Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
історія держави і права.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.12.2018
Размер:
169.47 Кб
Скачать

Міністерство освіти України Житомирський комерційний технікум

"ЗАТВЕРДЖЕНО" Заст.директора з навч. роботи

Л.В. Троценко

„_____”_____________ 200__ р.

Перелік питань

для проведення екзамену по дисципліні

«Історія держави і права»

для спеціальності "Правознавство"

Розглянуто на засіданні циклової Комісії правознавчих дисциплін

Протокол №__ від ____

Голова цикловоїкомісії

С.В.Кондратюк

м. Житомир

Перелік питань

 1. Предмет історії держави і права України та методи пізнання історико-правових явищ.

 2. Періодизація курсу історії держави і права України.

 3. Рабовласницькі державні утворення на територій Північного Причорномор'я.

 4. Особливості суспільного та державного ладу та права рабовласницьких держав на території Північного Причорномор'я.

 5. Виникнення державного утворення Київська Русь. Норманська теорія, її критика.

 6. Суспільний лад Київської Русі.

 7. Державний лад Київської Русі.

 8. Правова система Київської Русі. Основні джерела права Київської Русі.

 9. Характеристика цивільного, спадкового права за "Руською Правдою".

 10. Злочин і покарання за "Руською Правдою".

 11. Формування Галицько-Волинського князівства.

 12. Суспільний лад Галицько-Волинського князівства.

 13. Державний лад Галицько-Волинського князівства.

 14. Правова система Галицько-Волинського князівства. Суд і процес.

 15. Формування Литовсько-Руської держави. Кревська і Городельська унія та її наслідки для Литовсько-Руської держави.

 16. Характеристика правового становища селянства у Великому князівстві Литовському.

 17. Характеристика правового становища міського населення у Великому князівстві Литовському. Магдебурзьке право.

 18. Виникнення Українського козацтва, його правове становище.

 19. Державний лад Литовсько-Руської держави.

 20. Правова система Великого князівства Литовського.

 21. Утворення Речі Посполитої. Люблінська унія.

 22. Суспільний лад Речі Посполитої.

 23. Державний лад Речі Посполитої.

 24. Правове становище українського населення в Речі Посполитої. Реєстрове Козацтво.

 25. Відродження Української державності. Запорозька Січ.

 26. Органи влади і управління Запорозької Січі. Суд і судочинство на Запорозької Січі.

 27. Початок Визвольної війни 1648 - 1654 pp. Зборівський і Білоцерківський мирні договори.

 28. Зміни в суспільному ладі в роки Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

 29. Державний лад на Українських землях в роки Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

 30. Правова система на Українських землях в роки Визвольної війни. Суд і процес.

 31. Українсько-Московський договір 1654 р. та правове становище України у складі Московії.

 32. Обмеження та повна ліквідація української державності у II половині XVII -XVIII ст.

 33. Суспільний лад України в II половині XVII - XVIII ст.

 34. Державний лад на Українських землях у II половині XVII - XVIII ст.

 35. Конституція Пилипа Орлика.

 36. Суд і процес на українських землях у II половині XVII - XVIII ст.

 37. Правова система України в II половині XVII - XVIII ст. Кодифікація права.

 38. Правове становище Українських земель у XIX ст. Органи влади і управління в Україні в XIX ст.

 39. Суспільний лад на українських землях у XIX ст.

 40. Буржуазно-демократичні реформи II половині XIX ст. в Україні.

 41. Суд і процес в XIX ст. Проведення судової реформи 1864 р. на українських землях.

 42. Проведення земської 1864 і міської 1870 р. реформ на українських землях.

 43. Кодифікація права на українських землях в XIX ст.

 44. Правова система на українських землях у XIX - на початку XX ст.

 45. Створення Української Центральної Ради. М.Грушевський. Універсали Центральної Ради.

 46. 0ргани влади і управління доби відродження української державності за часів Центральної Ради (березень 1917 - квітень 1918).

 47. Судова система УНР доби Центральної Ради: структура, нормативні акти.

 48. 48.Законодавча діяльність Центральної Ради.

 49. Утворення Української гетьманської держави. А.Скоропадський.

 50. Вищі та місцеві органи влади й управління Гетьманату.

 51. Правова система Гетьманату. Суд і процес.

 52. Становлення влади Директорій. С.Петлюра.

 53. Організація органів влади і управління в часи Директорій.

 54. 3міни в судовій і правовій системі в часи Директорій.

 55. Падіння УНР доби Директорі. Варшавський і Ризький договори,

 56. Утворення ЗУНР. Акт злуки від 22 січня 1919 р.

 57. Вищі та місцеві органи влади й управління ЗУНР.

 58. Правова система ЗУНР. Суд і процес.

 59. Падіння ЗУНР. Паризька конференція.

 60. І і II Всеукраїнські з'їзди Рад. Проголошення радянської влади в Україні та її остаточне утворення.

 61. Створення радянської судової системи в Україні (1918-1920 рр.).

 62. Створення надзвичайних органів і міліцій в Українській СРР (1918-1920 рр.).

 63. III Всеукраїнські з'їзди Рад. Конституція УСНР 1919 р.

 64. Ставлення радянського права в УСРР (1918-1920 рр.).

 65. Нова економічна політика в Україні.

 66. Створення СРСР і роль України в цій акції. Конституція СРСР 1924 р.

 67. Адміністративно-територіальна реформа в Україні 20-30-х pp ХХ ст.

 68. Реформування судової системи і правоохоронних органів в УСРР в роки НЕПУ.

 69. Кодифікація права в Україні в роки НЕПУ (конституційне, цивільне, сімейне, кримінальне).

 70. Централізація судової системи й органів прокуратури. Посилення ролі позасудових репресивних органів у 30-ті роки XX ст.

 71. Конституція УРСР 1937 р.

 72. Правове становище західноукраїнських земель у 20 - 30-ті роки.

 73. Утворення і падіння карпатської України.

 74. Приєднання Західної України, Південної Бессарабії і Північної Буковини до Української РСР.

 75. Спроба визволення української самостійної державності, на початку війни Німеччини з СРСР.

 76. Розчленування територій України та характеристика окупаційного режиму.

 77. 3міни в органах влади й управління УРСР в роки війни з фашизмом.

 78. 3міни в законодавстві УРСР в роки війни з фашизмом.

 79. 0УН - УПА в боротьбі за незалежну українську державність.

 80. Процес десталінізації в УСРР, її юридичні наслідки.

 81. Кодифікація права в УРСР в 60 - 70-ті роки XX ст.

 82. Судова система і правоохоронні органи УРСР після прийняття конституції 1978 р.

 83. Основні риси розвитку законодавства в УРСР в 70-х - на початку 80-х років XX ст.

 84. 3міни в органах влади і управління УРСР в роки перебудови.

 85. Зміни в правовій системі УРСР в роки перебудови.

 86. Декларація про державний суверенітет України. Проголошення незалежності України.

 87. Державний лад України після проголошення незалежності України.

 88. Реформування судової системи проголошення незалежності України.

 89. Правоохоронні органи після проголошення незалежності України.

 90. Розробка і прийняття конституції України. Кодифікація права в 1991-2008 рр.

Викладач Ю.В.Шевчук

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.