Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 4.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
13.11.2019
Размер:
25.9 Кб
Скачать

Тема: Організація машинної Лекція № 4 інформаційної бази Кількість годин 2

Група 331,332

Мета

навчальна: студенти повинні знати поняття машинного інформаційного забезпечення, передумови створення та основні переваги баз даних; склад автоматизованого банку даних

розвивальна: студенти повинні вміти давати характеристику і склад інформаційних систем обліку.

виховна: привчити студентів до логічного розуміння, охайності, уваги до збору інформації

Вид лекції: оглядова

Між предметні зв’язки: бухгалтерський облік, інформатика та комп'ютерна техніка

Методичне забезпечення:

Роздатковий матеріал:

Технічні засоби: проектор

Література:

Основна

1 Бєспалов В.М. та ін. Інформатика для економістів: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2003. - 788 с.

2 Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.

3 Пономаренко В.С. та ін. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник. - К.: ВЦ "Академія", 2002. - 544 с.

4 Редько Н.С., Редько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - Немішаєве: Навчально-методичний центр, 2003. - 204 с.

5 Терещенко Л. О., Матієнко-Зубенко І. І. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 187 с.

Хід заняття

1. Організація заняття:

1.1 Постановка мети: визначення поняття, складу, структури і загальної характеристики машинної бази підприємства

1.2 Актуалізація знань: Машинна інформаційна база включає всі види спеціально організованої інформації, яка представлена у вигляді зручному для сприймання технічними засобами. Це файли (масиви), бази даних (БД), банки даних (БнД), бази знань, а також їх системи. Інформація зберігається в пам'яті ЕВМ. Інформаційне забезпечення повинно швидко і в повному об'ємі задовольняти потреби користувача.

2. План лекції:

1 Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях

2 Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних

3. Заключний етап:

3.1 Узагальнення та підведення підсумків: Для задоволення інформаційних потреб усіх користувачів в АІС існує банк даних (БнД). База даних – це динамічний об‘єкт, який міняє значення при зміні стану предметної області, яка відображається (зовнішніх умов по відношенню до бази).

3.2 Домашнє завдання: підготуватись до семінарського заняття №2 «Організація позамашинної та машинної інформаційної бази»

Тема: Організація позамашинної інформаційної бази

План

1 Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях

2 Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних

1 Машинна інформаційна база обліку. Особливості розміщення інформації на машинних носіях

Машинна інформаційна база включає всі види спеціально організованої інформації, яка представлена у вигляді зручному для сприймання технічними засобами. Це файли (масиви), бази даних (БД), банки даних (БнД), бази знань, а також їх системи. Інформація зберігається в пам'яті ЕВМ.

Інформаційне забезпечення повинно швидко і в повному об'ємі задовольняти потреби користувача.

До нього пред'являються вимоги ефективного пошуку і видачі інформації у вигляді, який необхідні для рішення кожної конкретної задачі, наявності можливості підтримки даних у стані постійного оновлення та працездатності.

По змісту внутрішньомашинне інформаційне забезпечення представляє собою сукупність фактичних зведень, які використовуються в господарській діяльності об'єкта. Склад і структура внутрішньомашинного інформаційного забезпечення визначається способами організації файлів, баз і банків даних, взаємодією між ними, розвитком їх у часі.

Пофайлова організація ІЗ складається у формуванні різних масивів. Класифікувати їх можна по різних ознаках: по смисловому змісті, способами використання, призначенню, методу організації.

Файл – це сукупність однорідної інформації по складу і послідовності полів, яка записана на магнітному диску з присвоєнням імені.

Термінологічно поняття “масив” і “файл” близькі по змісту. І той, і інший являють собою сукупність однорідної жорстко організованої і пойменованої інформації. Однак для файлу точно визначено місце його розміщення — магнітний диск (МД), а масив інформації може бути розміщений в пам’яті ЕОМ, може бути представлений сукупністю однорідних паперових документів. Для ідентифікації кожному файлу при його запису на МД присвоюється унікальне ім’я і розширення, що уточнює різновидність файлу.

По смисловому (семантичному) змісту виділяють масиви даних і програмні масиви.

Програмні масиви описують процеси роботи з даними і входять в підсистему програмного забезпечення.

Масиви даних являються основною частиною внутрішньомашинного інформаційного забезпечення.

Призначення масивів залежить від задач , що стоять перед інформаційними технологіями і відображують їх специфіку.

По ролі обробки і технології використання масиви класифікуються наступним чином:

  • постійні масиви відносяться до категорії нормативно-довідкових, складають інформаційний базис АІТ і включають відомості які порівняно рідко змінюються. В їх склад включаються масиви класифікаторів, довідників, каталогів і іншої умовно-постійної інформації.

  • поточні масиви включають змінну інформацію, яка поступає в систему від об’єкта, який управляється і яка характеризує стан зовнішнього середовища, а також сам процес управління об’єктом. В основному вони створюються на основі первинних документів.

  • проміжні масиви виникають на етапах рішення задач і виконують роль механізму, що передає інформацію від задачі до задачі або всередині задач.

  • вихідні масиви зберігають інформацію, отриману в результаті обробки вихідної інформації. Вони містять сукупність показників, необхідних для аналізу і прийняття управлінських рішень.

  • зберігаючі масиви частіше всього формуються на основі вихідних і включають інформацію, яка необхідна для обробки в наступних звітних періодах.

  • пошукові (інформаційні) масиви являють собою сукупність показників, записів, ключів пошуку, які характеризують або зміст певних документів, або конкретний об‘єкт, систему, організацію тощо.

  • службові масиви містять допоміжну інформацію, яка необхідна для обробки віх видів масивів.

Всі види масивів складають інформаційний фонд комп‘ютерної системи, що являє собою динамічну сукупність взаємопов‘язаних елементів інформації. Створення єдиного інформаційного фонду забезпечує систематизацію і уніфікацію показників, дозволяє встановити термінологічну єдність, однозначність опису і зв’язок між показниками у внутрішньо машинному інформаційному забезпеченні.

По внутрішній організацій файли даних являють собою сукупність записів однакової структури. Структура запису файлу складається із заданої послідовності полів певного типу даних і довжини. Така структура файлу визначається на етапі постановки задач.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.