Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
5217.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Тема: Акцизне оподаткування в Україні

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи порядку нарахування та сплати акцизного збору 5

1.1. Сутність акцизного збору, підакцизні товари, платники та об'єкти оподаткування 5

1.2. Акцизний збір на спирт етиловий та алкогольні напої 8

1.3. Платники акцизного збору та база (об'єкти) оподаткування та ставки 9

Розділ 2. Акцизний збір у системі непрямого оподаткування в Україні 15

2.1. Формування в Україні системи непрямого оподаткування — акцизного збору, його відмінність від прямих податків 15

2.2. Акцизний збір та проблеми оподаткування тютюнових виробів в Україні враховуючи міжнародний досвід 19

3.3. Гармонізація законодавства України з оподаткування акцизним збором алкогольних та тютюнових виробів 23

Розділ 3. Шляхи вдосконалення акцизного оподаткування в Україні 26

3.1. Заходи щодо поліпшення ефективності оподаткування акцизним збором 26

3.2. Активізація акцизного оподаткування в регулюванні соціальних процесів 28

Висновки 33

Список використаної літератури 35

Вступ

Актуальність теми. Розвиток економіки будь-якої країни — це невід'ємний фактор діяльності самої держави, з цим, як правило, пов'язані обов'язки державних органів впливати на цей розвиток — стимулювати, коли "здоров'я" національної економіки погіршується та встановлювати обмеження, коли є ризик "перегріву" через надшвидкі темпи економічного піднесення. Україні через об'єктивні причини ризик "перегріву", на жаль, не загрожує, тому роль держави зводиться до розроблення і реалізації економічної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання. Проте на шляху до цього зростання існує багато перешкод, які неможливо оминути, тож необхідно їх долати. Навколо того, як це зробити, й точиться найбільше суперечок.

Головними напрямами державної економічної політики, визначаються забезпечення максимально можливої зайнятості населення, встановлення контролю над інфляцією для стабілізації цін, та інші, що визначають загальний рух держави в економічній галузі, який передбачає низку заходів.

Однією з таких складових економічної політики України є податкова діяльність. Виконання завдань щодо здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю відрахувань до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), неподаткових доходів, установлених законодавством, а також виявлення та запобігання злочинам у цій сфері, покладено на податкові та правоохоронні органи України.

Важливість проблеми акцизного оподаткування в Україні зумовлена тим, що збільшення доходів до бюджету, ліквідація його дефіциту є одним з головних практичних завдань держави, а акцизні збори виступають гарантованим джерелом поповнення коштів державної скарбниці.

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, засвідчує, що наукових розвідок з даної проблеми досить мало. Однак, публікації та статті А. Дриги, Є. Бойка, В.Слюсаря, О. Маховки та інших визнають неефективність чинної системи податків, необхідність їх реформування і вдосконалення. Недосконалість акцизного оподаткування AT багато науковців пов'язують з неефективністю всієї податкової системи в Україні. Це є однією з головних економічних передумов ухилення від сплати всіх податків.

Мета роботи - показати недоліки існуючої системи акцизного оподаткування та запропонувати шляхи і механізми їх ліквідації.

Об’єктом дослідження – є економічні відносини в Україні у сфері оподаткування.

Предметом дослідження виступає акцизне оподаткування в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є діалектичний метод пізнання, який забезпечив аналіз фінансових явищ та процесів у їх розвитку, взаємозв’язку та взаємозалежності. Для з’ясування виникнення та об’єктивних закономірностей еволюції податків, зокрема непрямих, у різних суспільствах і в різні часи використовувались історичний і логічний підходи. Для вивчення можливостей використання досвіду проведення податкових реформ держав-членів Європейського Союзу застосовувався метод порівняльного аналізу та поєднання кількісного та якісного аналізу. Також для досягнення поставленої мети використовувалися прийоми економіко-математичного моделювання та графічного представлення результатів дослідження, економіко-статистичний метод.

Розділ 1. Теоретичні основи порядку нарахування та сплати акцизного збору

1.1. Сутність акцизного збору, підакцизні товари, платники та об'єкти оподаткування

Відповідно до Закону № 1251 акциз є загальнодержавним збором. Згідно зі ст. 1 Декрету № 18-92:

Акцизний збір - це непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначені законом як підакцизні, що включається до ціни цих товарів (продукції).

Належність товару до підакцизного встановлюється окремими законодавчими актами. Найбільш повно висвітлено весь перелік підакцизних товарів в додатку до листа Держмитслужби від 27.06.2001 р. 3/14-3227.

У вказаному додатку наведено не лише назву товару, що підлягає обкладанню акцизом, але зазначений і код Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, діючі на той момент ставки і Закони, що їх встановлюють (див. таблицю 1).

Податковий агент - СПД, створений у формі підприємства з іноземною інвестицією, право якого на звільнення від оподаткування окремими податками, зборами (обов'язковими платежами) було підтверджено рішенням суду (господарського суду), уповноважений здійснювати нарахування та стягнення акцизного збору з платників акцизного збору, а також вносити суми акцизного збору, стягнуті з його платників, до бюджету.

Доцільним буде навести загальні випадки наданих законодавством пільг, виключень із правил оподаткування підакцизних товарів, які є справедливими для кожної з їх груп. Так, ст. 5 Декрету № 18-92 передбачено, що акцизний збір не справляється:

1. При реалізації підакцизних товарів на експорт за інвалюту;

2. При вивезенні з митної території України підакцизної продукції, набутої інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції;

3. При імпорті призначених для власного використання техніки, устаткування, майна і матеріалів, розвідувальними органами України, оплата вартості яких здійснюється зазначеними органами [21, c. 216-217].

