Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рек бак 2011.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
1.3 Mб
Скачать

1. Діяльність фахівця за професійним спрямуванням “фінанси і кредит”

Бакалавр за спеціальністю “Фінанси і кредит” підготовлений до роботи за такими видами економічної діяльності:

 • фінансове посередництво;

 • страхування;

 • допоміжна діяльність у сфері фінансів та страхування;

 • діяльність у сфері бухгалтерського обліку;

 • допоміжна діяльність у сфері державного управління;

 • управління та нагляд у сфері оподаткування;

 • управління на рівні районів, міст, внутрішньоміських районів;

 • управління на рівні сіл та селищ;

 • діяльність у сфері соціального страхування;

 • фінансових службах підприємств, організацій і установ різних форм власності і господарювання.

Фахівець здатний виконувати зазначену нижче професійну роботу:

1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів;

 1.  Інші молодші фахівці в галузі освіти;

3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних і фінансових операцій ;

 1.  Страхові агенти ;

 1. Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі ;

3439 Інші технічні працівники в галузі управління ;

 1. Інспектори податкової служби ;

 1. Інші державні інспектори;

 1. Ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників;

та може займати такі первинні посади: економіст, економіст з фінансової роботи, викладач-стажист, методист, брокер (посередник) з цінних паперів, дилер (продавець) цінних паперів, біржовий маклер, страховий агент, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор кредитний, інспектор обмінного пункту, інспектор-ревізор, інспектор, ревізор, молодший державний інспектор, ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників, державний податковий інспектор, інспектор з контролю за цінами, ревізор-інспектор податковий, інспектор державний, інспектор цін, інспектор з експорту.

2. Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння щодо вирішення типових задач діяльності

У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

Вищий навчальний заклад повинен забезпечити випускникам опанування системою умінь вирішувати певні типові задачі діяльності при здійсненні певних виробничих функцій, визначених у таблиці 2.1 (див. табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Виробничі функції , типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти бакалавр

Зміст виробничої функції

Назва типової задачі діяльності

Зміст уміння

1

2

4

1. Організаційна

1. Фінансування поточної діяльності підприємства

Здійснювати фінансові розрахунки щодо реальних потреб в коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства. Розробляти конкретні шляхи щодо зменшення валових витрат і збільшення прибутку підприємства та реалізовувати їх на практиці

2. Інвестиційна діяльність підприємства

Визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства; проводити розрахунок внутрішньої норми окупності інвестиційного проекту. Застосовувати науково-обґрунтовані методи обчислення прибутковості інвестицій в цінні папери, в тому числі і державні цінні папери. Прогнозувати економічні наслідки інвестиційних рішень

3. Організація оборотних активів підприємства (організації)

Уміти підібрати конкретні засоби та інструменти для належного управління оборотними активами підприємства як елементу поточного оперативного управління його фінансами; розрахувати показники стану та використання оборотних активів. Повинен уміти оптимізувати дебіторсько-кредиторську заборгованість підприємства

4. Формування витрат на виробництво і реалізацію продукції

Уміти організувати роботу щодо оптимізації складу витрат, формування ефективних джерел їх фінансування; здійснення контролю за ходом всіх стадій планування витрат. Здійснювати фінансовий контроль за рівнем собівартості продукції і визначати шляхи її зниження

5. Формування грошових доходів

Здійснювати фінансове планування виручки від реалізації продукції і позареалізаційних доходів; обґрунтовано обчислювати і встановлювати ціни на продукцію (роботи, послуги) з використанням діючих методів ціноутворення. Встановити вплив знижок та націнок на результати реалізації

6. Розподіл і використання прибутку

Уміти управляти прибутком і рентабельністю; здійснювати контроль за розподілом і використанням прибутку. Розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку, визначати внутрішні темпи розвитку з урахуванням впливу норми розподілу прибутку, визначити форму виплати дивідендів

7. Кредитування і розрахунки

Уміти здійснювати фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів. Здійснювати контроль за динамікою неплатежів, визначати форми розрахунків

8. Здійснення страхування майна підприємств

Повинен уміти проводити страхування майна підприємств, визначати страхову суму з урахуванням особливостей конкретного об’єкта (будівлі, споруди, устаткування, машини, інвентар, товари власного виробництва, сировина тощо). Визначати механізм виплати відповідного страхового відшкодування

