Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ІСТ2011_ТЕМА 1_ЛК.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
221.18 Кб
Скачать

ТЕМА 1

УВЕДЕННЯ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

Роль інформаційних систем в управлінні організацією.

  1. Ресурси і технології інформаційних систем.

  2. Значущість використання інформаційних технологій в управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні.

ВСТУП

Інтелектуальний потенціал нації визначається її інформаційними можливостями. Формування національного інформаційного середовища с вирішальним фактором підтримки гідності нації та підвищення рівня життя у цілому. Інформаційне суспільство характеризується широким застосуванням технологій, єдиним інформаційним простором, зростанням інформаційної культури. Виробництво матеріальних благ стає все більш інформаційно ємним. У собівартості продукції все більшу частку займають інтелектуальні та маркетингові витрати. В основу розвитку сучасного суспільства покладені обробка та використання знань за допомогою нових інформаційних технологій.

Інформаційна технологія передбачає вміння грамотно працювати з інформацією та обчислювальною технікою. Потрібно підвищувати інформаційну культуру суспільства, формувати цілісну інформаційну систему України, засновану на сучасних засобах інформатики та телекомунікацій. Саме це визначає мету написання цієї книги та її проблематику.

1.1.Ресурси і технології інформаційних систем.

Слово «технологія» походить від грецького «techne», що означає мистецтво, вміння, майстерність, та грецького слова «Logos», що означає і ново, поняття, вчення.

«techne»+ «logos»= «технологія»

Згідно з визначенням ЮНЕСКО інформаційні технології (IT) — це комплекс взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих обробкою та зберіганням інформації, обчислювальну техніку, методи організації взаємодії з людьми та виробничим обладнанням, їх практичне застосування, а також пов'язані з цим обробленням соціальні, економічні та культурні проблеми.

Інформаційна технологія — це цілеспрямована організована сукупність методів, процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюг, що забезпечує збір, зберігання, оброблення та передачу інформації з метою ефективної організації діяльності людей.

It тісно пов'язана з інформаційними системами — її основним середовищем.

Інформаційна система (ІС) — це сукупність технічних та програмних засобів зберігання, передачі, оброблення інформації в певній предметній області для досягнення поставленої мети.

ІС можуть значно різнитися за типами об'єктів управління, характером та обсягом задач, які вони розв'язують, та рядом інших ознак, тому їх можна класифікувати за такими напрямами :

-за рівнем або сферою діяльності — державні, територіальні (регіональні), галузеві, об'єднань, підприємств або установ, технологічних процесів;

-за рівнем автоматизації процесів управління — інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові, інформаційно-керівні, системи підтримки прийняття рішень, інтелектуальні ІС;

-за ступенем централізації обробки інформації — централізовані ІС, децентралізовані ІС, інформаційні системи колективного використання;

-за ступенем інтеграції функцій — багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями управління (підприємство — об'єднання, об'єднання — галузь і т. ін.), багаторівневі ІС з інтеграцією за рівнями планування тощо;

-за типом ІС — фактографічні, документальні, документально-фактографічні.

IT

Процес отримання потрібної користувачеві інформації, що складається з чітко регламентованих правил виконання операцій та етапів

ICS

Засіб обробки інформації

Неможливо використовувати ІС без знання відповідної IT. З появою персональних комп'ютерів IT отримали новий імпульс для розвитку, все більше задовольняючи інформаційні потреби людей в професійній та побутовій діяльності.

Властивості IT:

-цілеспрямованість;

-доцільність;

-наявність компонентів та структури;

-взаємодія із зовнішнім середовищем;

-системна повнота;

-регулярність процесів;

-динамічність.

Технологічний процес обробки інформації — це комплекс взаємозв'язаних операцій перетворення інформації, виконаних у певній послідовності від її виникнення до використання користувачами для досягнення поставленої мети.

Інформація — це один з найцінніших ресурсів суспільства, таких, як нафта, газ, природні копалини, тому процес обробки інформації закономірно сприймати як технологію. Інформація являє собою продукт взаємодії свідомості та матерії.

Інформація передбачає наявність матеріального носія інформації, джерела інформації, одержувача інформації, каналу зв'язку між джерелом і приймачем інформації та наявність повідомлення.

Приміром, при передачі усного повідомлення як канал зв'язку можна розглядати повітря, що розповсюджує звукові хвилі. Одержувачами та джерелами інформації можуть бути люди.

Здобуття даних та знань (data and knowledge mining) завжди було та є пріоритетним напрямком розвитку людства.

Упродовж останнього десятиліття відбулося становлення нової науки, що вивчає IT, — ітології. ЇЇ предмет - IT та процеси їх створення та застосування [. Ітологія — це така ж фундаментальна наука, як філософія та математика.

IT поєднує об'єкти, дії, правила обробки інформації в індивідуальній та масовій виробничій діяльності. До складу IT входять мікроелектроніка, виробництво комп'ютерів та програмного забезпечення, зв'язок та телефонія, послуги мобільного зв'язку, забезпечення послуг Інтернет, автоматизація виробництва.

IT — це сукупність методів та способів розв'язання типових задач обробки інформації, їх програмна реалізація з детальним описом технології вирішення цих задач.

IT можна розглядати в концептуальному плані як методологічний базис формалізації, аналізу та синтезу знань, а в технологічному плані — як інструмент підвищення інтелектуальних можливостей людини.

Саме IT дозволяють перекинути міст між гуманітарними та природничими дисциплінами, здійснити інтеграцію різних галузей знань, духовного світу та матеріального виробництва.

Аналізуючи IT, доцільно застосувати критерій відношення між витратами і тим, як задовольняються інформаційні потреби користувачів, що визначається за формулою:

К = W - Z,

де: W вартісна оцінка задоволення інформаційних потреб користувачів;

Z — витрати на розроблення і функціонування технології обробки даних.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.