Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Суспільна географія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.11.2019
Размер:
77.82 Кб
Скачать

1.Суспільна географія

Суспільна географія - це наука про загальні та специфічні закони та закономірності територіальної організації суспільства, механізми дії та форми прояву їх у територіальних суспільних системах, що функціонують у просторово-часовому географічному просторі. Таким чином, це базова частина географічної науки, яка комплексно вивчає антропосферу Землі. У нашій країні суспільна географія утвердилась наприкінці 80-х років як синтез економіко-географічних та соціогеографічних напрямів географії із розширенням предмету за рахунок вивчення просторової організації культурної, політичної, військової, медичної, екологічної та інших сфер діяльності суспільства. В світовій географічній науці терміну "Суспільна географія" відповідає термін "Human geography". Суспільна географія вивчає і аналізує в єдності тріаду Населення - Господарство - Природа, взаємозв'язки між елементами цієї тріади. У цьому розділі суспільно-географічні знання подані у 2-х блоках: шкільний курс суспільної географії та академічний блок суспільно-географічних наук, напрямків та досліджень.

Економічна і соціальна географія світу – галузь науки, яка досліджує

географічні основи світового господарства, глобальних проблем людства і

світогосподарських зв’язків, а також територіальну організацію

суспільства в світі і окремих країнах з урахуванням інтеграційних

процесів у різних регіонах планети. Як наука географічна, вона

використовує в дослідженнях загальногеографічні підходи і методи і має

тісний зв’язок з природничими дисциплінами. Разом з тим, як наука

гуманітарна, вона користується економічними і соціологічними методами і

працює в тісному контакті з суспільними науками, маючи з ними спільний

об’єкт. Як і економічні науки, економічна і соціальна географія світу

досліджує господарства, ринкові відносини, але в їх просторову аспекті,

вона оперує категоріями ефективності, організації, оптимальності і т.п.,

пов’язуючи їх з простором, виявляючи їх регіональні відмінності і

причини цих відмінностей, механізми просторових економічних процесів. Як

і інші соціологічні науки, економічна і соціальна географія в основу

дослідження ставить суспільство, людину, різні спільності людей, в т.ч.

специфічні для даної територіальної спільності.

Політична географія — галузь економічної і соціальної географії, що вивчає просторову організацію політичного життя суспільства (кордони, політико-географічне положення, політико-територіальний поділ) і територіальне поєднання політичних сил з урахуванням різноманітних соціально-економічних чинників.

На сучасному етапі роль політичної географії постійно зростає, адже від розстановки політичних сил, етнічних процесів змінюється політична ситуація, як в окремих державах і регіонах, так і у світі в цілому (наприклад, події в Югославії, прихід до влади в Пакистані військових). Політичні чинники впливають на стан навколишнього середовища, розвиток економіки, життя та діяльність людей, міжнародні відносини. Крім того, політична географія вивчає вплив політичних сил та подій на розвиток світової економіки.

Для розвитку кожної держави дуже важливим є її політико-географічне положення. Воно визначає розміщення країни в певному регіоні світу; оцінку рівня економічного розвитку й політичної організації сусідніх країн, віддаленості від осередків військових конфліктів, участі країн у військово-політичних і економічних організаціях. Політико-географічне положення може бути як сприятливим, так і несприятливим. Наприклад, сусідство США і Канади взаємно вигідне для обох країн, а сусідство Пакистану та Індії, між якими існують територіальні суперечки, створює постійну напруженість у цьому регіоні. Політико-географічне положення — категорія історична, що змінюється в часі.

2. Об’єкт дослідження науки – фрагмент дійсності, на який спрямована пізнавальна або практична діяльність, тобто це те, що вивчає і досліджує дана галузь науки. Об’єктом дослідження економічної і соціальної географії світу виступає світове господарство, суспільство і його складові, територіальні соціальні структури, світогосподарські зв’язки, господарство окремих країн та їх груп, міжнародний поділ праці, глобальні проблеми людства.

         Предмет дослідження науки – це ті сторони, властивості і відношення, які вивчаються даною наукою. Предмет науки – це результат дослідницьких дій. Предметом дослідження економічної і соціальної географії світу є особливості і закономірності просторової організації світової економіки як в планетарному масштабі, так і в розрізі окремих країн та їх груп. Вивчення соціально-економічних процесів у територіальному вимірі передбачає вивчення їх з позицій розміщення, взаєморозташування, взаємодії і просторових відносин, причинно-наслідкових зв’язків. Предметна галузь науки може розрізнятися широтою охоплення від гранично широкої до більш вузької, що відбиває в процесі розвитку науки позиції різних шкіл і учених, формування і відокремлення нових наукових напрямів.

         Для економічної і соціальної географії світу предметом дослідження є географічні проблеми просторової організації світової економіки, сукупність проблем соціального розвитку в їх територіальному виразі, територіальна організація соціального життя, просторові суспільні системи. Вона вивчає територіальний поділ праці, розміщення продуктивних сил, регіональну політику, територіальну організацію виробництва, геополітику і геостратегію країн і регіонів світу, глобальні проблеми людства, просторові соціально-економічні пропорції, територіальні соціально-економічні структури, транспортні та інфраструктурні мережі і системи, а також системи розселення та інші аспекти просторової організації суспільства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.