9. Здійснення страхових операцій

Повинен уміти проводити страхування домашнього майна громадян; страхування врожаю сільськогосподарських культур; страхування засобів транспорту; змішане страхування життя фізичних осіб (дожиття до закінчення строку страхування, смерть застрахованого, втрата здоров’я від нещасних випадків); укладати договори змішаного страхування життя; страхування від нещасних випадків; здійснювати роботу з пенсійного страхування відповідно до державних документів щодо реформування пенсійної системи України; здійснювати

продовження табл. 2.1

1

2

3

діяльність з приводу медичного страхування. Визначати рівень страхової суми, страхового тарифу, страхового внеску, строку страхування, страхового портфеля, страхового ризику, страхового відшкодування; здійснювати контроль за надходженням і використанням відповідних коштів. Здійснювати страхування професійної відповідальності; проводити страхову роботу щодо зменшення або усунення кредитного ризику в банківській сфері; здійснювати страхування депозитів юридичних і фізичних осіб в комерційних банках

10. Випуск (емісія) акцій і облігацій акціонерних товариств

Організувати і провести згідно чинного законодавства емісію цінних паперів акціонерних товариств; визначати умови і порядок емісії. Визначати рівень дивідендів або відсотків, а також порядок передачі грошових та інших прав, що випливають з даних цінних паперів, іншим особам; забезпечити належний облік прав власності на іменні цінні папери

11. Випуск облігацій державних та муніципальних цінних паперів

Організувати і провести згідно чинного законодавства емісію облігацій державних і місцевих позик, цінних паперів державного казначейства. Уміти не допускати використання так званих “фінансових пірамід”. Уміти забезпечити фінансові кошти для погашення облігацій позики і використовувати отримані кошти найраціональнішим чином

12. Випуск приватизаційних паперів

Повинен уміти виконувати весь комплекс операцій у зв’язку із випуском приватизаційних цінних паперів та їх використанням у процесі приватизації; проводити обслуговування обігу приватизаційних паперів, створювати необхідні умови для функціонування первинного ринку приватизаційних паперів та подальшого його обслуговування

13. Випуск векселів

Проводити весь комплекс операцій щодо випуску і обігу векселів: простих і переказних. Застосувати векселі як знаряддя комерційного кредиту, проведення розрахункових відносин між господарськими суб’єктами

14. Випуск банківських цінних паперів

Організувати роботу щодо емісії цінних паперів комерційних банків як акціонерних товариств; проводити випуск ощадних (депозитних) сертифікатів та інших цінних паперів; організувати роботу по виплаті відсотків за цими паперами

15. Організація

бюджетного процесу

Організувати роботу по складанню проекту бюджету, його підготовці до розгляду і затвердження, скласти розпис доходів і видатків бюджету, забезпечити фінансування видатків і надходження доходів

2.Технологічна

1. Фінансовий облік активів підприємства

Повинен уміти оцінити фінансовий стан підприємства в частині його активів, здійснювати фінансовий облік виробничих і невиробничих фондів; забезпечити поліпшення основних засобів та нематеріальних активів; проводити розрахунок ефективності амортизації виробничих фондів та зносу невиробничих фондів

2. Фінансовий облік пасивів підприємства

Повинен уміти оцінити фінансовий стан підприємства в частині його зобов’язань (пасивів); здійснювати облік і контроль за виконанням довгострокових зобов’язань; проводити облік короткострокових (поточних) зобов’язань і заходи щодо їх ефективної реалізації

3. Складання фінансової звітності за результатами господарсько- фінансової діяльності підприємства

Складати фінансову та оперативну звітність, обчислювати показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації та установи. Уміти використовувати звітність як важливий інструмент фінансового аналізу і управління фінансами підприємства; зберігати комерційну таємницю

продовження табл. 2.1

1

2

3

4. Аналіз показників фінансових результатів та рентабельності

Здійснювати розрахунки аналітичних, планово-економічних і фінансових показників. Проводити факторний аналіз показників рентабельності та шляхів її збільшення; аналіз та оцінку рівня і динаміки показників прибутковості, аналіз фінансових результатів; аналіз та оцінку впливу інфляції на фінансові результати

5. Аналіз фінансового стану підприємства

Здійснювати об’єктивний аналіз показників платоспроможності підприємства, організації та установи виконувати свої кредитно-фінансові зобов’язання. Проводити аналіз та оцінку складу і динаміки майна, аналіз фінансової стійкості, комплексний аналіз і рейтингову оцінку підприємства та розробити шляхи підвищення його платоспроможності

