиція, конкуренція, державне регулювання, циклічні коливання, підприємництво та ін.

Економічна теорія, яка вивчає економічні процеси, постійно розвивається і змінюється, бо розвивається і змінюється суспільне виробництво. Отже, трактування предмета змінювалось. Так, давньогрецькі мислителі, меркантилісти, фізіократи, класична школа предметом вивчення економічної науки вважали закони домашнього господарства та дослідження джерел багатства. Щоб дати коротке, але всеохоплююче визначення економічної теорії (політичної економії), потрібно з'ясувати, які явища і процеси суспільного життя вона вивчає.

Економічна теорія вивчає:

1. Безмежні потреби. Діяльність людей підпорядкована задоволенню потреб. А вони є безмежними. І не тільки тому, що постійно відновлюються, а й тому, що змінюються за структурою та зростають кількісно й якісно, їх потрібно вивчати, бо вони підлягають задоволенню.

2. Обмежені економічні ресурси. Для створення благ, які задовольняють потреби людей, необхідні ресурси, а ресурси обмежені. Економічна наука досліджує, яким чином можна раціонально використати ресурси, щоб найповніше задовольняти потреби людей.

3. Економічні (виробничі) відносини. У процесі використання ресурсів і виробництва благ для задоволення потреб люди вступають у виробничі стосунки або економічні відносини. Виробничі відносини змінюються разом із продуктивними силами і потребами. Вони проявляються в різних формах володіння засобами виробництва, виробленою продукцією, в стосунках обміну, розподілу і споживання та в різних сферах виробництва: безпосередньо у виробництві, у фазах розподілу, обміну і споживання. Виробничі відносини становлять економічний базис суспільства.

4. Економічні закони, які регулюють суспільне виробництво. Економічні закони виражають постійні суттєві причинно-наслідкові зв'язки, які необхідно враховувати в практичній діяльності фірм та в економічній політиці держави. Розвиток економіки являє собою закономірний процес руху, де один економічний процес (явище) породжує інший, а внутрішнім імпульсом його є об'єктивна необхідність.

Економічна наука не може обійти й таких проблем як безробіття, інфляція, економічне зростання й ефективність виробництва, продуктивність праці, державні доходи і видатки, підвищення життєвого рівня населення, платіжний баланс і міжнародні валютні відносини, міграція робочої сили, конкуренція та багато інших.

Усе вищесказане означає, що всім державним працівникам, працівникам приватних економічних служб, бізнесменам потрібно знати основи економіки. Вирішення більшості конкретних проблем повсякденного життя вимагає економічних знань. Лише маючи певні економічні знання і виробивши певні рішення, можна зменшити безробіття, розробити програми, спрямовані на зростання добробуту людей, на підвищення темпів економічного зростання виробництва, розробити ефективну податкову політику, уникнути дефіциту державного бюджету і зовнішньоторгового балансу та інших проблем.

Володіння знаннями економічної теорії має важливе значення для організації бізнесу. Обізнаність із загальним характером функціонування економічної системи допомагає керівникові підприємства краще визначати господарську політику.

Економічна теорія озброює також виробника, споживача, найманого працівника знаннями, які дають можливість приймати оптимальні рішення з приводу купівлі товарів, найму на роботу та вирішення інших проблем.

Виходячи з вищесказаного, можна вважати, що предметом економічної теорії (політичної економії) є економічні відносини, що складаються в процесі використання виробничих ресурсів, їх взаємодія з продуктивними силами, закони економічного розвитку та діяльність економічних суб'єктів, спрямована на ефективне задоволення людських потреб [1].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.