Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Самостійна робота №4.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
27.11.2019
Размер:
667.65 Кб
Скачать

Самостійна робота № 4 ( 12 годин)

Тема: «Облік вибуття виробничих запасів. Оцінка вибуття запасів за міжнародними стандартами обліку. Облік МШП».

Мета: навчитися розрахувати фактичну собівартість запасів, що вибувають у виробництво та з підприємства, користуватись різними методами визначення собівартості запасів, які вибули.

Теоретичні відомості

Стандарт 9 "Запаси" дає визначення запасів. Запаси - це активи, які:

 • Утримуються для подальшого продажу;

 • Утримуються для їх використання у виробництві продукції (робіт, послуг) або в адміністративних цілях;

 • Знаходиться у процесі виробництва з метою наступного продажу готової продукції.

Згідно зі стандартом 9 до запасів відноситься:

 • Сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби;

 • Незавершене виробництво;

 • Товари;

 • МШП;

 • Молодняк, тварини на відгодівлі, продукція сільського і лісового господарства.

Стандарт 9 пропонує шість можливих методів оцінки запасів про їх вибутті (списанні у виробництво, продажу та ін. вибутті):

 • Метод ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

 • Метод середньозваженої собівартості;

 • Метод ФІФО;

 • Метод ЛІФО;

 • Метод нормативних затрат;

 • Метод вартості реалізації.

У стандарті 9 сказано, що для одиниць запасів, які мають однакове призначення і однакової умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. Таким чином підприємство може обрати, наприклад для дорогих товарів ідентифікованої собівартості, а для решти товарів - метод середньозваженої собівартості або будь-який інший.

Метод ідентифікованої собівартості може застосовуватися у випадку виконання спецзамовлень і проектів, а також при невеликій номенклатурі товарів. Цей метод передбачає облік фактичної собівартості за кожною конкретною одиницею товарів. Цей метод зручно застосовувати до дорогих товарів. Згідно із цим методом кожна одиниця товару повинна бути забезпечена табличкою із серійним номером.

Оцінка запасів за методом ФІФО означає списання засобів в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство. Таким чином, при вибутті запасів будуть спочатку списуватися запаси, що надійшли раніше (за тією вартістю, за якою вони надійшли і відображені в обліку) Деколи у літературі зустрічається таке визначення методу: "першим прийшов - першим прийшов".

Інакше кажучи, цей метод передбачає, що товари, які надійшли першими, реалізуються у першу чергу. Метод ФІФО найчастіше застосовується для таких товарів, як фрукти, овочі та інші продукти харчування, коли перші товари, що надійшли, повинні реалізуватися у першу чергу, щоб уникнути збитків від псування.

Оцінка запасів за методом ЛІФО передбачає, що першими будуть списуватися запаси, що надійшли останніми.

Переваги даного методу безпосередньо пов’язані з тим, що ціни постійно зростають. У періоди інфляції метод ЛІФО показує найбільшу собівартість проданих товарів, оскільки відображає останні ціни, що постійно зростають. Чим більша вартість проданих товарів, тим менший прибуток. Відповідно знижуються податки. При цьому запаси оцінюються за зниженою вартістю.

Х і д з а н я т т я

Питання для перевірки знань студентів

 • Визначте порядок застосування П(С)БО 9 "Запаси".

 • Дайте визначення виробничим запасам.

 • Які методи оцінки вибуття запасів визначені в П(С)БО 9 "Запаси"?

 • Поясніть порядок застосування методу ідентифікованої вартості, для яких підприємств можливо обрати цей метод?

 • Поясніть порядок застосування методу ціни продажу.

 • Поясніть суть методу середньозваженої собівартості, визначте порядок розрахунку собівартості запасів, які вибули.

 • Поясніть суть методу ФІФО, визначте порядок його застосування.

 • Які бухгалтерські записи складаються при обліку вибуття запасів у виробництво?

 • Визначте, які запаси належать до складу МШП

 • Дайте характеристику рахунка 22

 • Поясніть, які первинні документи призначені для обліку МШП

 • Визначте які бухгалтерські записи складаються: при надходженні МШП; при передачі в експлуатацію; при списанні МШП; при виявленні надлишків та залишків МШП; при відшкодуванні завданих збитків відповідальними особами

 • Визначте порядок проведення інвентаризації МШП

 • Розкрийте порядок складання інвентаризаційного акту

 • Розкрийте порядок складання акту на списання МШП