Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВ дипл_спец_маг_ЗК_последний 1.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
301.57 Кб
Скачать

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра державного управління та земельного кадастру методичні вказівки до виконання дипломних та магістерських робіт

Галузь знань: 0801 – Геодезія та землеустрій

Спеціальність: 7.08010103, 8.08010103 – Землеустрій та кадастр

Запоріжжя

2012

Ухвалено до друку вченою радою

Інституту інформаційних та соціальних технологій

протокол № 5 від „18” квітня 2012 р.

Мордвінов О.Г., Александрова Н.Б., Боклаг В.А.

Методичні вказівки до виконання дипломних та магістерських робіт для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.08010103, 8.08010103 – Землеустрій та кадастр. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2012. – 24 с.

У методичних вказівках подано тематику дипломних (магістерських) робіт. Викладено вимоги до структурних елементів роботи та правила її оформлення. Надано рекомендації щодо підготовки дипломної роботи до захисту та вказано порядок її захисту.

Методичні вказівки розраховані на студентів спеціальності 7.08010103, 8. 08010103 – Землеустрій та кадастр.

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………… 4

  1. Загальні положення ……………………………………………. 5

  2. Тематика дипломних робіт………………………………….… 6

  3. Вимоги до структурних елементів……………………………….. 8

  4. Оформлення дипломної роботи…………………………………… 12

  5. Підготовка дипломної роботи до захисту ……………………….. 14

  6. Порядок захисту дипломної роботи…………………………….. 15

  7. Прикінцеві положення …………………………………………… 16

  8. Література………………………………………………………….. 17

  9. Додатки……………………………………………………………. 18

ВСТУП

Студенти спеціальності «Землеустрій та кадастр» вивчають сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин і раціональної організації території адміністративно-територіальних утворень та суб’єктів господарювання; системи державного земельного кадастру й порядку виконання земельно-кадастрових робіт. Особливо важливого значення в умовах ринкової економіки набуває земля у статусі об’єкта ринкових відносин. Землеустрій вирішує такі важливі завдання як охорона державної та інших форм власності на землю, проведення різноманітних обстежень для розробки землевпорядних проектів.

У процесі підготовки студентів на спеціальності «Землеустрій та кадастр» вивчаються такі дисципліни професійної та практичної підготовки, як: геодезія, математична обробка геодезичних вимірів, супутникова геодезія, фотограметрія та дистанційне зондування, ГІС і бази даних, картографія, вища геодезія, основи землевпорядкування і кадастру, організація управління виробництвом, земельне право, інвестиційний аналіз, моніторинг та охорона земель, земельно-правовий процес, управління земельними ресурсами тощо. Крім того, студенти проходять навчальні та виробничі практики.

Виконання дипломної роботи є заключним етапом навчання студентів, студент поглиблює знання з фундаментальних та фахових дисциплін, вчиться аналізувати й узагальнювати інформацію, наведену в літературі. Крім того, однією із складових підготовки дипломної роботи є її оформлення згідно з правилами та стандартами.

Виконання дипломної (магістерської) роботи має на меті поглибити теоретичні знання й практичні навички з питань землевпорядкування, законодавчого та нормативного регулювання використання земельних ресурсів, надання й відведення земельних ділянок у власність чи користування, дослідження процесу перерозподілу земель між суб’єктами земельних відносин різних форм власності, закріплення теоретичних знань щодо виконання земельно-кадастрових робіт з відведення земельної ділянки у власність чи користування, видачі документів, що посвідчують право на земельну ділянку.

Об’єктом дослідження може бути окреме землеволодіння чи землекористування, система землеустрою, система державного управління земельними ресурсами тощо.

Дипломна (магістерська) робота оцінюється як самостійний вид навчальної діяльності студента.

У методичних рекомендаціях наведені вимоги до написання дипломної (магістерської) роботи, процедура її публічного захисту та додатки із конкретними зразками: оформлення титульної сторінки, реферату, змісту та списку використаних джерел.

Успішне виконання студентом дипломної (магістерської) роботи значною мірою залежить від того, як чітко він уявляє вимоги щодо теоретичного змісту, структури, обсягу, форми викладу матеріалу та оформлення роботи.

Перш ніж розпочати виконання дипломної (магістерської) роботи, необхідно ознайомитися з вимогами до її написання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.