Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
380.93 Кб
Скачать

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СТУДЕНТІВ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.030400 “МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЯ”

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра порівняльного

і європейського права

Укладач: кандидат юридичних наук,

доцент Лисенко О.М.

ПОРІВНЯЛЬНЕ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

для студентів спеціальності

6.030400 “Міжнародна інформація”

Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 1

від 3 вересня 2009 р.

Завідувач кафедри

_____________ В.І. Муравйов

Директор Інституту

Міжнародних відносин

_____________ В.В. Копійка

Київ – 2009

Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Порівняльне конституційне право”

Укладач:

кандидат юридичних наук, доцент Лисенко О.М.

Лектор:

кандидат юридичних наук, доцент Лисенко О.М.,

Викладачі:

кандидат юридичних наук, асистент Влялько І.В.

Погоджено

з науково-методичною комісією

“___” вересня 2009 р.

_______________ проф. Коппель О.А.

ВСТУП

Нормативна навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” є дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030400 − “Міжнародна інформація” напряму підготовки 0304 − “Міжнародні відносини” і має за мету надати студентам неюридичних спеціальностей базові знання з проблем побудови та функціонування держави, місця в ній індивіда та взаємодії його з державою в країнах, що належать до різних правових систем. В умовах сьогодення, коли значення юридичних аспектів суспільного життя суттєво зростає, фахівці в сфері економіки, міжнародних відносин, інформації і комунікацій мають бути належно обізнаними в правовому плані. Крім суто інформативної, курс “Порівняльне конституційне право” адаптований необхідною мірою до потреб відповідної спеціальності, має суттєве світоглядне та методологічне навантаження, знайомить студентів з механізмом побудови держави на рівні вищих органів державної влади в зарубіжних країнах та в Україні, з правовим статусом особи в різних правових системах. Значення даного курсу полягає також у вихованні у студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він значною мірою побудований на індуктивному методі і концентрує значну наукову інформацію, отриману через предметно-емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження.

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” є: правовий статус особи; вищі органи державної влади та їх компетенція.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Порівняльне конституційне право” є: конституційне закріплення основних прав і свобод людини і громадянина; способи набуття та припинення громадянства; порядок формування, взаємодія та компетенція вищих органів державної влади України та країн світу.

Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” забезпечує знання:

  • основних теоретичних понять конституційного права, його об’єкту, предмету та системи;

  • системи та джерел конституційного права сучасних держав;

  • ролі та значення конкретних інститутів конституційного права в різних країнах;

  • перспектив розвитку науки конституційного права та його основних інститутів.

Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” забезпечує уміння:

  • застосовувати отримані теоретичні знання, світовий досвід на практиці;

  • аналізувати та оцінювати ситуацію, що склалась в тій чи іншій країні з точки зору дотримання конституційних норм;

  • застосовувати надані можливості для захисту конституційних прав і свобод особи;

  • орієнтуватися у відповідному нормативному матеріалі;

  • аналізувати процеси і зміст вітчизняної законотворчості з огляду на досвід інших держав.

Навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” складається з двох змістових модулів:

− основи теорії конституції; конституційно-правовий статус особи; безпосередня демократія; форма держави.

− вищі органи державної влади та їх компетенція; місцеве самоврядування; конституційно-правова відповідальність.

Нормативна навчальна дисципліна “Порівняльне конституційне право” вивчається на третьому курсі в п’ятому семестрі в обсязі 54 години (1,5 залікових кредити за Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS)), в тому числі: 36 години навчальних занять, з них 20 годин − лекції, 16 годин − семінарські заняття, а також 18 годин – самостійної роботи. Форма контролю – залік. Перший змістовий модуль складають теми 1 - 5, другий − теми 6 - 10.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.