Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП БЖД новая СМЕ, ДВЗ, елект2. економ, корп. 1...doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
288.77 Кб
Скачать

6. Самостійна робота студентів

До основних форм самостійної роботи студентів при вивченні даного курсу відносяться:

  1. опрацювання лекційного матеріалу і самостійне вивчення окремих розділів з рекомендованої літератури;

б) підготовка до лабораторних занять;

в) підготовка до поточного контролю знань студентів;

г) виконання індивідуальних завдань (рефератів);

д) підготовка до підсумкового модульного контролю.

Проробка лекційного матеріалу здійснюється з використанням конспекту лекцій та рекомендованої літератури. На даному етапі треба розібратися з введеними поняттями та положеннями, домогтися розуміння логічного змісту формулювань. При цьому варто використовувати основну і додаткову літературу, а при непорозумінні окремих питань – звернутись за консультацією до викладача.

При підготовці до лабораторних занять необхідно ознайомитись з відповідними розділами курсу за допомогою літературних джерел і конспекту лекцій.

Підготовка до контрольних робіт, підсумкового модульного контролю здійснюється протягом семестру шляхом проробки лекційного матеріалу і літературних джерел, результатів практичних занять, виконання індивідуальних завдань.

7. Навчально-методичні матеріали

7.1 Список джерел інформації

7.1.1 Основні джерела інформації

 1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. – М.: Высш. шк., 1999. – 448 с.

 2. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки: Навч. посібник / В.В. Бєгун, І.М. Науменко. – К., 2004. – 328 с.

 3. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання, 2006. – 397 с.

 4. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред. проф. В.В. Березуцького. – Х.: Факт, 2005. – 348 с.

 5. Буралев Ю.В., Павлова Е.И. Безопасность жизнедеятельности на транспорте: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1999. – 200 с.

 6. Валеологія в схемах: Навчальний посібник / Гончаренко М.С. – Харків: Бурун Книга, 2005. – 208 с.

 7. Джигирей В.С., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 256 с.

 8. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С. Мельников О.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

 9. Жидецький В.Ц., Жидецька М.Є. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести та відповіді. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 128 с.

 10. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів акредитації. – Львів: Піча Ю.В., К.: “Каравела”, Львів: “Новий світ – 2000”, 2002. – 328 с.

 11. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навч. Посібник. – К.: Каравела, 2005. – 325 с.

 12. Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.: Каравела, 2007. – 288 с.

 13. Касьянов М.А., Ревенко Ю.П., Медяник В.О., Арнаут І.М., Друзь О.М., Тищенко Ю.А. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 284 с.

 14. Концепція освіти з напряму “Безпека життя і діяльності людини” / В.О. Кузнецов, В.В. Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.

 15. Кукин П.П., Лапин В.Л., Подгорных Е.А. и др. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов (Охрана труда): Учебное пособие. – М.: Высш. шк., 1999. – 318 с.

 16. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник – Львів: Львів. Банк. Ін-т НБУ; К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 186 с.

 17. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навчальний посібник – К.: Знання, 2007. – 332 с.

 18. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 с.

 19. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навч. посібник. Миколаїв: НУК, 2005. – ч.1. Соціальна, техногенна і природна безпека. – 136 с.

 20. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – Ч. 2. Надзвичайні ситуації. – 124 с.;

 21. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальний посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2004. – Ч. 3. Цивільна оборона – 140 с.

 22. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с.

 23. Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка”, 2009. – 264 с.

 24. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998, Т. 1. – 544 с.

 25. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. – К., 1998, Т. 2. – 496 с.

 26. Пістун І.П., Мешанич Р.Й., Березовський А.П. Курс лекцій з безпеки життєдіяльності. – Львів: Сполом, 1997. – 224 с.

 27. Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності (Психофізіологічні аспекти). Практичні заняття. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 239 с.

 28. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІI-IV рівнів акредитації. – Київ: Кондор, 2003. – 424 с.

 29. Халмурадов Б.Д. Безпека життєдіяльності. Перша допомога у надзвичайних ситуаціях: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 138 с.

 30. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005. – 304 с.

 31. Яремко З.М. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с.