6. Аналіз ефективності фінансових послуг

Повинен уміти здійснювати об’єктивний аналіз і розрахунки ефективності надання та використання фінансових послуг, які надаються на грошовому, кредитному та фондовому ринку різними фінансово-кредитними установами

7. Облік виконання Державного та місцевих бюджетів

Повинен уміти з’ясувати стан виконання бюджету, надходження доходів і фінансування видатків, руху бюджетних коштів на банківських рахунках

8. Складання бюджетної звітності

Складати бухгалтерську і оперативну звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів, використовувати звітність як джерело інформації для аналізу бюджетних потоків і стану виконання бюджету

9. Аналіз виконання бюджету

Повинен уміти аналізувати стан розрахунків з бюджетом платників податків, недоїмки з платежів, визначати причини недобору доходів, аналізувати виконання видаткової частини бюджету в цілому і в розрізі розпорядників коштів, аналізувати стан бюджету, визначати причини бюджетного дефіциту та розробляти заходи щодо його скорочення

3. Проектна

1. Поточне фінансове планування

Планувати роботу і проводити конкретні заходи для поліпшення фінансового стану підприємства. Розробляти шляхи підвищення рентабельності підприємства; використовувати фінансове планування для досягнення фінансової сталості і платоспроможності підприємства

2. Оперативне фінансове планування

Розробити оперативний фінансовий план підприємства згідно міжнародних стандартів. Чітко визначати необхідні обсяги фінансових ресурсів і джерела їх надходжень для виконання тих чи інших інвестиційних і виробничих програм

3. Запобігання банкрутства підприємства

Уміти керуватись чинним законодавством щодо фінансово-майнових відносин між господарюючими суб’єктами для уникнення фінансової неспроможності і банкрутства підприємства; проводити санацію фінансів підприємств; складати і реалізовувати плани врегулювання фінансових відносин між підприємством і його кредиторами; організовувати фінансові відносини при загрозі банкрутства

4. Планування і контроль за сплатою податків

Повинен уміти здійснювати контроль за системою оподаткування підприємства, організації, установи; проводити обґрунтовані розрахунки всіх податків і платежів до бюджету; контролювати повноту і своєчасність сплати податків; уміти визначати види діяльності, які стимулюються державою

5. Фінансове планування соціального розвитку підприємства

Повинен уміти здійснювати планування фінансів на соціальний розвиток, облік цих фінансових ресурсів, контроль і аналіз їх використання

продовження табл. 2.1

6. Планування доходів бюджетів

Проводити планування величини, складу і структури доходів бюджетів всіх рівнів: податків, зборів та інших обов’язкових платежів, надходжень з інших джерел, що встановлені чинним законодавством; зберігати державну таємницю

7. Планування видатків бюджетів

Складати розрахунки по видатках бюджетів, забезпечити цільове направлення бюджетних коштів; проводити нормування витрат бюджетів; забезпечити необхідний склад видатків і збалансування бюджетів

8. Розробка проектів зведених балансів фінансових

ресурсів на відповідній території (область, місто, район)

Уміти працювати із зведеними регіональними (область, район, місто) балансами фінансових ресурсів, починаючи з розробки їх проектів. Використовувати методи бюджетного регулювання процентних відрахувань, субсидій, дотацій і субвенцій як основи оптимізації міжбюджетних відносин

9. Складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ

Розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і видатків бюджетних установ. Планувати обсяги як бюджетних, так і позабюджетних коштів (в тому числі за рахунок платних послуг). Складати та виконувати зведені кошториси на фінансування соціально-культурних заходів і здійснювати контроль за ними

4. Контрольна

1. Облік платників податків та інших платежів у бюджет

Уміти вести повний облік усіх платників податків, інформувати і консультувати їх та допомагати у здійсненні податкового планування. Свідомо дотримуватись правил податкової дисципліни і вимагати цього від усіх платників податків; давати відповіді при зверненнях платників податків

2. Контроль за обчисленням та сплатою податків і платежів

Уміти оперативно контролювати господарську ситуацію щодо платників податків, застосовувати ефективні методи і прийоми для податкового контролю. На основі чинного законодавства уміти правильно обчислювати всі види податків і платежів до бюджету; здійснювати документальні перевірки

