Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ дипл_спец_маг_ЗК_последний 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
301.57 Кб
Скачать

7. Прикінцеві положення

7.1. Оцінки дипломної (магістерської) роботи оголошуються в день захисту, після чого оцінка записується на титульному аркуші дипломної (магістерської) роботи та проставляється у відомість і залікову книжку слухача.

7.2. У разі порушення термінів здавання робіт без поважних причин на кафедру державного управління та земельного кадастру (терміни визначені кафедрою) дипломна (магістерська) робота не приймається, а студент не допускається до захисту.

7.3. Після захисту дипломна (магістерська) робота здається науковим керівником лаборанту кафедри для передачі в архів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Положення про оформлення дипломних робіт (проектів) у Класичному приватному університеті / [за ред. Д.І. Левінзона]. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 23 с.

2. Положення про підготовку, виконання і захист дипломних робіт (проектів) у Класичному приватному університеті / [за ред. Д.І. Левінзона]. – Запоріжжя : КПУ, 2010. – 20 с.

Додаток А

Зразок титульного аркуша дипломної роботи

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Допущено до захисту

зав. каф. державного управління та земельного кадастру, д.держ.упр., професор

______________________О.Г. Мордвінов

«____»____________________ 2012 р.

Дипломна (магістерська) робота Формування механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні

Виконала студентка

групи ДЗК – 107

_________________________

О.С. Гребінець

Керівник, к.держ.упр., доцент

_________________________

І.А. Сай

Нормоконтролер,

к.т.н., доцент

_________________________

Н.Б. Александрова

Запоріжжя

2012

Додаток б Зразок завдання на дипломну роботу

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра державного управління та земельного кадастру

ЗАВДАННЯ

на магістерську роботу студенту

групи ДЗК – 107

Гребінець Оксані Степанівні

зі спеціальності 8.08010103 – Землеустрій та кадастр

1. Тема магістерської роботи: «Формування механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні»

Затверджена наказом по університету від «16» грудня 2011 р. № 044-зс

2. Термін здачі закінченої роботи: «06» травня 2012 р.

3. Цільова установка та загальний напрямок дипломної (магістерської) роботи: дослідження системи державного управління земельними ресурсами, його напрямів та механізмів, проведення аналізу сучасного управління земельними ресурсами, розгляд пропозицій щодо вдосконалення механізмів державного управління земельними ресурсами.

4. Об’єкт дослідження – механізми державного управління земельними ресурсами.

5. Структура та зміст дипломної (магістерської) роботи (перелік питань, які необхідно опрацювати):

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

1.1. Сутність державного управління земельними ресурсами

1.2. Основні положення сучасного управління земельними ресурсами

1.3. Законодавчо-нормативна основа системи управління земельними ресурсами

2. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

2.1. Основні підходи до формування механізмів управління земельними ресурсами

2.2 Правові механізми управління земельними ресурсами

2.3. Організаційно-економічні механізми та організаційно-фінансові механізми

2.4. Землевпорядні механізми управління земельними ресурсами

3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

3.1. Землеустрій як напрям удосконалення системи управління земельними ресурсами

3.2. Заходи щодо підвищення якості обліку земель у системі державного управління земельними ресурсами

3.3. Напрями підвищення ефективності використання та охорони земель

6. Календарний план виконання роботи

з/п

Назви частин та етапи роботи

Термін виконання

за планом

фактично

1.

Складання бібліографії та вивчення літературних джерел

01.09-09.09.2011

01.09-09.09.2011

3.

Збирання матеріалу на підприємстві

12.09-23.09.2011

12.09-23.09.2011

4.

Виконання вступу

26.09-10.10.2011

26.09-10.10.2011

5.

Виконання розділу 1

11.10-24.10.2011

11.10-24.10.2011

6.

Виконання розділу 2

25.10-07.112011

25.10-07.112011

7.

Виконання розділу 3

08.11-15.11.2011

08.11-15.11.2011

8.

Формулювання висновків

16.11-18.11.2011

16.11-18.11.2011

9.

Оформлення роботи, одержання відгуку та рецензії

21.11-30.11.2011

21.11-30.11.2011

10.

Подання роботи на кафедру

02.12.2011

02.12.2011

Дата видачі завдання "_____" ______________ 20___ р.

Керівник роботи ____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Завдання прийняв до виконання _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис студента)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.