Згідно з цією ж статтею акцизний збір справляється з урахуванням особливостей, визначених окремими законами для спеціальних економічних зон: "Яворів", "Азов", "Донецьк", "Рені", "Порто-франко", "Порт Крим".

Таблиця 1

Перелік товарів (продукції), які підлягають обкладанню акцизним збором згідно з чинним законодавством

Назва товару (групи товарів)

3аконодавчий акт

1. Спирт етиловий і алкогольні напої

Закон № 329/96 Закон № 178/96

1.1. Спирт етиловий: спирт етиловий неденатурований; міцні спиртні напої: лікери: складові спиртові напівфабрикати

1.2. Вина: виноградні натуральні, включаючи кріплені: ігристі: шампанське; газовані: вермути: сидр, інші напої зброджені

1.3. Пиво солодове

Закон № 313/96

2. Тютюнові вироби: сигари: сигарили: сигарети без фільтру з тютюну: сигарети зфільтром з тютюну: тютюн для паління: тютюн для жування, нюхання

Закон № 329/96 Закон № 30/96

3. Транспортні засоби

3акон № 2 16/96

3.1. Транспортні засоби з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від іскри та з кривошипно-шатунним

механізмом

3.2. Інші автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння (дизельні та напівдизельні двигуни, що працюють на пальному з низьким метановим числом)

3.3. Інші автомобілі (з електродвигуном тощо)

3.4. Автомобілі для руху по снігу тощо

3.5. Мотоцикли (вклю чаю чи мопеди) і велосипеди з установленим допоміжним двигуном

3.6. Причепи і напівпричепи житлові, масою більше 3500 кг

4. Нафтопродукти

3акон № 313/96

4.1. Легкі дистилянти

4.2. Спеціальні бензини (уайт-спиріт)

4.3. Бензини моторні: авіаційні: бензини моторні, сумішеві: паливо бен­зинове реактивне

4.4. Середні дистилянти

4.5. Гас (керосин): паливо реактивне

4.6. Важкі дистилянти (дизельне паливо)

Таблиця 2

Платники акцизного збору і об'єкти оподаткування

п/п

Платники акцизного збору (A3)

Об'єкти оподаткування

1

Виробники підакцизних товарів на митній території України, у т.ч. з давальницько ї сировини, на яку встановлено ставки A3 в твердих сумах

Обороти з реалізації:

- вироблених в У краї ні підакцизних това­рів (продукції), в тому числі з даваль­ницької сировини, шляхом їх продажу, обміну на інші товари (продукцію,робо­ти, послуги), безплатної передач і това­рів (продукції) або з частковою їх оп­латою, а також обсяги відвантажених підакцизних товарів (продукції) замов­никам, виготовлених з їх давальницької сировини;

- товарів (продукції) для власного спожи­вання, промислової переробки (крім обо­ротів з реалізації (передач і) для вироб­ництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників

2

3 змовники, за дорученням яких виготов­ляється продукція на давальницьких умо­вах, потоварах. на які встановлено став­ки A3 у відсотках дообороту. які спла­чують A3 виробнику

3

Нерезиденти, які здійснюють виготовлен­ня підакцизних товарів (послуг) на митній території України безпосередньо або через їх постійні представництва чи осіб, прирівняній до них

4

Імпортери підакцизних товарів на митну територію У краї ни (будь-які СПД)

Митна вартість товарів (продукції), які імпортуються (ввозяться, пересилаються) на митну територію України, у тому чис­лі в межах бартерних (товарообмінних) операцій або без оплати їх вартості чи з частковою оплатою

5

Фізичні особи - резиденти або нерезиден­ти, які ввозять (пересилають) підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супроводжувального або несупроводжувального багажу; одержу­ють такі підакцизні речі (предмети), пере­слані (надіслані) з-за митного кордону України у вигляді поштових чи інших відправлень або несупроводжувального багажу, в обсягах або вартістю, що пере­вищують норми безмитного провезення (пересилання) для таких фізосіб

6

Юридичні особи або фізичні особи, які ку­пують (одержують в інші форми володін­ня, користування або розпорядження) під­акцизні товарну податкових агентів

Тільки при продажу податковими агентами: - для вироблених на території України то­варів (продукції)- обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), включаючи вартість будь-яких додатко­вих послуг або робіт. пов'язаних із такою реалізацією; - для імпортованих (ввезен их, пересланих) на митну територію У країни товарів (продукції)- обороти з реалізації таких підакцизних товарів (продукції), вклю­чаючи вартість будь-яких додаткових послуг або робіт, пов'язаних із такою реалізацією на митній території України, але не менше митної вартості таких під­акцизних товарів (продукції)з урахуванням сум сплаченого або нарахованого, але не сплаченого ввізного(імпортного) мита

Крім того, п.п. 5.1 Інструкції № 33 передбачено, що акцизний збір не справляється з підакцизних товарів [5, c. 63-64]:

1. Які переміщуються через митну територію України транзитом;

2. Що ввозяться в Україну в режимі тимчасового ввезення під зобов'язання про зворотне вивезення (наприклад, з метою показу чи демонстрації на виставках);

3. Що являються конфіскованим, спадковим, безхозним майном та іншими цінностями, крім автомобілів, що перейшли за правом спадкування державі;

4. Що поставляються в Україну відповідно до положень Закону № 1192;

5. Що ввозяться в Україну на виконання положень міжнародних угод за участю України, якщо відповідна угода передбачає звільнення від цього виду збору.

Також не є об'єктами обкладання акцизним збором згідно з п.п. 2.2 Інструкції № 33 підакцизні товари, які розміщуються на митних ліцензійних складах, у магазинах безмитної торгівлі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]