3. Контроль за проведенням розрахунків платників податків і платежів із бюджетом

Уміти оперативно контролювати розрахунки з бюджетом підконтрольних платників податків; забезпечувати контроль за податковими нарахуваннями. Уміти застосовувати комп’ютерні мережі і бази даних для здійснення податкового контролю; проводити аналіз причин та оцінку фактів порушень податкового законодавства; визначати “рейтинг” податкового ризику

4. Здійснення виконання бюджетів за доходами та видатками

Уміти здійснювати розпис доходів бюджетів, проводити платежі розпорядників коштів, вести облік надходжень доходів, складати звіти про підсумки касового виконання державного та місцевих бюджетів; зберігати державну таємницю; контролювати правильність зарахування коштів на відповідні підрозділи бюджетної класифікації по платежах

5.Касове виконання Державного бюджету

Здійснювати ефективний контроль за касовим виконанням Державного бюджету; регулювати касові доходи бюджету; обліковувати ці надходження за їх джерелами і видами. Контролювати касові видатки бюджету; вести облік, систематизацію та кодифікацію законодавчих, інструктивних, інших нормативних документів з казначейської роботи

6. Контроль за виконанням кошторисів бюджетних установ

Контролювати достовірність обліку у бюджетних установах, повноту обрахування всіх коштів, їх своєчасний облік та достовірність інформації щодо використання коштів на ті чи інші видатки відповідно до єдиного кошторису доходів і видатків

продовження табл. 2.1

7. Контроль за додержанням правил надання фінансових послуг

Контролювати відповідність порядку надання фінансових послуг нормам чинного законодавства; перевіряти повноту та достовірність звітності спеціалізованих підприємств про надання ними фінансових послуг

5. Технічна

1. Біржова діяльність

Повинен уміти працювати в умовах роботи фондової та валютної біржі; управляти процесами біржових оборотів згідно законодавчих і нормативних актів, статуту і правил біржі; створювати інформаційну базу даних професійних учасників ринку цінних паперів та інших сегментів фінансового ринку

2. Депозитарна діяльність

Проводити весь комплекс операцій з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та∕або обліку прав власності на цінні папери. Здійснювати обслуговування всіх видів угод з цінними паперами

3.Розрахунково-клірингова діяльність

Повинен уміти здійснювати весь комплекс операцій щодо розрахунково-клірингової діяльності. Визначати взаємні зобов’язання щодо угод з цінними паперами та розрахунків з ними. Організовувати діяльність із управління цінними паперами

4. Організація торгівлі на фондовому та валютному ринках

Повинен уміти здійснювати на практиці реалізацію цивільно-правових угод щодо цінних паперів. Проводити брокерську (маклерську), а також дилерську діяльність на ринку цінних паперів згідно з чинним законодавством

5. Інвестиції в цінні папери

Здійснювати весь комплекс операцій щодо інвестицій в цінні папери; надавати послуги, що безпосередньо сприяють укладанню угод з цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів

6. Трастові операції

Виконувати довірчі (посередницькі) фінансові функції для фізичних і юридичних осіб. Здійснювати управління довіреним майном (коштами, цінними паперами тощо) в інтересах тих осіб, яким належить дане майно; зберігати комерційну таємницю

7. Лізингові операції

Повинен уміти здійснювати на практиці весь комплекс лізингової діяльності. Проводити лізингові операції стосовно сільськогосподарської техніки, а також обладнання для малого і середнього підприємництва. Використовувати лізинг як сучасний фінансовий інструмент розширення інвестиційної діяльності

8. Фінансові операції з іпотекою

Проводити фінансові операції з нерухомістю згідно чинного законодавства; оцінювати вартість нерухомого майна, працювати в умовах іпотечного фінансового ринку; проводити кредитування житлового будівництва на основі іпотеки

6. Конструктор-ська

1. Проведення науково-дослідної роботи

Володіти методологічними прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні методи наукового аналізу

2. Аналіз наукової інформації за темою дослідження

Уміти діяти в сучасному інформаційному середовищі, володіти навичками знаходження необхідної наукової інформації, володіти технікою швидкого читання і сприйняття інформації з наукових публікацій. Уміти працювати з комп’ютерними інформаційними системами, включаючи міжнародну мережу “Internet”

3. Використання комп’ютерної техніки для збору і обробки інформації

Повинен уміти професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою. Володіти різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збору і обробки інформації. Використовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.